نویسنده = ������ �������� �������������� ��������
تعیین بخش های پروتئین، الگوی اسیدهای آمینه و قابلیت هضم آزمایشگاهی سه نمونه پودر ضایعات کشتارگاهی طیور در تغذیه نشخوارکنندگان

دوره 25، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 45-53

مهدی کاظمی بن چناری؛ علیرضا علیزاده؛ لیلا جوادی؛ مهدی تقی نژاد رودبنه