نویسنده = ���������� ���� ������������ ��������
استفاده از تکنیک تولید گاز جهت تعیین ارزش تغذیه‌ای و پیش بینی‌ تخمیری کنجاله ذرت و مقایسه آن با برخی واریته‌های غلات

دوره 28، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 159-176

محمد حسین سیرجانی؛ مهدی کاظمی بن چناری؛ فرهنگ فاتحی؛ محمدحسین مرادی؛ هریندر ماکار


تعیین بخش های پروتئین، الگوی اسیدهای آمینه و قابلیت هضم آزمایشگاهی سه نمونه پودر ضایعات کشتارگاهی طیور در تغذیه نشخوارکنندگان

دوره 25، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 45-53

مهدی کاظمی بن چناری؛ علیرضا علیزاده؛ لیلا جوادی؛ مهدی تقی نژاد رودبنه