نویسنده = �������� �������� �������������� ��������