نویسنده = ���������������� ���������������� ��������
تجزیه و تحلیل ژنتیکی پارامترهای الگوی رشد حاصل از مقایسه توابع غیرخطی در گوسفند مغانی با استفاده از راهبرد بیزی

دوره 28، شماره 3، آذر 1397، صفحه 113-126

آذر راشدی ده‌صحرائی؛ جمال فیاضی؛ عباس مسعودی؛ رستم عبداللهی آرپناهی