نویسنده = �������� ���������� �������� ��������
اثر روش‌های عمل‌آوری فیزیکی و بیولوژیکی دانه ذرت بر تولید گاز و فراسنجه‌های تخمیری در شرایط برون‌تنی

دوره 29، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 103-115

حسین اصغر حسین زاده؛ فریبا فریور؛ جواد بیات کوهسار؛ فرزاد قنبری