نویسنده = ���������������������� ��������������������