نویسنده = �������� ������������ ����������
بررسی غلظت مس، آهن و روی سرم خون اسب و قاطر در ارومیه

دوره 27، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 101-112

علی‌قلی رامین؛ سیامک عصری رضایی؛ مهدی بوکان