نویسنده = �������������� �������� ��������������
ارزیابی سرمی گونه‌های لپتوسپیرا به روش آگلوتیناسیون میکروسکوپی در بزهای ارومیه

دوره 24، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 71-81

غلامرضا عبدالله پور؛ علی قلی رامین؛ یوسف خلیلی