نویسنده = Mirhosseini�� Seyed-Ziaeddin
An analysis of oval cocoons strains of Iranian silkworm (Bombyx mori L.) germplasm

دوره 30، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 101-116

10.22034/as.2020.11495

Najme Najafi؛ Alireza Seidavi؛ Seyed-Ziaeddin Mirhosseini؛ Shahabodin Gharahveysi؛ Anuradha H Jingade