نویسنده = �������������� ����������
بررسی سه روش پویش کل ژنوم در شناسایی جایگاه‌های ژنی با بکارگیری داده شبیه سازی شده

دوره 31، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 43-57

10.22034/as.2022.38215.1553

فاطمه بیرانوند؛ محمدتقی بیگی نصیری؛ مسعود شیرعلی؛ محمود شیرعلی