نویسنده = �������� ���������� ��������
آیا ترکیبات دنده 9-11 باترکیبات بدن دربره‌های دنبه‌دار افشاری مطابقت دارد؟

دوره 32، شماره 3، آذر 1401، صفحه 123-129

10.22034/as.2022.42388.1592

حسین شادمان؛ احسان محجوبی؛ داود زحمتکش؛ مهدی حسین یزدی