نویسنده = ���������� ������������ ����������������