کلیدواژه‌ها = immunity
Effects of thyme, garlic, echinacea and galbanum on performance, cecal microbiota and immune function of native ducks

دوره 32، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 119-130

10.22034/as.2022.42839.1591

عباس ابراهیمی؛ محمد حسین شهیر؛ عزیز الله خیری


اثرهای تغذیه‌ای ال-آرژنین بر برخی شاخص‌های کیفی گوشت، بافت روده و سیستم ایمنی جوجه‌‌های گوشتی 46 روزه

دوره 26، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 81-94

مرضیه ابراهیمی؛ احمد زارع شحنه؛ محمود شیوازاد؛ زربخت انصاری پیرسرائی؛ مرضیه غفاری بالسینی