کلیدواژه‌ها = همبستگی‌های دامنه بلند
بررسی همبستگی‌های دامنه بلند DNA برای ژن‌های مؤثر بر تولید شیر گاو

دوره 31، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 29-43

10.22034/as.2021.30510.1464

رکسانا آباده؛ مصطفی قادری زفره ایی؛ مهدی امین افشار؛ سید عباس محمدی؛ محمد چمنی