بررسی فیلوژنتیکی و تکاملی توالی ژن میوستاتین شتر ترکمن در مقایسه با عملکرد این ژن در گونه‌های دیگر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 بخش تحقیقات علوم دامی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، گرگان

2 پژوهشکده فناوری‌های نوین زیستی، دانشگاه زنجان

3 بخش تحقیقات علوم دامی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی یزد، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، یزد

چکیده

زمینه مطالعاتی: حدود 2 هزار نفر از 150 هزار نفر جمعیت شتر ایران در استان گلستان پرورش داده می‌شوند که هدف عمده نگهداری آنها گوشت و شیر می‌باشد. میوستاتین یا فاکتور تمایز 8 (GDF8) از خانواده فاکتورهای تمایز رشد بتا (TGF-β)، عامل محدود شدن توده عضلات اسکلتی می‌باشد، بنابراین جهش در این ژن می‌تواند باعث نوسانات شدید در تولید گوشت لخم در گونه‌های دامی گردد.  هدف: این تحقیق با هدف بررسی توالی ژن میوستاتین با رویکرد بررسی تعیین روابط تکاملی نوکلئوتیدهای آن و نحوه عمل انتخاب طبیعی بر روی توالی نوکلئوتیدها و در نتیجه توالی اسیدهای آمینه پروتئین میوستاتین شتر ترکمن ایرانی با سایر گونه‌ها صورت گرفته است. روش کار: در این تحقیق برای اولین بار ژنوم کامل یک نفر شتر ترکمن بر اساس توالی‌یابی Hiseq 2000 شرکت ایلومینا انجام گرفت. با استفاده از روش Denovo حدود 235978 موارد کانت شده بدست آمد که با استفاده از خوانش منطقه‌ای، مورد کانت شده مربوط به ژن میوستاتین مشخص گردید. با بررسی هم‌ترازی توالی کامل ژن،‌ اگزون‌ها و توالی‌اسید آمینه‌ای آن درخت‌های فیلوژنتیک تهیه گردید.  نتایج: مقایسه توالی میوستاتین شتر ترکمن ایرانی و سایر گونه‌های شتر نشان داد که از لحاظ تکاملی این ژن ‌بین شترهای دوکوهانه و تک‌کوهانه عربی قرار می‌گیرد. تفاوتی بین توالی پروتئین در هیچکدام از شترهای مورد بررسی مشاهده نشد که دلیل آن وجود جهش‌ها در نواحی اینترون ژن و یا مترادف بودن جهش‌های اتفاق افتاده، می‌باشد. نتیجه‌گیری نهایی: در بررسی ژن میوستاتین، علیرغم اینکه بین توالی نوکلئوتید اینترون و اگزون‌های ژن در این خانواده بین 1 تا 104 نوکلئوتید تفاوت وجود دارد، در توالی اسیدهای آمینة پروتئین این ژن تفاوتی مشاهده نگردید که نشان‌دهنده حفاظت کامل پروتئین این ژن طی دوره تکاملی می‌باشد. مقایسه شتر ترکمن ایرانی با سایر گونه‌ها نشان داد که گونه‌های شتر در یک گروه و در نزدیکی گونه اسب، انسان، گوسفند و بز قرار می‌گیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Phylogenetic and evolutionary investigation of MSTN gene sequence of Turkmen camel in comparison with other species

نویسندگان [English]

  • K Nobari 1
  • A Bahari 2
  • M Bitaraf sani 3
  • A Kaviyan 1
چکیده [English]

Introduction: The evolution of single and two humped camels dating back to 40 to 45 million years ago, when the Camelida family was evolved during the Eocene in North America. Genus Camelini and Genus Lamini, which includes species of Guanaco, Lama, Alpaca, and Vicugna, were evolved from the Camelida family, about 11 to 25 million years ago. Old world camel can be divided into wild and domestic one and two humped camels, in which wild type of one humped camel has been distanced centuries ago (Burger 2016). Among 150,000 of Iranian one-humped camel, there are about 2,000 one-humped (Turkmen) camels, which are the country’s major species (Ansari Renani et al 2010), whom mainly rearing in Golestan province. Single-humped camels are used mainly for the purpose of producing meat, milk, transport, hair, and sports (Abdel-Aziem et al. 2015; Ramadan and Inoue-Murayama 2017). Several studies in different species have shown that the genetic polymorphisms of the Myostatin gene can increase the lean meat (Mosher et al. 2007). The identified polymorphisms of the gene in the camel included mutations in non-coding regions and synonymous mutations in coding regions (Shah et al. 2006; Sajadi Zirjani et al. 2016). Myostatin or Growth differentiation factor 8 (GDF8) is a member of beta-transforming family (TGF-β) that limits muscle mass (Wang and Mcpherron 2012). The mutation in the Myostatin gene increases muscle mass through the growth and proliferation of its cells (Mosher et al. 2007). The Myostatin gene with its three exons and two introns, has been sequenced in wild and domestic two-humped and domestic Arabian camel. The aim of this study was to investigate the sequence of the Myostatin gene (Gene ID: 105099167) of Camellus Bactrianus, Ferus, Dromedarius (Arabian) and some other species with Iranian Turkmen Dromedarius camel. Therefore, the evolutionary relationships among different species in terms of the sequence of this gene can be determined using phylogenetic study. For this reason, the whole genome sequence of Turkmen camel was performed and Myostatin gene sequences of different species were obtained from data banks.
Material and methods: The blood sample was obtained using syringe from the abdominal vein of a pure Iranian Turkmen camel, then stored in an EDTA containing plastic tube. After extraction, one microliter of the product was used to measure concentration using QubitTM Fluorometer (Invitrogen, Cat. No. Q32857). After evaluation, the sample was sent for whole genome sequencing using the Illumina HiSeq 2000 platform. After trimming the results, reads were assembled and the reads containing the Myostatin gene were extracted from the whole data set. To compare the different species of camels, the Myostatin gene sequence of Arabic camels, wild Bactrian camel, domesticated Bactrian camel, and Alpaca were obtained from NCBI. Using the CLC Genomics Workbench 12 software, alignment was performed to compare and obtain the sequences of the Myostatin gene in old and new world camels. Alignment for comparison of Myostatin gene sequence parameters of different camel species were conducted using CLC Genomics Workbench 12 software. Then, the number of gaps, differences, distances, identity percent, and identity of Myostatin gene sequence nucleotides was considered in different camel species. To study the degree and the relative time of divergence of the camel species, a phylogeny tree using neighbor-joining method was prepared. Also, annotation information of Myostatin was used to extract exons and introns of the gene. Then, the number of gaps, differences, distances, identity percent, and identity of Myostatin protein sequences was considered in different camel species. The phylogenetic and evolutionary situation of the Turkmen camel compared to many other species.
Results and discussion: Concentration of extraction product was 304 ng/μl. A total of 589,326,158 clean reads of about 88 billion nucleotides in paired end mode with the length of 150 base pairs were obtained. The Myostatin gene sequence was extracted from the assembled whole data set. Alignment results of Myostatin gene sequence in different camel species showed the greatest gap, differences and distance, and the least similarity between the alpaca species and other camel species were obtained. Also, the most similarity obtained between wild and domestic two-humped camels. The phylogenetic tree obtained from the gene sequence alignment revealed that Alpaca is far apart from other camel species. Among old world camels, the two-humped camels are more distinct from the Arabian one-humped camel. The length of the exons in different species was equal, but not the sequence, and exon alignment showed evolutionary conservation of exon length and ultimately the protein length. Considering identity and differences of exons and gene sequence revealed that Alpaca is more distant from other species. Also, one-humped and two-humped camels were similar to each other. The results are consistent with the results of Shah et al. (2006), which did not observe any polymorphism by sequencing of exon 1 of this gene. In the study of Yi et al. (2017), domestic and wild two-humped camel were located in different branches of the phylogenetic tree. In this study, the Iranian Turkmen camel was located in a separate branch between the two-headed and one-humped Arab camels. Myostatin gene alignment was conducted between different species and the phylogenetic tree showed that camels, horses, sheep, goats and cows belong to different groups. In the study of Hedayat-Evrigh et al. (2016), it was found that one-humped and two-humped camels were far away from cattle and horses. Homology between sheep and goat, as well as przewalski horse and the horse were complete. The lowest homology of 92.82 was found between humans and buffaloes. The greatest gaps of 3236 nucleotide were seen between sheep and donkeys.
Conclusion: Although there are differences between the nucleotide sequence of the introns and the exons of Camelida family, there was no difference in amino acid sequence of the gene, which indicates the strong protection of this gene during the evolutionary period. It can be said that numerous mutations in the gene have been eliminated during natural selection and no evolutionary opportunity has been provided for the mutations. The study of the homology and difference between the 16 species revealed that the homology of the protein sequence is very high in different species.

Abdel-Aziem EA, El-Kader HAM, Alam SS and Othman OE, 2015. Detection of Msp Ipolymorphism and the single nucleotide polymorphism (SNP) of GHgene in camel breeds reared in Egypt. African Journal of Biotechnology 14: 752-757.
Ahmadpanah J, 2016. Phylogenetic Analysis and Molecular Evolution of the Leptin Gene. Research on Animal Production 7(13): 208-213.
Ansari-Renani H, Salehi M, Ebadi Z and Moradi S, 2010. Identification of hair follicle characteristics and activity of one and two humped camels. Small Ruminant Research. 90: 64-70.
Bish LT, Sleeper MM, Forbes SC, Morine KJ, Reynolds C, Singletary GE, Trafny D, Pham J, Bogan J, Kornegay JN, Vandenborne K, Walter GA and Sweeney HL, 2011. Long-term systemic myostatin inhibition via liver-targeted gene transfer in golden retriever muscular dystrophy. Human Gene Therapy 22: 1499-1509.
Burger PA, 2016. The history of Old World camelids in the lightof molecular genetics. Tropical Animal Health and Production. 48: 905–913.
Busquets S, Toledo M, Orpí M, Massa D, Porta M, Capdevila E, Padilla N, Frailis V, López-Soriano FJ, Han HQ, Argilés JM, 2012. Myostatin blockage using actRIIB antagonism in mice bearing in Lewis lung carcinoma results in the improvement of muscle wasting and physical performance. Journal of Cachexia Sarcopenia and Muscle 3: 37-43.
Chuluunbat B, Charruau P, Silbermayr K, Khorloojav T and Burger PA, 2014. Genetic diversity and population structure of Mongolian domesticBactrian camels (Camelus bactrianus). Animal Genetics 45: 550–558.
Clop A, Marcq F, Takeda H, Pirottin D, Tordoir X, Bibé B, Bouix J, Caiment F, Elsen JM, Eychenne F, Larzul C, Laville E, Meish F, Milenkovic D, Tobin J, Charlier C, Georges M, 2006. A mutation creating a potential illegitimate microRNA target site in the myostatin gene affects muscularity in sheep. Nature Genetics 38: 813–818.
Ghaderi-Zefrehei M, Amiri M, Hashemi L, Samadian F, 2019. Exploring structure, CPG islands, DNA methylation and protein of candidate genes influencing mastitis in dairy cows. journal of Animal Science Researches 29(1): 107-123.
Hedayat-Evrigh N, Vahedi V, Seyed-Sharifi R and Boustan A, 2016. Sequencing and identification of single nucleotide polymorphisms of Partial myostatin gene in dromedary and Bactrian camels. Agricultural Biotechnology Journal 8(3): 120-135.
Kota J, Handy CR, Haidet AM, Montgomery CL, Eagle A, Rodino-Klapac LR, Tucker D, Chilling CJ, Therfall DR, Walker CM, Weisbrode SE, Lanssen PML, Reedclarck R, Sahenk Z, Mendell JR and Kaspar BK, 2009. Follistatin gene delivery enhances muscle growth andstrength in nonhuman primates. Science Translational Medicine 1(66): ra15.
Michu E, 2007. A short guide to phylogeny reconstruction. Pant, Soil and Environmrnt 53(10): 442–446.
Mosher DS, Quignon P, Bustamante CD, Sutter NB, Mellersh CS, Parker HG and Ostrander EA, 2007. A mutation in the myostatin gene increases muscle mass and enhances racing performance in heterozygote dogs. PLoS Genetics 3: e79.
Muzzachi S, Oulmouden A, Cherifi Y, Yahyaoui H, Zayed MA, Burger P, Lacalandra GM, Fayeand B and Ciani E, 2015. Sequence and polymorphism analysis of the camel (Camelus dromedarius) myostatin gene. Emirates Journal of Food and Agriculture 27(4): 367-373.
Ramadan S, Inoue-Murayama M, 2017. Advances in camel genomics and their applications: A review. The Journal of Animal Genetics 45: 49–58.
Sajadi Zarjani S, Bahreini Behzadi MR, Fardaei M, 2016. Sequencing of third exon of IGF1 gene in sheep. Agricultural Biotechnology Journal 7(4): 83-96.
Shah MG, Qureshi AS, Reissmann M and Schwartz HJ, 2006. Sequencing and sequence analysis of Myostatin gene in the exon 1 of the camel (Camelus Dromedarius). Pakistan Veterinary Journal 26(4): 176-178.
Stinckens A, Georges M and Buys N, 2011. Mutations in the myostatin gene leading tohypermuscularity in mammals: indications fora similar mechanism in fish? Animal Genetics 42(3): 229-234.
Tahmoorespur M, Sekhavati MH, Kahbiri AA and Mohammadhashemi A, 2016. Sequencing and Bioinformatics Analysis of Kappa‐Casein Exon 4 Gene in Iranian Bacterianus and Dromedaries Camels. Iranian Journal of Applied Animal Science 6(1): 219-224.
Villanueva B, Pong-Wong R and Wooliams J, 2002. Marker assisted selection with optimised contributions of the candidates to selection. Genetics Selection Evolution 34: 679–703.
Wang Q and Mcpherron A, 2012. Myostatin inhibition inducesmuscle fbre hypertrophy prior to satellite cell activation. The Journal of Physiology 590: 2151-2165.
Welle S, Mehta S and Burgess K, 2011. Effect of postdevelopmental myostatin depletion on myofibrillar protein metabolism. American Journal of Physiology, Endocrinology and Metabolism 300: 993-1001.
Yi L, Ai Y, Ming L, Hai L, He J, Guo FC, Qiao XY, Rimutu Ji, 2017. Molecular diversity and phylogenetic analysis of domestic and wild Bactrian camel populations based on the mitochondrial ATP8 and ATP6 genes. Livestock Science 199: 95-100.