بررسی سطح سرمی هورمون‌های تولیدمثلی در بره‌‌‌‌‌‌‌‌های نر سالم و اخته شده قزل در دوره قبل از بلوغ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

2 علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

3 گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تبریز

چکیده

زمینه مطالعاتی:محور هیپوتالاموس- هیپوفیز- بیضه، از طریق مسیر‌های عصبی و اندوکرینی فعالیت تولید‌مثلی حیوان را هدایت می‌کنند. اختلال در هر یک از این مسیر‌ها منجر به ناکارآمدی سیستم تولید‌مثلی می‌شود. هدف: ارزیابی الگوی تغییر هورمون‌های جنسی در بره‌‌‌‌های سالم و اخته شده قزل در دوره قبل از بلوغ در سنین مختلف هدف عمده بود. روش کار: در این بررسی 20 راس بره نژاد قزل در 4 رده سنی (1-4 ماهه) انتخاب و به روش جراحی باز اخته شدند و همزمان 4 راس بره یک ماهه به عنوان گروه کنترل در نظر گرفته شد. بره‌های پنج گروه با یک جیره یکسان مطابق احتیاجات NRC,2007  تا رسیدن به سن 9 ماهگی تغذیه شدند. خونگیری از بره‌ها به صورت ماهانه تا نه ماهگی انجام شد و پس از جداسازی سرم، سطح هورمون‌های تستوسترون، LH و FSH توسط الایزا اندازگیری شدند. نتایج: در بره‌های نر سالم غلظت تستوسترون از سن 4 ماهگی (65/0 نانوگرم در میلی‌لیتر) شروع به افزایش کرده و در 9 ماهگی به33/2 نانوگرم در میلی‌لیتر رسید، غلظت FSH دربره‌های سالم در دوره پس از شیرواری و ابتدای بلوغ بیشترین بود (05/0>P). غلظت LH در سن سه ماهگی در نر‌های سالم به یکباره افزایش قابل توجهی داشت. در گروه اخته شده یک ماهه غلظت تستوسترون اختلاف معنی‌داری با ماه‌های دیگر نداشت (05/0<P). مقایسه غلظت تستوسترون در گروه‌های اخته یک‌ماهه، دو‌ماهه، سه‌ماهه با هم اختلاف معنی‌داری با هم نداشتند (05/0<P). افزایش مقدار  LH و FSH در فاصله یک ماه پس از اخته شدن در گروه‌های اخته نسبت به گروه شاهد چشمگیر بود.نتیجه‌گیری نهایی: نقطه ‌برجسته مطالعه حاضر ویژگی افزایش گنادروتروپین‌‌‌ها در انتهای دوره شیرواری ( 2-4 ماهگی)  است که نشان‌دهنده شروع بلوغ هورمونی در نژاد قزل می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of reproductive hormones levels in intact and castrated Ghezel lambs at pre-puberty period

نویسندگان [English]

  • L Moradi 1
  • Gh Moghaddam 1
  • H Daghigh Kia 2
  • Gh Hamidian 3
  • F Nazari 1
چکیده [English]

Introduction: Biosynthesis and storage of gonadotropins in farm animals begin at the same embryonic stage. The hypothalamus-pituitary-testicle axis controls animal reproductive activity through complex neurological and endocrine pathways. Disturbance in any of these pathways results in the inadequacy of the reproductive system and as a result, lower reproductive performance. Puberty is the end point of a series of events affecting the development of the ‘hypothalamo–pituitary–gonadal’ axis leading to reproductive competence. The changes in GnRH pattern release during puberty are under steroid-dependent and steroid-independent control mechanisms (reference?). Steroid-dependent mechanisms involve changes in sensitivity to gonadal steroid negative-feedback regulation of GnRH neurons (reference?). Although the ability to release high frequency GnRH pulses is inherent from an early age in sexually immature sheep, because of the presence of gonadal steroids and the greater sensitivity of the GnRH system to these steroids. As the time of puberty approaches, sensitivity to gonadal steroids decreases, which allows GnRH pulse frequency to increase. This remarkable change in the ‘gonadostat’ clearly underlies with pubertal increasing in GnRH/LH pulse frequency, which appears to be the key determinant of reproductive function. However, there are sexual differences in the responsiveness of GnRH system to inhibit by steroids, which underlie the different timing of puberty onset in male and female animals. Before  puberty,  a functional negative feedback system exists between testosterone and LH, estradiol and LH, and between inhibin and FSH in male sheep. Male lambs have a similar degree of responsiveness to estradiol and testosterone with regard to the regulation of LH pulse frequency. In view of these observations we have tested the hypothesis that the differences in the patterns of gonadotrophin secretions might be related to the influence of the testosterone on changes in the castrated males and accumulation of LH and FSH during the postnatal transition to puberty in male lambs. The main objective of this study was to evaluate the pattern of changes in sex hormones in intact and castrated Ghezel lambs during pre-puberty at different ages.
 Material and methods:  In this study, 20 Ghezel lambs were considered in four age groups included: group 1 (one-month-old castrated lambs, n = 4), group 2 (two-months-old castrated lambs n = 4), group 3  (three-months-old castrated lambs n = 4), group 4  (four-months-old castrated lambs n = 4),   group 5:  (one-month-old non-castrated  lambs as the control group,  n = 4). Lambs of the five groups were fed with the same diet according to the   NRC 2007 until the age of nine months. Blood samples from lambs were taken monthly until the age of nine months. After serum isolation, serum levels of testosterone, LH, and FSH were measured by ELISA.
Results and discussion:  In intact lambs, testosterone concentrations increased at the age of four months (0.65 ng/ml) and peaked at nine months of age (2.33 ng/ml).  In intact male lambs, FSH concentrations were the highest levels after weaning and early puberty periods (P <0.05). The LH concentration increased significantly in intact males at three months of age, while the testosterone concentration in the one-month group showed a significant difference there were no other months (P> 0.05). In this study, two phases of surging for LH were observed. The first phase of the LH peak was observed at 1-4 months of age (2.4 ng/ml) and the second phase was observed at 7-8 months of age (1.576 ng/ml). Reducing LH secretion between the first and second phases had a high correlation with increasing in testosterone concentration (r = -0.96, p <0.05) Testosterone concentrations were not significantly different in the   one-month-old, two-months-old, and three-months-old castrated groups (P> 0.05).
Conclusion: Puberty related hormonal changes in the Ghezel breed begins at 2-4 months with a change in the secretion   of LH and FSH at the end of weaning and then, puberty achieved at 8-9 months of age. According to the effect of testosterone on aggressive behaviors, castration is recommended in the early stages of birth (1-3 months), when the testosterone level is lower and the animal is under a little stress. The outstanding point of the present study is observing the increase in gonadotropins at the age of 2-4 months, which indicates the beginning of puberty related hormonal changes in the Ghezel breed.

Cui S, Chen Y, Yue H, He Y and McNeilly A, 2003. Sexual development and the effects of active immunization against GnRH in Chinese Tanyang ram lambs. Animal reproduction science 77(3): 129-139.
Davari F, Khazali H, Rokni H, Fatehi Z, 2012. Effects of Testosterone and Growth Hormone on Plasma Concentrations of Orexin in Diet Restricted Rams. Iranian Journal of Endocrinology and Metabolism 14(1): 81-88. (In Persian)
Haddad SG, Husein MQ and Sweidan RW, 2006. Effects of castration on growth performance and carcass characteristics of Awassi lambs fed high concentrate diet. Small Ruminant Research 65: 149−153.
Hedger M P, and Wendy R W, 2012. Regulation of activin and inhibin in the adult testis and the evidence for functional roles in spermatogenesis and immunoregulation. Molecular and cellular endocrinology 359(1): 30-42.
Ian G, Colditz DR and Paull CL, 2012. Social transmission of physiological and  behavioral  responses  to castration  in  suckling  Merino  lambs. Applied Animal Behavior Science 136:136– 145
Kilgour RJ, Pisselet C, Dubois MP and Courot M, 1998. Ram lambs need FSH for normal testicular growth, Sertoli cell numbers and onset of spermatogenesis. Reproduction and Nutrition Development 38: 539–550
Kim MN, Park MN, Jung HK, Cho C, Mayo KE and Cho BN, 2008. Changes in the reproductive function and developmental phenotypes in mice following intramuscular injection of an activin betaA-expressing plasmid. Reproductive Biology and Endocrinology 6: 63-73.
Kridli R, Abdullah A, Shaker M and Al-Momani A, 2006. Age at puberty and some biological parameters of Awassi and its first crosses with Charollais and Romanov rams. Italian Journal of Animal Science 5(2):193-202.
Moura AA, Souza CEA and Erickson BH, 2011. Early prepubertal testis criteria, seminiferous epithelium and hormone concentrations as related to testicular development in beef bulls. Animal Reproduction Science 124(1): 39-47
Nazari Zenouz F, Moghaddam Gh and Abdi Z, 2014. Weight Changes and Sexual Behavior in Ghezel Intact and Castrated Male Lambs. International journal of Advanced Biological and Biomedical Research 2(5): 1761-1767.
Nazari-Zenouz F, Moghaddam Gh, Hamidian G, Ashrafi J, Rafat S and Qasemi-Panahi B. 2016. Postnatal testicular development and testosterone changes in Ghezel ram lambs. Small Ruminant Research 141: 70-76.
Olfati A and Moghaddam Gh, 2013. Effects of change of the stimulus ewe on sexual performance of crossbred rams. Journal of Animal Science Researches (Agricultural Science) 28(2):11-22. (In Persian)
Price CA, 1991. The control of FSH secretion in the larger domestic species. Journal of Endocrinology 131: 177–184.
Sairam MR and Hanumanthappa K, 2001. The role of follicle-stimulating hormone in spermatogenesis: lessons from knockout animal models. Archives of Medical Research 32(6): 601-608.
Sofikitis N, Giotitsas N, Tsounapi P, Baltogiannis D, Giannakis D and Pardalidis N, 2008. Hormonal regulation of spermatogenesis and spermiogenesis. The Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology 109(3): 323-330.
Tilbrook AJ, de Kretser DM and Clarke IJ, 1999. Changes in the suppressive effects of recombinant inhibin An on FSH secretion in ram lambs during sexual maturation: evidence for alterations in the clearance rate of inhibin. Journal of Endocrinology 161: 219–229.
Ülker H, Kanter M, Gökdal Ö, Aygün T, Karakuş F, Sakarya ME. and Reeves J, 2005. Testicular development, ultrasonographic and histological appearance of the testis in ram lambs immunized against recombinant LHRH fusion proteins. Animal Reproduction Science 86(3):205-219.
Wańkowska M, Polkowska J, Wójcik-Gładysz A and Romanowicz K, 2010. Influence of gonadal hormones on endocrine activity of gonadotroph cells in the adenohypophysis of male lambs during the postnatal transition to puberty. Animal Reproduction Science 122(3):342-52.
Wheaton JE and Godfrey RW, 2003. Plasma LH, FSH, testosterone, and age at puberty in ram lambs actively immunized against an inhibin α-subunit peptide. Theriogenology 60(5): 933-941.
Zamiri MJ, 2005. Physiology of reproduction. Haghshenas Publication. (In Persian)