اثرات سطوح مختلف گیاه دارویی گزنه بر عملکرد، کیفیّت تخم‌مرغ، فراسنجه‌های بیوشیمیایی و ایمنی خون در مرغ‌های تخم‌گذار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

The effects of using different levels of Nettle (Urtica dioica ) medicinal herb on performance, egg traits, blood biochemical and immunity responses of laying hens