تأثیر مخلوط آنتی‌اکسیدان هدفمند MitoQ وغیرهدفمند پنتوکسی‌فیلین در رقیق کننده لیک بر بهبود کیفیت عملکردی اسپرم خروس راس طی نگهداری در دمای 4 درجه سانتی‌گراد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

چکیده

زمینه مطالعاتی: در زمینه‌ نگهداری اسپرم به صورت کوتاه و طولانی مدت پیشرفت‌های قابل توجهی صورت گرفته است. اما این فرایند از طریق تولید گونه‌های فعال اکسیژن و کاهش فعالیت آنتی‌اکسیدانی (احمدی وضمیری 1386)، عملکرد و کیفیت اسپرم را متأثر می‌کند (احمدی وضمیری 1386). هدف: در این تحقیق از ترکیب آنتی‌اکسیدان هدفمند و غیرهدفمند به منظور کاهش استرس اکسیداتیو و بهبود عملکرد اسپرم طیور استفاده شد. مواد و روشها: در این مطالعه، اثرات آنتی‌اکسیدانی ترکیبی از آنتی‌اکسیدان‌های هدفمند mitoQ و غیرهدفمند پنتوکسی‌فیلین در رقیق-کننده‌ لیک بر پایه‌ لسیتین مورد ارزیابی قرار گرفت. بدین منظور نمونه‌‌های منی از 15 خروس نژاد راس با سن 30 هفته به روش مالش پشتی-شکمی جمع‌آوری شدند. پس از رقیق‌سازی نمونه‌ها و افزودن سطوح مختلفی از هر دو آنتی‌اکسیدان، نمونه‌ها در دمای ºC4 به مدت 48 ساعت در یخچال نگهداری شده و در زمان‌های 1، 24 و 48 ساعت نمونه‌ها از نظر پارامتر‌های تحرکی، زنده‌مانی، یکپارچگی غشای پلاسمایی، و در زمان 48 ساعت میزان لیپید پراکسیداسیون و درصد اسپرم‌های با مورفولوژی سالم مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج: تیمار 1 در یک ساعت پس از سردسازی باعث افزایش زنده‌مانی اسپرم نست به گروه کنترل شد (05/0p <). در 24 ساعت پس از سردسازی تیمار 1، 4 و 5 باعث افزایش حرکت پیش‌رونده شد. تیمار 4 و 5 باعث افزایش معنی‌دار تحرک کل و تیمار 5 باعث افزایش زنده‌مانی و تیمار 4 باعث افزایش معنی‌دار سلامت غشای اسپرم نسبت به گروه کنترل شد (05/0p <). در 48 ساعت پس از سردسازی تیمار 4 و 5 باعث کاهش معنی‌دار غلظت مالون دآلدهید و تیمار‌های 1، 3، 4، 5 و 6 باعث کاهش معنی‌دار اسپرم‌های ناسالم نسبت به گروه کنترل شد (05/0p <). نتیجه‌گیری نهایی: نتایج این مطالعه نشان داد که افزودن تیمار 5 (nM mitoQ2/0+ Mµ5/0 پنتوکسی‌فیلین) به نمونه منی در طی 48 ساعت سردسازی بهترین عملکرد را داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of combination of MitoQ as a targeted antioxidant and Pentoxifylline as a non-targeted in Lake based extender on functional quality of rooster sperm during chilled storage on 4◦C

نویسندگان [English]

  • Hossein Daghigh Kia
  • mahdi nazari
University of Tabriz
چکیده [English]

Introduction:
Cooling storage is a common method for reduction of sperm metabolism to save sperm quality during in vitro storage. Different studies have attempted to optimize quality of stored rooster semen for periods more than 24 h, but the obtained reproductive efficiency was not satisfactory. Deleterious effects of chilling storage on the rooster sperm may cause a reduction in reproductive performance. It seems that improvement and enrichment of cooling storage methods are required in order to recover the highest quality of sperm before using in assisted reproductive technique (ART). But this process affects sperm function and quality by producing reactive oxygen species and reducing antioxidant activity. The plasma membrane of sperm contains high unsaturated fatty acids that are prone to peroxidative damage and this can reduce membrane integrity, decrease kinetic and sperm fertility for artificial insemination (Ahmadi and Zamiri 2007)..The targeted antioxidant MitoQ exerts its antioxidant defense by increasing ATP production and reducing ROS production. Experiments have clearly shown that MitoQ accumulated in mitochondria can be restored after oxidation by the electron chain and protect the cell against oxidative stress (Skulachev et al 2009). This antioxidant protects mitochondria from oxidative damage by protecting the mitochondrial membrane potential (Murphy and Smith, 2000). Effect of pentoxifylline on sperm function can be summarized in several categories: inhibition of phosphodiesterase activity, increased conversion of ATP to cAMP, effect on intracellular calcium transport and elimination of free radicals, induced by spermatozoa, and decreased oxidative activity (Esteves et al 2007). Purpose: In this study, the effects of combined targeted and non-target antioxidant were used to reduce oxidative stress and improve rooster sperm quality. Material and methods: This study was carried out in the poultry unit of Tabriz University research station. For this purpose, 15 adult Ross breeds aged 30 weeks were used. The roosters were housed in individual cages 70 × 70 × 85 cm under 15 h light and 9 h dark conditions with the same diet of 150 g (50.8% corn, 8.95% soybean, 20% wheat, Wheat bran 14%, dicalcium phosphate 0.74%, limestone 1.8%, salt 0.38%, lysine 0.08%, methionine 0.17% and vitamin and mineral supplements (0.5%) per day for each rooster and they had free access to water. Sperm collection was done by abdominal dorsal abdominal method. Sperm samples were transferred to the laboratory immediately after collection at 37 ° C. To eliminate individual differences and obtain sufficient sperm for analysis, in each replicate, the ejaculates of the 15 roosters were briefly inspected and ejaculates with ≥ 300 × 106 spermatozoa/mL, ≥ 90% normal morphology and ≥ 80% motility were then pooled. In this study, the combined antioxidant effects of targeted antioxidants of mitoQ and non-target pentoxifylline were evaluated in Lake Extender based on lecithin After diluting the samples and adding different levels of both antioxidants and cooling, the samples were stored in the refrigerator at 4 ° C for 48 hours and the samples were evaluated at 1, 24 and 48 hours. Motility, viability, plasma membrane integrity were evaluated at 1, 24 and 48 hours, and lipid peroxidation and percentage of sperms with normal morphology were evaluated at 48 hours. Results and discussion: Treatment 1 (0.1 nm mitoQ+ 0.5 µM Pentoxifylline) increased sperm viability in the control group one hour after cooling (p < 0.05). Treatment 1(0.1 nm mitoQ+ 0.5 µM Pentoxifylline), Treatment 4 (0.2 nm mitoQ+ 0.5 µM Pentoxifylline) and Treatment 5 (0.2 nm mitoQ+ 0.75 µM Pentoxifylline) increased the progressive motility compared to the control group at 24 h after cooling (p < 0.05). Treatments 4(0.2 nm mitoQ+ 0.5 µM Pentoxifylline) and 4 (0.2 nm mitoQ+ 0.5 µM Pentoxifylline) increased this parameter 48 h after cooling (p < 0.05). Treatment 4 (0.2 nm mitoQ+ 0.5 µM Pentoxifylline) and Treatment 5 (0.2 nm mitoQ+ 0.75 µM Pentoxifylline) significantly reduced malondialdehyde concentration at 48 h after cooling. Treatment 5 (0.2 nm mitoQ+ 0.75 µM Pentoxifylline) significantly increased viability and sperm with intact membrane integrity compared to control group (p < 0.05). All treatments except for treatment 2(0.1 nm mitoQ+ 0.75 µM Pentoxifylline) showed less unhealthy sperm compared to the control group (p < 0.05).To improve artificial insemination in the poultry industry, improving short-term sperm storage methods is critical for maintaining fertility for 6 to 24 hours under field conditions (Zhandi and sharafi 2016). One of the reasons for reduced fertility of frozen sperm in addition to cold shock is the occurrence of oxidative stress (Łukaszewicz et al 2008). The plasma membrane of sperm contains high unsaturated fatty acids that are prone to peroxidative damage and this can reduce membrane integrity, decrease kinetic and sperm fertility for artificial insemination (Fang et al. 2014). Despite many advances in the field of sperm cryopreservation, this process has the potential to affect yield and function due to the introduction of mechanical and chemical damages (Wang et al., 1991), production of reactive oxygen species, oxidative stress, and reduced antioxidant activity (Ahmadi and Zamiri 2007). The freezing process causes significant damage to the sperm, causing the release of several compounds, including cAMP, causing the sperm to lose motility and thereby reduce their fertility (Chaudhry et al., 1975). Due to the positive effect of targeted and non-targeted antioxidants on improving sperm motility parameters, this study was the first to use a combination of these antioxidants in freezing semen. Conclusion: The results of this study showed that the addition of treatment 5(0.2 nm mitoQ+ 0.75 µM Pentoxifylline) to the semen sample had the best performance during 48 h of cooling.
Keywords: Mitochondria , Lipid peroxidation, targeted antioxidants, Pentoxyfyline, Rooster sperm

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mitochondria
  • Lipid peroxidation
  • targeted antioxidants
  • Pentoxyfyline
  • Rooster sperm
Ahmadi H and Zamiri MJ, 2007. Effect of vitamins E and C on the kinetic and fertility of diluted native Fars rooster sperm at 4-5 °C. Second Iranian Congress of Animal and Aquatic Sciences 1479: 1-5.
Akhter S, Rakha BA, Iqbal R and Ansari MS, 2014. Effect of bovine serum albumin on motility, plasmalemma, viability and chromatin integrity of buffalo bull spermatozoa. Pakistan Journal of Zoology 461:115-120.
Balercia G, Gandini L, Lenzi A and Lombardo F, 2017. Antioxidants in Andrology. Springer International Publishing‏ 1-82.
Banihani SA and Abu‐Alhayjaa RF, 2016. The activity of seminal creatine kinase is increased in the presence of pentoxifylline. Andrologia 48: 603-604.
Blesbois E, 2011. Freezing avian semen. Avian biology research 4: 52–58.
Blesbois E, Grasseau I and Hermier D, 1999.Changes in lipid content of fowl spermatozoa after liquid storage at 2-5ºC. Theriogenology 52: 325-334.
Blesbois E, Grasseau I and Blum J C, 1993. Effects of vitamin E on fowl semen storage at 4 C. Theriogenology 39: 771-779.‏
Burrows W and Quinn J, 1937. The collection of spermatozoa from the domestic fowl and turkey.Poultry sciens 16:19-24
Chaudhry PS and Anand SR, 1975. Enzyme activities regulating adenosine 3', 5'-cyclic monophosphate of buffalo, bull and goat spermatozoa. Indian Journal of Biochemistry and Biophysics 12: 290-297.
Donoghue AM and Donoghue DJ, 1997. Effects of water-and lipid-soluble antioxidants on turkey sperm viability, membrane integrity, and motility during liquid storage. Poultry Science, 76: 1440-1445.
Esterbauer H and Cheeseman KH, 1990. Determination of aldehydic lipid peroxidation products: malonaldehyde and 4-hydroxynonenal. Methods Enzymol 186: 407–421.
Esteves SC, Spaine DM and Cedenho AP, 2007. Effects of pentoxifylline treatment before freezing on motility, viability and acrosome status of poor quality human spermatozoa cryopreserved by the liquid nitrogen vapor method. Brazilian Journal of Medical and Biological Research 40: 985-992.‏
Evans G and Maxwell WMC, 1987. Handling and examination of semen. Salamon's artificial insemination of sheep and goats 20: 93-106.‏
Fang u, Chenglian B, Yuanhong C, Jun D, Yang X, Xiaoping J, Changjiang H and Dong Q, 2014. Inhibition of ROS production through mitochondria-targeted antioxidant and mitochondrial uncoupling increases post-thaw sperm viability in yellow catfish. Cryobiology 69(3): 386-393.
Guasti PNGA, Monteiro RRD, Maziero MT, Carmo JA, Dell’Aqua Jr AM, Crespilho EA, Rifai F and Papa O,  2017. Pentoxifylline effects on capacitation and fertility of stallion epididymal sperm. Animal Reproduction Sscience 179: 27-34.
Hancock JL, 1956. The morphology of boar spermatozoa. Journal of the Royal Microscopical Society 76: 84-97.
Herbemont C and Sifer C, 2015. How to select the spermatozoon for intracytoplasmic sperm injection in 2015?. Minerva Ginecologica 67: 185-193.
Jones DP, 2002. Redox potential of GSH/GSSG couple: Assay and biological significance. In Methods in enzymology 348: 93-112
KhoramAbadi F, Khodaei-Motlagh M and Moradi MH, 2017. Effect of in vitro selenium nanoparticles addition to the semen extender on the spermatozoa parameters after freezing in Farahani Ram 30(3): 301-307.
Kovačič B, Vlaisavljević V and Reljič M, 2006. Clinical use of pentoxifylline for activation of immotile testicular sperm before ICSI in patients with azoospermia. Journal of Andrology 27: 45-52.
Lecewicz M, Strzeżek R, Majewska AM, Purpurowicz PS and Kordan W, 2019. The effect of different concentrations of caffeine, pentoxifylline and 2’-deoxyadenosine on the biological properties of frozen-thawed canine semen. Annals of Animal Science 19(3): 736-746
Lewis SEM, McKinney, KA and Thompson W, 1994. Influence of pentoxifylline on human sperm motility in asthenozoospermic individuals using computer-assisted analysis. Archives of Andrology 32: 175-183.
Liu L, Wang MJ, Yu TH, ChengZLi, M and Guo QW, 2016. Mitochondria targeted antioxidant mitoquinone protects post-thaw human sperm against oxidative stress injury. Andrology 22(3):205-215
Łukaszewicz E, Jerysz A, Partyka A and Siudzińska A, 2008. Efficacy of evaluation of rooster sperm morphology using different staining methods. Research in Veterinary Science 85(3): 583-588.
MacLeod J, and Gold RZ, 1953. The male factor in fertility and infertility. VI semen. Quality and certain other factors in relation to ease of conception. Obstetrical and Gynecological Survey 8(4): 604-606.
Margaret Tarvis k, 2013. New methods for cryopreserving rooster spermatozoa. In partial fulfillment of the requirements for the Degree of Master of Science Colorado State University Fort Collins, Colorado.
Mirzaei Rad H, Eslami M and GhanieA, 2015. Palmitoleate enhances quality of rooster semen during chilled storage. Animal Reproduction Science 165: 38–45.
Pellegrini N, Simonetti P, Gardana C, Brenna O, Brighenti F, and Pietta P, 2000. Polyphenol content and total antioxidant activity of vini novelli (young red wines). Journal of Agricultural and Food Chemistry 48(3): 732-735.‏
Revell SG and Mrode RA, 1994. An osmotic resistance test for bovine semen. Animal Reproduction Science 36: 77-86.
Sancler-Silva YF, Ball BA, Esteller-Vico A, Silva-Júnior  ER, Freitas-Dell’aqua CP and Papa FO, 2018. Sperm quality of stallions treated with pentoxifylline after scrotal heat stress. Journal of Equine Veterinary Science 66: 87.
Sanocka D and Kurpisz M, 2004.Reactive oxygen species and sperm cells. Reproductive Biology and Endocrinology 2: 1-7.
Schäfer S, and Holzmann A, 2000. The use of transmigration and Spermac™ stain to evaluate epididymal cat spermatozoa. Animal Reproduction Science 59: 201-211.
Seidler NW and Swislocki NI, 1992. The Effects of Pentoxifylline on the Plasma Membrane Ca2+ ATPase in Age‐Separated Rat and Human Erythrocytes. The Journal of Clinical Pharmacology 32: 332-337.‏
Shahverdi A, Sharafi M, Gourabi H, Yekta AA, Esmaeili V, Sharbatoghli M, Janzamin E, Hajnasrollahi M, Mostafayi  F, 2015. Fertility and flow cytometric evaluations of frozen-thawed rooster semen in cryopreservation medium containing low-density lipoprotein. Theriogenology 83: 78-85.
‏Skulachev VP, Anisimov VN, AntonenkoYN, Bakeeva, LE, Chernyak, BV, Erichev, VP, Filenko, OF, Kalinina, NI, Kapelko, VI, Kolosova, NG, Kopnin, BP, Korshunova, GA, Lichinitser MR, Obukhova LA, Pasyukova EG, Pisarenko OI, Roginsky VA, Ruuge EK, Senin II, Severina II, Skulachev MV, Spivak IM, Tashlitsky N, Tkachuk VA, Vyssokikh MY  and LSand Zorov DB, 2009. An attempt to prevent senescence: A mitochondrial approach. Biochimica et Biophysica Acta 1787: 437–461.
Smith RA. and Murphy MP, 2010. Animal and human studies with the mitochondria‐targeted antioxidant MitoQ. Annals of the New York Academy of Sciences 1201: 96-103.‏
Smith RA, Porteous, CM, Coulter, CV and Murphy MP, 1999. Selective targeting of an antioxidant to mitochondria. European Journal of Biochemistry 263: 709-716.
Surai PF, Cerolini S, Wishart GJ, Spake BK, Noble RC and Sparks NHC, 1998. Lipid and antioxidant composition of chicken semen and its susceptibility to peroxidation. Poult. Avian Biol 9: 11-23.
Yovich JL, 1993. Pentoxifylline: actions and applications in assisted reproduction. Human reproduction 8: 1786-1791.
Zhandi M and Sharafi M, 2015. Negative effect of combined cysteine and glutathione in soy lecithin-based extender on post-thawed ram spermatozoa. Cell and tissue banking 16(3), 443-448.
Zhang J, Bao X, Zhang M, Zhu Z, Zhou L, Chen Q, Zhang Q and Ma B, 2019. MitoQ ameliorates testis injury from oxidative attack by repairing mitochondria and promoting the Keap1-Nrf2 pathway. Toxicology and applied pharmacology 370: 78-92.
Wang WH, Niwa K,and Okuda  K, 1991. In-vitro penetration of pig oocytes matured in culture by frozen–thawed ejaculated spermatozoa. Reproduction and Fertility 93: 491-496.