کاربرد مدل رگرسیون تصادفی چند صفته جهت برآورد پارامترهای ژنتیکی و اثر متقابل ژنوتیپ و محیط در گاوهای شیری هلشتاین ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

The application of multiple-trait random regression model to estimation of genetic parameters and genotype by environment interaction in Iranian Holstein dairy cattle