اثرات سطوح مختلف مخمر ساکارومایسس سرویسیا بر اکوسیستم شکمبه ای و جمعیت پروتوزوآیی گوسفندان نژاد قزل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Effects of different levels of yeast Saccharomyces cerevisiae on ruminal ecosystem and ciliate protozoa population in Ghizel sheep