تأثیر تغذیه پری بیوتیک، پروبیوتیک و سین بیوتیک ها بر عملکرد، فاکتورهای خونی و وضعیت اشرشیاکولی مدفوع گوساله‌های شیرخوار هلشتاین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

2 گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

به منظور مطالعه تأثیر شیر حاوی افزودنی های پروبیوتیک‌، پری بیوتیک و سین بیوتیک بر رشد و عملکرد گوساله های شیرخوار، تعداد 24 رأس گوساله شیرخوار نر هلشتاین به وزن اولیه 3 ± 42 کیلوگرم در یک گاوداری صنعتی در استان خراسان رضوی به طور تصادفی به چهار تیمار تغذیه ای اختصاص داده شدند . تیمارهای آزمایشی شامل: تیمار شاهد تغذیه شیر کامل بدون افزودنی، تیمار شیر کامل همراه با پروبیوتیک، تیمار شیر کامل همراه با پری بیوتیک، و تیمار شیر کامل همراه سین بیوتیک ( اضافه کردن مخلوط پروبیوتیک و پری بیوتیک) بود. گوساله های آزمایشی به مدت 6 هفته در با این تیمارهای تغذیه شدند. مقدار خوراک مصرفی و افزایش وزن روزانه گوساله ها در هر سه تیمار دارای افزودنی (پروبیوتیک، پری بیوتیک و سین بیوتیک) به‌طور معنی‌دار (05/0p <) بالاتر از داده های این متغیرها در گروه شاهد بود. همچنین نرخ ایکولای مدفوع در بین گوساله‌هایی که با پروبیوتیک، پری‌بیوتیک و سین بیوتیک تغذیه شدند کمتر از تعداد آنها در تیمار شاهد بود(05/0p <). همچنین تفاوت بین شاخص های خونی گوساله های اختصاص داده شده به گروه‌های مختلف در اکثر متغیرها معنی دار نبود. با این وجود، مقدار نوتروفیلها و لیمفوسیتها تفاوت معنی دار (05/0p <) با گروه شاهد داشتند. این مطالعه نشان داد که افزودن پروبیوتیک، پری بیوتیک و تلفیق این دو افزودنی به شیر، باعث بهبود رشد روزانه و همچنین کاهش ایکولای مدفوع در بین گوساله‌های شیرخوار و یا در مجموع عملکرد بهتر آنها گردید. با توجه به اثرات مثبت این افزودنی های سازگار با محیط و سلامت گوساله ها انتظار می رود در آینده تحقیقات بیشتر در این زمینه ها صورت گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of using Prebiotics, Probiotics and Synbiotics on performance, blood characteristics and E.Coli counts of Holstein suckling calves

نویسندگان [English]

  • Reza Valizadeh 1
  • Gh Rahmani 2
  • A Naserian 2
1 Professor, Department of Animal science, Faculty of agricultur, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Introduction
Probiotics are live food micro-organisms and their positive effects on the microbial balance of the host animal have been proved. Prebiotics are indigestible carbohydrates that are not digestible in whole garter-intestinal tract of farm animals. Synbiotics are derived feed additive from the combination of probiotics and prebiotics. The aim of this study was to investigate the effect of adding probiotic, prebiotic and synbiotic through milk on the growth, intake and immune function of suckling calves.
Materials and methods
Twenty four Holstein male calves with an average live body weight of 42 ± 3 kg were assigned to the following treatments based on their live body weight. 1) Control group: Normal milk feeding without any additive. 2) Normal milk feeding + 1.5 g per calf per day Protoxin probiotic (multivariate probiotic including 7 filament bacteria and 2 filament yeast at a concentration of 2 × 109 cfu / g). 3) Normal milk feeding + 5 g per calf per day Inulin prebiotic. 4) Normal Milk feeding + 1.5 g per calf per day Protexin + 5 g per calf per day Inulin. Calves were fed twice daily at 7 and 16 hours. The starter feed (Table 1) was fed to the experimental calves for 60 days. Water was available at all times.

Table 1. Percentage of feed ingredients in the starter fed to calves
Feed ingredient %
Barely 26 %
Corn 17 %
Soybean meal 20 %
Flax seed 10 %
Wheat Bran 9 %
Dried Sugar Beet Pulp 5 %
Cottonseed 4 %
Fish powder 4 %
Cotton seed meal 3 %
Salt 0.1 %
Lime 0.1 %
Di-calcium phosphate 0.1 %
Bentonite 0.2 %
Vitamin supplement( broiler ) 0.75 %
Mineral supplement (broiler) 0.75 %


All analyzes were performed based on ANOVA method using general linear modeling process and using SAS software.
Results and Discussion
Data analysis showed that there was a significant difference between the control group and the rest groups in terms of feed intake (Table 2).

Table 2. The feed intake by the experimental calves (gram per calf per day)
with or without additives
Week of experiment Average feed intake by group of calves
(fed with or without addetives) SE
Control Inulin Protexin Synbiotic
2 49.83 55.5 83.33 84 0.84
3 189.17 196.67 177.83 197.5 0.82
4 550.5 566.67 600 617.5 1.64
5 651.33 696.67 639.83 695.83 1.37
6 747.83 747.17 699.5 768.33 1.31
7 1040 1147.5 1133.5 1195 2.33

The calves fed with multi strain probiotic, prebiotic and synbiotic had significantly (p < 0.05) higher daily weight gain than control group (Table 3). But there was no significant difference between the calves fed by milk containing probiotic and prebiotic addetive.

Table 3. Average daily weight gain of calves (gram per calf per day)
during the experimental weeks
Week Average Weight of group of calves
(fed with or without addetive) SE
Control Inulin Protexin Synbiotic
1 42.16 40.66 42.83 42.16 1.00
2 42.48 41.40 43.46 42.91 0.99
3 43.16 42.50 44.50 44 0.99
4 44.58 45 46.58 47 0.90
5 49.18 50.51 52.20 52.96 0.91
6 55 59.25 61.11 62.31 0.92
7 63 69.50 70.58 72.61 0.89

Fecal E.coli counts showed that calves receiving probiotic, prebiotic or synbiotic had a lower fecal E.coli count than the control group (Table 4).


Table 4 – number of Escherichia coli (log cfu/g of wet digesta) in feces of the experimental calves
Week Average E.coli count (log cfu/g) of group of calves
(fed with or without addetives) SE

Control Inulin Protexin Synbiotic
7.67c 7.67c 7.68a 7.65b 7.57ab 0.033
7.68b 7.68b 7.64a 7.62a 7.54a 0.041
7.71b 7.71b 7.61b 7.58b 7.51a 0.036
Serum and blood plasma biochemical data showed that there was a significant difference in neutrophil and lymphocyte rates in different time intervals, but no significant difference was observed in monocyte (Table 5).

Table 5 - blood variables characteristics in calves fed with / without additives
SE Group of experimental calves Blood variable Sampling day
Synbiotic Protexin Inulin Control
2.62 32.8 28 27 31.33 Neutrophil% 14
2.88 64.83 70.66 72.66 67.33 Lymphocyte%
1.93 29 30.16 30.16 27.33 Neutrophil% 42
2.43 66.67 69.5 69.83 69 Lymphocyte%

Conclusion
Addition multi-strain probiotic, prebiotic and synbiotic to whole milk of suckling calves increases their daily weight gain and feed intake. They also reduced the E.coli and pathogenic bacteria counts in of calves gastrointestinal tract.
There was a significant difference in blood neutrophil and lymphocyte levels of calves fed milk containing additives in comparison with the control calves. Although, there was no a significant difference for the monocytes level between all groups of calves.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Prebiotics
  • Probiotics
  • Synbiotics
  • Inulin
  • Protexin
Abe F and Shimamura S, 1995. Effect of administration of Bifidiobacteria and Lactic acid bacteria to newborn calves and piglets. Journal of Dairy Science 78:2838-2846.
Amabile-Cuevas C, Cardenas-Garcia S and Ludgar M, 1995. Antibiotic resistance. Journal Animal Science 83:320-332.
Cruywagen CW, Ina J and Venter L, 1995. Effect of lactobacillus acidophilus supplementation of milk replacer on preweaning performance of calves. Journal Dairy Science 79:483-486.
Donovan DC, Franklin ST, Chase CC and Hippen AR, 2002. Growth and health of Holstein calves fed replacer supplemented with antibiotics or Enteroguard. Journal Dairy Science 85: 947-950.
Elam NA, Gleghorn JF, Rivera JD, Galyean ML, Defoor PJ, Brashears MM and Yountsdahl SM, 2003. Effects of live cultures of Lactobacillus acidophilus (strains NP45 and NP51) and propionibacteroum freudenreichii on performance, carcass, and intestinal characteristics and Escherichia coli strain 0157 shedding of finishing beef steers. Journal Animal Science 81: 2686-2698.
Emmanuel DGV, Jafari A, Beauchemin KA and Leedle JAZ, 2007. Feeding live cultures of Enterococcus faecium and Saccharomyces cerevisiae induces an inflammatory response in feedlot steers. Journal Animal Science 85:233-239.
Fuller R, 1989. Probiotics in man and animal. A review. Journal of Applied Bacteriology 66:365-378.
Guo X, Li D, Lu W, Piao X and Chen X, 2006. Screening of Bacillus strains as potential probiotics and subsequent confirmation of the in vivo effectiveness of Bacillus subtilis MA139 in pigs. Antonie Van Leeuwenhoek 90:139-146.
Heinrichs AJ, Jones M and Heinrichs BS, 2003. Effects of mannanoligosaccharide or antibiotic in neonatal diets on health and growth of dairy calves. Journal Dairy Science 86:4064-4069.
Kogan G and Kocher A, 2007. Role of yeast cell wall polysaccharides in pig nutrition and health protection. Journal Livestock Science 75:1009-1016.
Jatkauskas J and Vrotniakiene V, 2010. Effect of probiotic dietary supplementation on diarrhea patterns, fecal microbiota and performance of early weaned calves. Veterinarni Medicina10:494-503
Kong XF, GY W and YL Yin, 2011. Roles of phytochemicals in amino acid nutrition. Front. Bio Science S3:372-384.
Kong XF, YL Yin, He QH, Yin QH, Liu QH, Li QH, Huang RL, Geng VZ, Ruan, Deng ZY, Xie MY and Wu G, 2008. Dietary supplementation with Chinese herbal powder enhances ileal digestibilities and serum concentrations of amino acids in young pigs. Amino Acids 37:573-582.
Lesmeister, Heinrichs KEA and Gabier MT, 2004. Effects of supplemental yeast culture on rumen development, growth character and blood parameters in neonatal dairy calves. Journal Dairy Science 87:1832-1839.
Li LL, Hou ZP, Yang CB, Wu GY, Huang RL, Tang ZR, Gong JH, Yu H, Li TJ, Kong XF, Pan CF, Deng J, Wang XQ, Yin G and Yin YL, 2008. Effects of probiotic supplementation on ileal digestibility of nutrients and growth performance in 1-d-old to 42-d-old broilers. Journal of The Science of Food and Agriculture 88:135-142.
Liu P, Piao XS, Kim SW, Wang L, Shen YB, Lee HS and Li SY, 2008. Effects of chito-oligosaccharides supplementation on the growth performance, nutrient digestibility, intestinal morphology, and fecal shedding of Escherichia coli and lactobacillus in weaning pigs. Journal Animal Science 86:2609-2618.
Mann SO, Grant C and Hobson PN, 1980. Intractions of E.coli and lactobacilli in lambs. Microbioslett 15:141-144.
Michael D and Abney BS, 2001. Effects of feeding direct-fed microbials and prebiotics on receiving calf performance, health, and fecal shedding of pathogens. MSc thesis, Texas Tech University, August 2001.
Miguel JC, Rodriguez-Zas SL and Pettigrew JE, 2004. Efficacy of a mannan oligosaccharide (Bio-Mos) for improving nursery pig performance. Journal Swine Health Prod 12: 296-307.
Morrill JL, Morrill M and Feyerherm AM, 1995. Plasma protein and probiotic as ingredients in milk replacer. Journal Dairy Science 78:902-907.
Panda AK, Rama-Rao SS, Raju MV and Sharma SS, 2007. Effect of probiotic feeding on egg production and quality, yolk cholesterol and humoral immune response of white leghorn layer breeders. Journal of The Science of Food and Agriculture 88:43-47.
Piddock LJV, 1996. Does the use of antimicrobial gent in veterinary medicine and animal husbandry select antibiotic resistant bacteria that can infect man and compromise antimicrobial chemotherapy? JournalAntimicrobial Chemotherapy 38:1-3.
Quigley JDL, Wallis B, Downlow H and Heitman RN, 1992. Sodium bicarbonate and yeast culture effects on ruminal fermentation, growth and intake in dairy calves. Journal Dairy Science 75:3531-3538.
Quigley JD, Drewry VL, Murray M and Ivey SJ, 1997. Body weight gain, feed efficiency, and fecal scores of dairy calves in response to galactosyl-lactose or antibiotics in milk replacers. Journal Dairy Science 80:1751- 1754.
Riddell JB, Gallegos AJ, Harmon DL and Mcleod KR, 2010. Addition of a Bacillus based probitic to the diet of preruminant calves: influence on growth, health, and blood parameters. International Journal of Applied Research in Veterinary Medicine 8:78-85.
Rolfe RD, 2000. The role of probiotic cultures in the control of gastrointestinal health. Journal of Nutrition130:398S-402S.
Rust SR, Metz K and Ware DR, 2000. Effects of BovamineTM rumen culture on the performance and carcass characteristics of feedlot steers. Journal Animal Science 78(Supp2):83(Abstr.).
Shim SB, 2005. Effects of prebiotics, probiotics and synbiotics in the diet of young pigs. Ph.D. Thesis. Animal Nutrition Group, Wageningen Institute of Animal Sciences, Wageningen University and Research Center, Wageningen, Netherlands.
Tang ZR, Yin LY, Nyachoti CM, Huang RL, Li TG, Yang C B, Yang XG, Gong J, Peng J, Qi DS, Xing JJ, SunZH and Fan MZ, 2005. Effect of dietary supplementation of chitosan and galacto-mannan-oligosaccharide on serum parameters and the insulin like growth Factor-I mRNA expression in early-weaned piglets. Domestic Animal Endocrinology 28:430-441.
Timmerman HM, Mudler L, Everts H and Vanespan DC, 2005. Health and growth of veal calves fed milk replacer with or without probiotics. Journal Dairy Science 75:894-899.