بررسی اثر مکمل چربی CLA و افزودنی های چربی بر روی عملکرد تولیدی، توازن انرژی،تولید شیر و ترکیبات آن و برخی فراسنجه های خونی در گاوهای شیری هلشتاین در دوره انتقال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ریئس مرکز /جهاد کشاورزی

2 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه

3 استاد/دانشگاه ارومیه

4 گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

چکیده

زمینه مطالعاتی: اسید لینولئیک به عنوان یک غذای فراسودمند و انرژی زا در جیره غذایی گاو هلشتاین به کار می رود و پیامدهای سودمندی در جیره غذایی گاو هلشتاین در دوره های مختلف مشاهده شده است. هدف: مطالعه حاضر به منظور بررسی اثر مکمل چربی CLA بر روی عملکرد تولیدی، تولید شیر و ترکیبات آن و برخی فراسنجه های خونی در گاوهای شیری هلشتاین در دوره انتقال صورت گرفت. روش کار: در این مطالعه از 18 راس گاو شیری هلشتاین 4 ساله با سابقه دو شکم زایش با وزن 50±600 کیلوگرم ، میانگین شیر تولیدی روزانه حدود5±30 کیلوگرم و وضعیت نمره بدنی حدود 3 با شرایط محیطی یکسان استفاده شد. گروه های آزمایشی شامل گروه کنترل مصرف کننده مکمل پودر چربی پالم عبوری از شکمبه به عنوان منبع اسیدچرب پالمیتیک و اولئیک (به میزان 120 گرم در روز به ازای هر گاو) و گروه دوم شامل مکمل CLA 120 گرم در روز به ازای هرگاو مکمل CLA عبوری از شکمبه به عنوان منبع اسیدچرب ترانس-10 سیس-12 CLA و سیس-9 ترانس-11 CLA وگروه سوم شامل گروه مصرف کننده مکمل های چربی (100 گرم اسید چرب در روز را که حاوی صفر و 80 گرم مخلوط ایزومرهای اسید لینولئیک کنژوگه در روز بود. نتایج: یافته های پژوهش نشان می دهد مصرف مکمل اسید لینولئیک کنژوگه و سایر افزودنی های چربی نمره وضعیت بدنی گاو های شیری تحت مطالعه به طور معنی دار افزایش یافت. تولید شیر، میزان و درصد چربی به طور معنی داری تحت تاثیر تیمار های آزمایشی واقع گردید(05/0(p≤.نتیجه گیری نهایی: نتایج پژوهش حاضر نشان داد که مصرف مکمل اسید لینولئیک کونژوگه در گاوهای هلشتاین دوره انتقال می تواند سبب افزایش نمره وضعیت بدنی گاو های شیری شودهمچنین تولید شیر و افزایش پروتئین، لاکتوز و کل مواد جامد شیر گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of linoleic acid conjugate (CLA) on production performance, energy balance, milk production and its compositions and some blood parameters in Holstein dairy cows during transition period

نویسندگان [English]

  • younes tahmazi 1
  • Younes Ali Alijoo 2
  • Rasoul Pirmohammadi 3
  • akbar taghizadeh 4
1 Head of Center / Agricultural Jihad
2 Department of animal science, Agriculture faculty, Urmia University
3 Department of animal science, faculty of Agriculture, Urmia University
4 Departement of animal Science, Tabriz university
چکیده [English]

Introduction: conjugated linoleic acid is used as an energy and functional food in a Holstein cattle feed ration and have beneficial effects on the Holstein cattle diet in different periods.
The purpose of this study was to evaluate the effect of CLA fat supplementation on production performance, energy balance, milk production and its compositions and some blood parameters in Holstein dairy cows during transition period.
Material and methods: In this study, 18 male Holstein dairy cows of 4 years old with a history of two breeding weighing 600 ± 50 kg, mean daily milk production of 30 ± 5 kg, and a BCS of about 3 with the same environmental conditions were used. The main difference was in the energy of supplementary diet and fat used in the groups. The control group consumed palm fat powder from the rumen as a source of palmitic and oleic acid (120 grams per day for each cow). The second group consumed a CLA supplement for 120 g/day from the rumen as a source of trans-10 Cis-12 CLA and Cis-9 trans-11 CLA. The third group consumed fat supplements (120 Grams of fatty acids per day containing 0 and 80 g of conjugated mixed linoleic acid isomers per day). The diets of cows were formulated and balanced based on their predictive requirements (NRC 2001), for energy, protein, minerals and vitamins. After determining the cows BCS, uniforming and random selection of treatments, the treatment started two weeks before delivery and continued until 2 months after it. Dairy fat supplements were fed twice daily at 8:00 am and 7:00 pm, and water was available to them throughout the treatment. The cows were 3 times milked daily and the daily milk production was recorded and then evaluated. Each week, milk samples were taken for analysis of milk compounds, and they were stored at 4 ° C with a preservative (Bronopal).
For fatty acid analysis, milk samples were taken once a week and were kept at -20 ° C until analysis of fatty acids. Blood sampling was carried out intravenous from the tails two weeks before delivery, and, then, once a week until 60 days of lactation at 7 o'clock (before the morning meal) using heparin tubes. Blood samples were transferred to the laboratory on ice. In order to obtain blood plasma, the blood samples were centrifuged in a laboratory at 3000 rpm for 15 minutes at 4 ° C and, then, the collected plasmas were divided in two tubes and stored at 15 ° C for analysis of metabolites and hormones. To evaluate the effect of different sources of CLA supplementation on the production and composition of milk and the energy balance BCS, blood metabolites were evaluated.
Results and discussion: In this study, the BCS showed the effects of conjugated linoleic acid consumption and fat supplementation on the mean score of BCS. Its changes on Holstein dairy cows were recorded and It was shown that the changes in BCS were 0.96, 0.72 and 0.66 percent (p˂0.05). The effects of conjugated linoleic acid and fat supplements on diets had a significant effect on the production of cows in this study (p˂0.05).
The milk productions in control groups, fat supplement and conjugated fatty acid were 36, 35.2 and 37.6 kg/day, respectively, indicating a significant difference between the three diet groups (p˂0.05). In this experiment, the addition of conjugated linoleic acid and fat supplements to the diary diet showed a significant effect in this study (P˂0.05). There was a significant difference in comparison of milk composition in the three groups regarding protein, lactose and total milk solids as shown in Table 2 (p˂0.05). The effects of using conjugated linoleic acid and fat supplements on blood parameters in Holstein dairy cows showed that cholesterol, triglyceride, HDL, LDL, VLDL, NEFA, BHB, adding CLA supplements and fat supplements to diet had significant effects on the cholesterol, Triglyceride, HDL, LDL, VLDL, NEFA and BHB of cows in this study (p˂0.05).
There was a significant difference in comparison of milk composition in the three groups regarding protein, lactose and total milk solids as shown in Table 2 (p˂0.05). The effects of using conjugated linoleic acid and fat supplements on blood parameters in Holstein dairy cows showed that cholesterol, triglyceride, HDL, LDL, VLDL, NEFA, BHB, adding CLA supplements and fat supplements to diet had significant effects on the cholesterol, Triglyceride, HDL, LDL, VLDL, NEFA and BHB of cows in this study (p˂0.05).

There was a significant difference in comparison of milk composition in the three groups regarding protein, lactose and total milk solids as shown in Table 2 (p˂0.05). The effects of using conjugated linoleic acid and fat supplements on blood parameters in Holstein dairy cows showed that cholesterol, triglyceride, HDL, LDL, VLDL, NEFA, BHB, adding CLA supplements and fat supplements to diet had significant effects on the cholesterol, Triglyceride, HDL, LDL, VLDL, NEFA and BHB of cows in this study (p˂0.05).
There was a significant difference in comparison of milk composition in the three groups regarding protein, lactose and total milk solids as shown in Table 2 (p˂0.05). The effects of using conjugated linoleic acid and fat supplements on blood parameters in Holstein dairy cows showed that cholesterol, triglyceride, HDL, LDL, VLDL, NEFA, BHB, adding CLA supplements and fat supplements to diet had significant effects on the cholesterol, Triglyceride, HDL, LDL, VLDL, NEFA and BHB of cows in this study (p˂0.05).
Conclusion: The results showed that supplementation of conjugated linoleic acid in Holstein cattle during the transfusion period can increase the BCS of milking cows, their milk and protein production, and their lactose and total milk solids. Moreover, the conjugated linoleic acid enhanced some blood parameters that during the transition period.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Conjugated linoleic acid
  • BCS
  • Milk production and composition
  • Blood parameters
Abu-Ghazaleh A, Schingoethe DJ, Hippen AR and Kalscheur KF, 2003. Conjugated linoleic acid andvaccenic acid in rumen, plasma, and milk of cows fed fish oil and fats differing in saturation of 18 sarbon fatty acids. Journal of Dairy Science 86:3648-3660.                                                     
Abu-Ghazaleh AA and Holmes LD, 2007. Diet supplementation with fish oil and sunflower oil to increase conjugated linoleic acid levels in milk fat of partially grazing dairy cows. Journal of Dairy Science 90: 2897-2904.
Adewuyi AA, Gruys E and Van Eerdenburg FJ, 2005. Non esterified fatty acids (NEFA) in dairy cattle. A review. Veterinary Quarterly 27(3):117-126.
Amirifard R, Khorvash M, Forouzmand M, Rahmani HR and Riasi A, 2015 Performance and plasma concentration of metabolites in transition dairy cows supplemented with vitamin E. and fat Journal of Integrative Agriculture 15(5): 1076-1084.
AOAC; Official methods of analysis;15th Ed, Arlington, VA, USA, 1990.
Bassaganya-Riera J, Hontecillas R, Bregendahl K, Wannemuehler MJ and Zimmerman DR, 2001. Effects of dietary conjugated linoleic acid in nursery pigs of dirty and clean environments on growth, empty body composition, and immune competence. Journal of Animal Science 79: 714–21.
Bauman DE, Corl BA, Baumgard LH and Griinari JM, 2001. Conjugated linoleic acid (CLA) and the dairy cow. Pages. 221-250 In Recent Advances in Animal Nutrition. P. C. Garnsworthy and J. Wiseman, ed. Nottingham University Press, Nottingham, UK.
Bauman DE, Perfield II, JW, Harvatine KJ and Baumgard LH, 2008. Regulation of fat synthesis by conjugated linoleic acid: Lactation and Ruminant Model. Journal of Nutrition 138: 403-409.
Baumgard LH, Corl BA, Dwyer DA and Bauman DE, 2002. Effects of conjugated linoleic acids (CLA) on tissue response to homeostatic signals and plasma variables associated with lipid metabolism in lactating dairy cows. Journal of Dairy Science 80: 1285–1293.
Baumgard LH, Matitashvili E, Corl BA and Dwyer DA, Bauman DE, 2002. Trans-10, cis- 12 Conjugated linoleic acid decreases lipogenic latesand expression of genes involved in milk lipid synthesis in dairy cows. Journal of Dairy Science 85:2155-2163.
Baumgard LH, Sangster JK and Bauman DE, 2001. Milk fat synthesis in dairy cows is progressively reduced by increasing supplemental amounts of trans-10, cis-12 conjugated linoleic acid (CLA). Journal of Nutrition 131:1764-1769.
Baumgard LH, Corl BA, Dwyer DA, Saebo A and Bauman DE, 2000. Identification of the conjugated linoleic acid isomer that inhibits milk fat synthesis. American Journal of Physiology Regulatory Integrative and Comparative Physiology 278 R179–184.
Bauman DE and Griinari JM, 2000. Regulation and nutritional manipulation of milk fat: low-fat milk syndrome. Livestock Production Science 70:15–29.
Bauman DE, Baumgard LH, Corl BA and Griinari DJ, 1999. Biosynthesis of conjugated linoleic acid in ruminants. In Proc. Am. Soc. Journal of Animal Science 1-14.
Besharati M, and Taghizadeh A, 2014. Effect of whole cottonseed, monensin and vitamin E on milk compositions and CLA content of milk fat of lactating dairy cows. International Journal of Biosciences (IJB), 5(12): 420-432.
Bell AW, 1995. Regulation of organic nutrient metabolism during transition from late pregnancy to early lactation. Journal of Animal Science 73: 2804-2819.
Bernal-Santos G, Perfield JW, Barbano DM, Bauman DE and Overton TR, 2003. Production responses of dairy cows to dietary supplementation with conjugated linoleic acid (CLA) during the transition period and early lactation. Journal of Dairy Science 86:3218-3228.
Blankson H, Stakkestad J, Fagertun H, Thom E, Wadstein J and Gudmundsen O, 2000. Conjugated linoleic acid reduces body fat mass in over-weightand obese humans. Journal of Nutrition 130:2943-2948.
Bradford BJ, Harvatine KJ and Allen MS, 2008. Dietary unsaturated fatty acids increase plasma glucagon-like peptide-1 and cholecystokinin and may decrease premeal ghrelin in lactating dairy cows. Journalof  Dairy Science 91 1443-1450.
Bu DP, Wang JQ, Dhiman TR and Liu SJ, 2007. Effectiveness of oils rich in linoleic acids toenhanc conjugated linoleic acid in milk from dairy cows. Journal of Dairy Science 90 998-1007.
Harvatine KJ and Allen MS, 2006. Effects of fatty acid supplements on milk yield and energy balance of lactating dairy cows. Journal of Dairy Science 89 1081-1091.
Bauman DE, 2004. Conjugated linoleic acid (CLA) and milk fat: A Good News Story. Department of Animal Science, Cornell University, Ithaca. NY 14853-4801 USA.                                                       
Taghizadeh A, Mahboob SA, Poorabbas S, Moghadam GA, Safamehr AR and Paya H, 2009. Effects of Feeding Whole Cottonseed on Yield and Milk Composition, Fatty Acids Profile and Conjugated Linoleic Acid in Holstein Dairy Cows. Iranian Journal of Animal Science Research, 1:19 85-95.