اندازه گیری ترکیبات شیمیایی، پارامترهای تجزیه پذیری و تولیدگاز ماده حاصل از تبدیل زیستی ضایعات سیب‌زمینی توسط میکروارگانسیم‌های شکمبه‌ای با مکمل‌سازی سطوح مختلف نیتروژن غیرپروتئینی آهسته رهش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی

2 استاد پژوهشگر گروه تغذیه دام، دانشکده دامپزشکی دانشگاه مستقل ایالت مکزیکو تولوکا ، اودو دو مکزیکو ، مکزیک

چکیده

زمینه مطالعاتی: ضایعات سیب‌زمینی محصول شرایط نامناسب محیطی، برداشت نامناسب، تغییرات فیزیولوژیکی، آسیب توسط حشرات و آفت وغیره است. ضایعات تازه سیب‌زمینی یک سوبسترای ایده‌آل برای تولیدات بیوهیدروژن بوده و طی روند تخمیر ساده با به کار بردن مایع شکمبه صاف شده (میکروارگانسیم‌های مایع شکمبه) حاصل از ضایعات کشتارگاهی و اضافه کردن منبعی از نیتروژن غیر پروتئینی آهسته رهش، می‌تواند یک محصول فرعی با ارزش پروتئینه مورد استفاده قرار گیرد. هدف: این مطالعه در دو بخش که بخش اول تولید ماده زیستی با استفاده از پتانسیل میکروارگانسیم‌های مایع شکمبه به همراه منبع نیتروژن غیرپروتئینی آهسته رهش برای تبدیل زیستی ضایعات سیب‌زمینی بوده وبخش دوم آزمایش‌ها روند تولید گاز، قابلیت هضم پروتئین خام و کل دستگاه گوارش بخش جامد حاصل از محیط کشت تخمیری به روش آزمایشگاهی تلی و تری اصلاح شده (هولدن) را مورد ارزیابی قرار داد. روش کار: مایع شکمبه از کشتارگاه تهیه‌شده و پس از صاف کردن با مقدار ثابت 400 میلی‌لیترعاری از بافر به ضایعات سیب زمینی با مقدار ثابت 200 گرم همراه با سطوح مختلف (5/1، 3 و 5/4) گرم نیتروژن از منبع نیتروژن غیرپروتئینی آهسته رهش داخل مخزن‌های 2 لیتری دستگاه Daisy در چهار تکرار اضافه شده و به مدت 24 ساعت در دمای 39 درجه سلسیوس انکوبه شد. بعد از اتمام انکوباسیون pH محتویات اندازه گیری وجهت جداسازی بخش جامد از مایع ،محتویات توسط توری چهارلایه صاف گردید. داده‌ها در طرح کاملاً تصادفی مورد آنالیز قرار گرفت. نتایج: عصاره اتری و الیاف نامحلول در شوینده خنثی ماده حاصل شده در سطح 5/1 گرم نیتروژن غیرپروتئینی آهسته رهش بالاترین میزان را نشان داد. میزان پروتئین بخش جامد حاصل از انکوباسیون در گروه‌های آزمایشی به طور معنی داری (05/0>P) بیشتر از گروه کنترل بود و بیشترین میزان مربوط به سطح 3 گرم نیتروژن از منبع نیتروژن غیر پروتئینی آهسته رهش (23/27%) بود. در حضور میکروارگانسیم‌های شکمبه پس از تخمیر، ضایعات سیب‌زمینی همراه با 5/1 گرم نیتروژن از منبع نیتروژن غیرپروتئینی آهسته رهش بیشترین تجزیه پذیری (33/81%) را طی 24 ساعت انکوباسیون داشت (05/0>P). pH محیط کشت تخمیری گروه‌های آزمایشی از 60/4 گروه ضایعات سیب‌زمینی بهمراه میکروارگانسیم‌های شکمبه تا 43/7 سطح 5/4 گرم نیتروژن از منبع نیتروزا نوسان داشت (05/0>P). نتیجه‌گیری نهایی: بر اساس نتایج مطالعه حاضر، میکروارگانسیم‌های مایع شکمبه به همراه یک منبع نیتروژن غیر پروتئینی می‌تواند در تبدیل زیستی ضایعات سیب‌زمینی جهت افزایش ارزش غذایی و تولیدماده خوراکی جدید پروتئینی مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Measurement of chemical composition, degradability parameters and gas production of material resulting from bioconversion of potato waste by ruminal microorganisms by supplementation of different levels of slow-release non-protein

نویسندگان [English]

  • Saeed Narimani Garajeh 1
  • Jamal Seifdavati 1
  • Hossein Abdi benemar 1
  • A. Z. M. Salem 2
  • reza seyedsharifi 1
1 Department of Animal science, Faculty of Agriculture and Natural Resources, Mohaghegh ardabili
2 Professor-Researcher Department of Animal Nutrition School of Veterinary Medicine and Zootechnics Autonomous University of the State of Mexico Toluca, Edo de México, México
چکیده [English]

Abstract:
Introduction: Feed shortages as well as the allocation of more than 75 percent of the cost of livestock feed, challenge-where in ensuring animal protein needed by society has created accurate estimation of the nutritional value of animal feeds, especially the use of agricultural waste As a new source of food supply, it can be an important step in meeting the needs of livestock and reducing breeding costs (Nikkhah et al, 1990). Potato plant with a cultivated area of more than 22 million hectares in the world and production of 376 million tons is the number one tuber crop (FAO, 2016). At present, a large amount of potato crop is allocated to animal feed worldwide, approximately 35% of the total potato crop is wasted during processing as waste (Agricultural Report, 2009). These wastes add to environmental problems if not consumed properly. Biotransformation of agricultural wastes and wastes compared to other processing methods increases the nutritional value of the compounds and causes the least pollution to humans, livestock and the environment. On the other hand, it costs less than other methods (Nikkhah and Amanloo, 1992). Large amounts of ruminal contents are produced daily as wastes in slaughterhouses (Said et al, 2015) and are considered environmental pollutants. Abouhief, Kraidees et al. (1999) that the high cost of disposing of these wastes requires a revision of slaughterhouse by-product management (Rincon, Bermudez-Hurtado et al. 2010). Reduces (Cherdthong, Wanapat et al. 2014). Protein is one of the most important factors limiting food intake for ruminants (Mapato, Wanapat et al. 2010). Today, various plant sources (oilseed meal), animal sources (meat powder) and seafood (fish meal) and non-protein nitrogen (urea and slow-release urea) are used to provide the protein needed by livestock. Utilization of non-nitrogen sources Protein reduces the cost of feed consumed in animal feed and improves production efficiency in ruminants (Horn, Telford et al. 1979, Herrera-Saldana and Huber 1989, Gado, Mansour et al. 1998, Holden 1999, Wang, Wu et al. . 2010).Nitroza is a slow-release non-protein nitrogen source for ruminants containing 40% nitrogen, equivalent to 250% crude protein. Nitrogen is a compound with a special structure that causes the slow release of ammonia in the rumen. Fiber-digesting bacteria need a constant amount of ammonia throughout the day (equivalent to 10-15 mg / dL) for their proper growth and function. This amount of ammonia ensures the proper nutrition of bacteria that play an important role in fiber digestion. Ammonia imbalances occur in normal diets. The rumen is deficient at significant hours of the day and at other times has an increase in ammonia. Potato waste is the product of inappropriate environmental conditions, inappropriate harvesting, physiological changes, damage by insects and pests, etc. Potato waste is an ideal substrate for biohydrogen products, and during the simple fermentation process by applying rumen fluid (rumen liquor microorganisms) achieved from the slaughterhouse and adding slow-release urea (Nitroza), it can be assumed as a high protein byproduct. This study is investigating the potential of using rumen liquid microorganisms with slow-release non-protein nitrogen source for bioconversion of potato wastes by measuring CP, N-NH3, VFA, pH, digestibility and nutrient composition in the fermentation medium. Material and Methods: Rumen fluid was obtained from the slaughterhouse (400 mL) and added to potato wastes (200 g) along with different levels (1.5, 3, 4.5 gr) of nitrogen from the Nitroza source and incubated for 24 h at 39 ̊C. Data were analyzed in a completely randomized design (CRD).
Results and Discussion: Protein content in experimental treatments was significantly (P<0.05) higher than the control group, and the highest level was related to 3 g Nitrogen level (27.223). In the presence of rumen microorganisms, potato wastes with 1.5 g nitrogen from the Nitroza source had the highest digestibility (81.33) during 24 h incubation (P<0.05). The pH of the fermentation medium of the experimental groups ranged from 4.60 to 7.43 for potato waste along with rumen microorganisms group to the added levels of 4.5 g Nitrogen source respectively (P<0.05). In general, based on the results of the present study, rumen liquid microorganisms along with Nitroza as a non-protein nitrogen source can be used in bio-conversion of potato waste to increase nutritional value and nutrient composition. The results of Swingersren et al. (2007) showed that more than half of the raw potatoes remained non-degradable after 5 hours of incubation with ruminal fluid. In vitro disappearance of dry matter and organic matter of potato, skin lesions were reported to be 85.38% and 88.7% and it is probable that these results are slightly dependent on crude fiber (Horn et al. 1979) and digestion rate is more related to starch (Gado et al. 1998). 1 gram of nitrogen from nitrogen may be related to the supply of sufficient ammonia from Nitroza and increase digestion. The results of the study of the effect of various additives including nitrogen on the disappearance of dry matter using the Holden method are reported in Table 5.
Conclusion: Based on the results, adding different sources of nitrogen had a significant effect on food digestibility (p<0.05). According to the results, it can be said that using ruminal microorganisms for bioconversion of potato waste along with supplementation with different levels of non-protein nitrogen sources, including nitrogen, significantly increased the nutritional value of potato waste, which thus in addition to the use of various sources of non-protein nitrogen, research can be done on agricultural wastes that have no marketability and its disposal to the environment causes many problems, slaughterhouse waste. Which are environmentally polluting and used the resulting substance in the diet of ruminants.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nitroza
  • Potato waste
  • Rumen ecosystem
  • Rumen fluid
Abouhief M, Kraidees MS and Al-Selbood BA, 1999. The utilization of rumen content-barley meal in diets of growing lambs. Asian-Australasian Journal of Animal Sciences 12: 1234-1240.
Agricultural Statistics of 1388, Report of the Ministry of Agriculture, 1388.Agricultural Statistics, Vol 1. Crops - Crop year 89-88, Agricultural Jihad Statistics and Information Technology Office, Iran.
AOAC, 1990. Official Methods of Analysis, 15th Ed. Association of Official Analytical Chemists. Arlington vol, A.
Aziz NH, 2000. Single-cell protein from acid-treated potato starch effluent by F. moniliforme and S. cerevisiae. The 10th International Conference on Environmental Protection Is a Must. Alexandria University, Alexandria, Egypt, pp: 225–232.
Cherdthong A, Wanapat M, Saenkamsorn A, Waraphila N, Khota W, Rakwongrit D, Anantasook N and Gunun P, 2014. Effects of replacing soybean meal with dried rumen digesta on feed intake, digestibility of nutrients, rumen fermentation and nitrogen use efficiency in Thai cattle fed on rice straw. Livestock Science 169: 71-77.
FAO F, 2016. Agriculture Organization, 2014. Livestock Primary. Food and Agriculture Organization of the United Nations.
Fathalla SI, Abou Elkhair RM, Shawky SM, Abdelrahman HA and Elfeki MA, 2015. Impact of feeding dried rumen content and olive pulp with or without enzymes on growth performance, carcass characteristics and some blood parameters of molar ducks. International Journal of Agriculture Innovations and Research 4: 2319-2473.
Fedorak PM, Hrudey SE, 1983. A simple apparatus for measuring gas production by methanogenic cultures in serum bottles. Environmental Technology 4: 425-432.
Gado H, Mansour AM, Metwally HM, El–Ashry MA, 1998. The effect of partial replacing concentrate by potato processing waste on performance of growing Baladi goats. Egyptian Journal of Nutrition and Feeds 1: 123-129.
Getachew G, Makkar HPS and Becker K, 2002. Tropical browses: contents of phenolic compounds, in vitro gas production and stoichiometric relationship between short chain fatty acid and in vitro gas production. The Journal of Agricultural Science 139: 341-352.
Ghorbani B, Taymoori Yanesari A and Jafari Sayyadi A, 2016. Effects of replacement of sesame meal with soybean meal on intake, digestibility, rumen characteristics, chewing activity, performance, and carcass composition of lambs. Journal of Ruminant Research 4:145 -170.
Herrera-Saldana R and Huber J, 1989. Influence of Varying Protein and Starch Degradabilities on Performance of Lactating Cows1. Journal of Dairy Science 72: 1477-1483.
Holden L, 1999. Comparison of methods of in vitro dry matter digestibility for ten feeds. Journal of Dairy Science 82: 1791-1794.
Horn F, Telford JP, Mc Croskey JE, Stephens DF, Whiteman JV and Totusk R,1979. Relationship of animal performance and dry matter intake to chemical constituents of grazed forage. Journal of Animal Science 49: 1051-1058.
Kertz AF, 2010. Urea feeding to dairy cattle: A historical perspective and review. The Professional Animal Scientist 26: 257-272.
Mapato C, Wanapat M and Cherdthong A, 2010. Effects of urea treatment of straw and dietary level of vegetable oil on lactating dairy cows. Tropical animal health and production 42(8): 1635-1642.
McDougall E, 1948. The composition and output of sheep's saliva. The Biochemical Journal 43: 99-109.
Menke HH and Steingass H, 1988. Estimation of the energetic feed value obtained from chemical analysis and in vitro gas production using rumen fluid. Animal Research Development 28: 7-55.
Nikkhah A and Amanloo H, 1992.Translation of the principles of feeding and feeding livestock. Zanjan University Jihad Publications, Iran page 728
Onyimba IA, Ogbonna CIC, Chukwu COO, Ogbonna AI, Odu CE and Akueshi CO, 2014. Selection of suitable starter cultures for nutrient composition enhancement of spent sorghum grains and sweet potato leaves. Journal of Environmental Science, Toxicology and Food Technology 8: 19-22.
Ørskov ER and McDonald P, 1979. The estimation of protein degradability in the rumen from incubation measurements weighted according to rate of passage. The Journal of Agricultural Science 92: 499-503.
Rios-Rincon FG, Bermduez-Hurtado RM, Estrada-Angulo A, Juarez-Reyes AS and Pujol-Manriquez C, 2010. Dried ruminal contents as a substitute for alfalfa hay in growing-finishing diets for feedlot cattle. Journal of Animal and Veterinary Advances 9: 1526-1530.
Sadeghi K, Tagizadeh A, Alijani S and Parnian F, 2015. Determination of chemical compositions and nutritive values of the vermicompost produced by the rumen content supplementing with cattle dung, oyster mushroom (Pleurotus pulmonarius) and vegetable waste. Journal of Animal Science Researches 26: 105-117.
Seifdavati J, Yalchi T, Seyed Sharifi R and Abdi Benemar H, 2019. Evaluation of the use of plastic syringes instead of glass syringes in the gas production technique for evaluating some feedstuffs. Journal of Animal Science Researches 30: 45-56.
Sveinbjornsson J, Murphy M and Uden P, 2007. In vitro evaluation of starch degradation from feeds with or without various heat treatments. Animal Feed Science and Technology 132: 171-185.
Tawila MA, Omer HAA and Gad SM, 2008. Partial replacing of concentrate feed mixture by potato processing waste in sheep rations. American-Eurasian Journal Agriculture & Environment Science 4: 156-164.
Taylor-Edwards CC, Elam NA, Kitts SE, McLeod KR, Axe DE, Vanzant ES, Kristensen NB and Harmon DL, 2009. Influence of slow-release urea on nitrogen balance and portal-drained visceral nutrient flux in beef steers. Journal of Animal Science 87: 209-221.
Tikofsky J and Harrison G, 2006. Optigen® II: Improving the efficiency of nitrogen utilization in the dairy cow. Nutritional biotechnology in the feed and food industries: Proceedings of Alltech's 22nd Annual Symposium, Lexington, Kentucky, USA, 23-26 April 2006, Alltech UK.
Van Soest PJ, Robertson JB and Lewis BA, 1991. Methods for dietary fiber, neutral detergent fiber, and nonstarch polysaccharides in relation to animal nutrition. Journal of Dairy Science 74: 3583-3597.
Wang TY, Wu YH, Jiang CY and Liu Y, 2010. Solid state fermented potato pulp can be used as poultry feed. British Poultry Science 51: 229-234.