اثر مقایسه‌ای ویتامین C با مکمل نانو ویتامین C برعملکرد رشد، مورفولوژی روده و فراسنجه‌های خونی جوجه‌های گوشتی تحت شرایط تنش گرمایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کروه علوم دامی دانشگاه جیرفت

2 عضو هیات علمی گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه جیرفت

3 گروه علوم دامی دانشگاه جیرفت

4 مرکز تحقیقات دارویی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

چکیده

زمینه مطالعاتی: این آزمایش به منظور بررسی اثر سطوح مختلف نانوویتامین C و ویتامین C بر عملکرد رشد و برخی فراسنجه‏های خونی جوجه‏های‏گوشتی تحت تنش گرمایی انجام شد. روش کار: این آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی روی 280 قطعه جوجه نر یک‏‏‏ روزه سویه راس 308 با هفت تیمار شامل تیمار شاهد و سه سطح نانو ویتامین C (50، 100 و 200 میلی‌گرم بر کیلوگرم جیره) و سه سطح ویتامین C (50، 100و 200 میلی‌گرم بر کیلوگرم جیره) و چهار تکرار (هر کدام شامل 10 پرنده)، انجام شد. دنتایج: میانگین مصرف خوراک روزانه در جوجه‌‌هایی که تیمار 200 میلی گرم ویتامین C در کیلو گرم جیره را دریافت کرده بودند نسبت به جوجه‌هایی که سطح 200 میلی‌گرم نانو ویتامین C در کیلوگرم جیره و جوجه‌هایی که تیمار 100 میلی‌گرم ویتامین C در کیلوگرم جیره را دریافت کرده بودند، بیشترین مقدار بود. جوجه‌هایی که تیمار حاوی 50 میلی‌گرم نانو ویتامین C در کیلوگرم جیره راه دریافت کردند بیشترین افزایش وزن روزانه، بهترین ضریب تبدیل غذایی، بیشترین افرایش وزن نسبی سینه و بیشترین مقدار عرض پرز روده را داشتند. بیشترین افزایش وزن نسبی لاشه مربوط به جوجه‌‌‌‌‌‌هایی بود که تیمار 200 میلی‌گرم ویتامین C در کیلو گرم جیره را دریافت کردند. بیشترین وزن نسبی طحال مربوط به جوجه‌هایی بود که تیمار حاوی 100 میلی‌گرم ویتامین C در کیلو‌گرم جیره را دریافت کردند. ببیشترین طول پرز به عمق کریپت مربوط به جوجه‌هایی بود که تیمار حاوی 100 میلی‌گرم ویتامین C در کیلوگرم جیره را دریافت کردند. نتیجه گیری نهایی: بنابرنتایج این آزمایش استفاده از سطوح 50 و 200 میلی‌گرم نانو ویتامین C در کیلو‌گرم جیره به ترتیب می‌تواند باعث بهبود عملکرد رشد و بهبود خصوصیات لاشه و افزایش مقدار آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز در شرایط تنش گرمایی در جوجه‌های گوشتی شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison the effects of vitamin C with nano vitamin C supplement on growth performance, immune responses, intestine morphology and blood parameters of heat stressed broiler chickens

نویسندگان [English]

  • rasoul shadman 1
  • nemat ziaei 2
  • omidali esmaeilipour 3
  • mehdi ranjbar 4
1 animal science department, university of jiroft
2 Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, University of Jiroft, Iran.
3 animal science department, university of jiroft
4 pharmaceutics research center, kerman university of medical sciences
چکیده [English]

Introduction:A The use of vitamin C in conditions of heat stress and poultry rejuvenation compared to this stressor has been recorded by researchers for many years (Nameghi 1386). .
The experiment was a completely randomized design with 7 treatments and 4 replications, 10 birds each. Treatments included: control diet, 3 level of vitamin C (0, 100 and 200 mg/kg) and 3 level of Nano vitamin C (0, 100 and 200 mg/kg). The experimental diets were based on corn and soybean. During the experiment, water and food were offered ad libitum. Body weight and feed intake at the end of each period were measured and used to calculate body weight gain and feed conversion ratio. At d 42 one bird from each replicate was selected and killed to measure the internal organ weights. Also, the weight and length of the jejunum were calculated, and partly for intestinal morphology in formalin 10%.
Results and discussion: The effect of dietary treatments on feed consumption in broiler chickens was significant (P<0.05). Chickens that received 200 mg of vitamin C kg-1 diet had the greatest feed intake than other chicks. The results of this study was in line with the results of Kutlu and Forbes (1993) who reported that 250 mgof vitamin C increased these parameters. Experimental treatments had a significant effect on the weight gain of chicks (P<0.001). Chickens that received 50 mg nano vitamin C had the greatest weight gain compared to other treatments. According to these results, Roshani et al. (2006) reported that vitamin C during the stress period improved the feed intake and daily weight gain. Sahin and Kucuk (2002) reported that the use of 200 mg vitamin C /kg of diet improved the feed intake of quails under stress conditions. Gross (1988) showed that vitamin C under stress conditions caused an increase in daily weight gain in broiler chicks. In another study, Ping et al. (2011) showed that nano multivitamin improved weight gain, feed intake and reduced mortality. Chicks fed 50 mg nano vitamin C had the best conversion ratio compared to other treatments. The results of this experiment are consistent with the results of Alba et al. (1393), Kutlu and Forbes (1993), and Amakye et al. (2000). They reported that the use of vitamin C supplementation significantly reduced the feed conversion ratio compared to the control group. Sahin and Kucuk (2002) reported that using 200 mg/kg of vitamin C improved feed consumption and feed conversion ratio under heat stress. Researchers reported that vitamin C supplementation in summer did not have a significant effect on the relative weight of the thigh, which is similar to the results of this experiment (Konca, 2009). Relative weight of breast and carcass was affected by experimental treatments and a significant difference was observed between the groups. The greatest relative weight of the carcass was related to birds received 200 mg vitamin C kg-1 diet. The greatest relative weight was related to treatment with 50 mg nano vitamin C. According to these results, Sahin et al. (2002) reported that vitamin C supplementation of 250 mg/kg of diet improved live weight, nutritional efficiency and carcass traits. Also, Roshani et al. (2006) reported that vitamin C supplementation during the stressful period significantly increased the weight of the chest. Rafie et al. (1393) reported that 250 mg/kg vitamin C increased breast weight and could somewhat reduce the negative effects of heat stress. Darmankouhi (2005) reported that ascorbic acid increased the carcass quality and yield under heat stress conditions. Relative weight of liver was not affected by experimental treatments. The effect of treatments on relative weight of spleen was significant (P<0.05). Chickens fed 100 mg of vitamin C had the greatest relative spleen weight. An experiment showed that vitamin C had no significant effect on different gastrointestinal system (Konca, 2009). Nemati et al. (1392) reported that the use of antioxidants such as vitamin C under stress conditions, reduced spleen relative weight, immune system, and mortality. Raeisi et al. (1394) showed that the effect of different levels of vitamin C on the relative weight of the spleen and liver was significant. The greatest amount of relative length of jejunum was belonged to birds received 100 mg of nano vitamin C. This level was significantly different from that of the control group and 50 mg vitamin C (P<0.05). The relative weight of the jejunum was not affected by the treatments. Treatments did not have a significant effect on white blood cells. The greatest amount of RBC was related to treatment with 200 mg nano vitamin C (P<0.05). This treatment was significantly different from control treatments, 50 mg vitamin C, 50 mg nano-vitamin C and 100 mg vitamin C (P<0.001). The greatest amount of hemoglobin was related to the level of 200 mg nano vitamin C (P<0.001). The experimental treatments did not have any effect on the heterophile levels. The greatest amount of lymphocyte was related to birds fed 50 mg and 100 mg nano vitamin C(P<0.001), which had a significant difference with 200 mg vitamin C and nano vitamin C (P<0.05). Gross (1988) showed that the number of lymphocytes was increased by the use of vitamin C in broiler diets. Taghilu et al. (1389) showed that 0.05% of vitamin C improved hematocrit. Regarding the effect of vitamin C, Tuleun et al. (2011) showed that vitamin C had no significant effect on blood cell parameters. In another study Mirzapoor et al. (1394) examined levels of 250 and 500 mg of vitamin C on blood parameters. Results showed that vitamin C increased the amount of red blood cells and hemoglobin and improved hematocrit of the blood.The greatest amount of glutathione peroxidase enzyme was related to the level of 200 mg nano vitamin C kg-1 diet(P<0.001), which was significantly different from other treatments. Research has shown that vitamin C has an electron capability that acts as a regenerator of active oxygen species (ROS) and has a moderating role in the antioxidant defense activity (Sies et al. 1995). Chickens that received different levels of vitamin C and nano vitamin C had a significant difference compared to the control group (Data was not shown in this article).. Rafiei et al. (1393) showed that lemon powder with 250 mg/kg of vitamin C reduces the negative effects of heat stress and improves the immune response of the bird. Pardu et al. (1985) reported that the consumption of 1000 mg/kg of vitamin C would increase antibody production against SRBC. Mccorre et al. (1980) showed that ascorbic acid can increase the activity of B lymphocytes improving humoral immune responses. Amakye et al., reported vitamin C improve humoral immune response in broiler chicks. Conclusion: The results of this experiment showed that consumption of 50 mg nano vitamin C kg-1 diet had a positive effect on growth performance of broiler chicks, thus improving the weight gain and feed conversion ratio. Also increased the weight of the liver, spleen and bursa, and improved immune function and the rate of humoral immune response. Also, 200 milligrams of nano-vitamin C kg-1 diet increased the concentration of hemoglobin and glutathione peroxidase enzyme under heat stress conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Diet
  • Feed conversion ratio
  • Glutathione peroxidase
  • Hemoglobin
  • Ross 308
Abidin Z and Khatoon A, 2013. Heat stress in poultry and the beneficial effects of ascorbic acid (vitamin C) supplementation during periods of heat stress. World's Poultry Science Journal 69 (1): 135 – 152.
Akbar M, 2008. The Effect of Vitamins E, A, Zinc and Probiotics on Nutrition and Immune System in Broiler Chickens. Doctoral dissertation, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran (In Persian).
Alba M, Esmaeilipour OA and Mirmahmoudi R, 2015. Effects of Withania coagulants fruit powder and vitamin C on growth performance and some blood components in heat stressed broiler chickens. Livestock Science 173:64–68.
Amakye-Anim JT, Lin L, Hester PY, Thiagarajan D, Watkins BA and Wu CC, 2000. Ascorbic acidsupplementation improved antibody response to infectious burial disease vaccination in chickens. Poultry Science79 (5): 680-688.
Bradley GL, Savage TF and Timm KI, 1994. The effects of supplementing diets with Saccharomyces cerevisiae var. boulardii on male poultry performance and ileal morphology. Poultry Science 73:1766-1770.
 
Darmanikohy H and Shivazad M, 2005. Effects of ascorbic acid and nutrient density on performance of male broiler chickens at exposure to thermal stress. Journal of Agricultural Science and Natural Resources, 12th  Special Issue of Animal Science. (12): 144-153.
Ebrahimnezhad Y, Gheiasi J, Maheri N., Mohammadikhah M and Ahmadi F, 2013.Influence of zinc oxide nanoparticles on growth performance, carcass quality and growth index of immune organs of broiler chickens. International Journal of Poultry Science 92: 83-90.
Gheysari A, Samiei A, And Pourreza J, 2003. Effects of Different Levels of Vitamins C, E and Fat on Performance and Death Rate of Chickens under Thermal Stress Conditions. Journal of Veterinary Research 58 (2):125-128 (In Persian).
Ghiyasi M, Rezaei GH, Sayyahzadeh H, Firouzbakhsh F and Attar A, 2008. Effects of prebiotic (Fermacto) in low protein diet some blood parameters and intestinal microbiota of broiler chicks. Italian Journal of Animal Science 7: 313 - 319.
Grasman AK, 2010. In vivo functional tests for assessing immunotoxicity in birds. Immunotoxicity Testing. Methods Molecular Biology 598:387-98.
 Gross W, 1988. Effect of ascorbic acid on antibody response of stressed and unstressed chickens. Avian Diseases 32:483-485.
Hosseinianbilondi H, Hosseini M,Dabagh Kakhaki J and naghos M, 2012. Effect of selenium, vitamin E and garlic powder on the performance, immune system and fat accumulation in broiler carcasses. Journal of Animal and Poultry Research.  1(4): 39-46. (In Persian).
Konca YF, Kirkpinar F, Mert S and Yurtseven S, 2009. Effects of dietary ascorbic acid Supplementation on growth Performance, carcass, bone quality and blood parameters in broilers during natural summer temperature. Asian Journal of Animal and Veterinary Advances 4: 139-147.
Kutlu HR. and Forbes JM, 1993. Alleviation of the effect of heat stress by dietary methods in broilers: A review. World Review Animal Production 28: 16-26.
Lu J, Kong XL, Wang ZY, Yang HM, Zhang KN and Zou JM, 2011. Influence of whole corn feeding on the performance, digestive tract development, and nutrient retention of geese. Poultry Science 90:587–594.
Mirzapur Sarab S, SalaryS, Mirzadeh KH and Aghayi A, 2015. Effect of different levels of vitamin C and L-carnitine on performance and some safety and blood parameters of broiler chickens under thermal stress. Iranian Journal of Animal Science Research 8(1):153-141. (In Persian).
Mozaffarpour Toubkanlou  M, Shakouri MD and Janmohammadi H, 2017. Effect of crude and heated milk thistle seed on performance and some blood and humoral immunity parameters of broiler chickens. Journal of Animal Science Researches 27 (4): 77-90. (In Persian).
Murayama N, Maekawa IH, Ushiro T and Miyoshi J, 2012. Synthesis of various layered double hydroxides using aluminum dross generated in aluminum recycling process. International Journal of Mineral Processing 110: 46-52.
Nameghi A, Nasiri Moghadam H, Tavakol Afshari J and Kermanshahi H, 2007. The Effect of Vitamin C supplementation on immunological responses and performance of broiler chickens. Iranian Journal of Animal Sciences39 (1): 1-10. (In Persian).
Nemati M, Shahir M, Harkinezhad M and Lotfollahian H, 2013.The immunity of chicken broilers under cold stresses to vitamin C and coenzyme Q10. Animal Production Journal 15 (1): 53-45. (In Persian).
PardueSL, Thaxton JP, Brake JO, 1985. Role of ascorbic acid in chicks exposed to high environmental temperature. Journal of Applied Physiology 58(5): 1511-1516.
Ping X, Hong X and Guang, Y, 2011. Effects of liquid nano vitamin on the growth performance and carcass quality of broilers. Animal Husbandry and Feed Science 11:52-54.
Rafiei F,Mazhari M, Ghoreishi M and Esmaeilipour OA, 2014. Effect of lemon verbena powder and vitamin C on performance and immunity of heat-stressed broilers. Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition. DOI: 10.1111/jpn.12457.
Raeisi-Zeydabad S, Mirmahmoudi R, Esmaeilipour O and Mazhari M, 2017. Effects of Coenzyme Q10 and Vitamin C on Growth Performance and Blood Components in Broiler Chickens under Heat Stress. Poultry Science Journal 5 (2): 145-152.
Roushani E, A M Tahmasbi AM, A Taghizadeh A and Valizadeh M, 2006. Influences of early heat shock andsupplemental vitamin C and E on the performance of broiler chicks exposed to acute heat stress. Journal of Agricultural Science 16(1): 255-264. (In Persian).
Sahin K., O. Kucuk O, N. Sahin N andSari M .2002. Effects of vitamin C and vitamin E on lipid peroxidation status, serum hormone, metabolite, and mineral concentrations of Japanese quails reared under heat stress (34 s C). Internationals Journal Vitamin Nutrition Research 72(2):91-100.
Sies H and Stahl W, 1995. Vitamins E and C, Beta carotene, and other Carotenoids as antioxidants. The American Journal of Clinical Nutrition 62:1315-1321.
Simchi A, 2008. Introduction to nanoparticles (Properties, Methods of Production and Application). Scientific Publications of Sharif University of Technology. (In Persian). 280.
Taqilu S, Zarei A, Lotfollahian H, Norouzian H, Motamedi Motlagh M and Bizhani S, 2010. The effect of vitamin C and betaine on the immune system of broiler chickens under thermal stress conditions. Journal of Animal Science and Research 7: 31-40. (In Persian).
Tuleun CD, Adenkola AY and Afele T, 2011. Effect of dietary ascorbic acid supplementation on the performance of Japanese (Coturnix coturnix japonica) quails in a tropical environment. Journal of Animal and Plant Sciences10 (2): 1268- 1275.
Winston GW, RegoliF, Dugas AJ, Fong JH and Blanchard KA, 1998. A rapid GC assay for determining oxyradical scavenging capacity of antioxidants and biological fluids, Free Radical Biology and Medicine 24: 480-493.