تحلیل رشد بهره وری عوامل تولید، کارایی فنی و تغییر تکنولوژی در صنعت مرغداری گوشتی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه اقتصاد کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

چکیده

چکیده
زمینه مطالعاتی: با توجه به محدودیت منابع تولید بهبود کارایی و بهره‌وری، مناسب‌ترین شیوه افزایش تولید در بخش‌ کشاورزی می‌باشد. شناسایی اجزاء بهره‌وری و بررسی تغییرات آن در طی فرایند تولید از جمله عوامل موثر بر دستیابی به تولید کاراتر و رشد بهره‌وری کل عوامل تولید می‌باشد. هدف: مطالعه حاضر در پی تحلیل رشد بهره‌وری عوامل تولید، کارایی فنی و تغییر تکنولوژی در صنعت مرغداری گوشتی ایران می‌باشد. روش کار: این پژوهش با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها و شاخص مالم کوئیست ضمن محاسبه رشد بهره‌وری کل عوامل تولید و اجزاء آن به بررسی وضعیت کارایی فنی و تغییر تکنولوژی واحدهای تولیدکننده مرغ گوشتی در طول زمان می‌پردازد. داده‌های مورد استفاده در این تحقیق برای دوره‌ی زمانی سال‌های 96-1375 از نتایج طرح آمارگیری مرغداری‌های گوشتی کشور اخذ گردیده است. نتایج: بر اساس یافته‌های پژوهش بهره‌وری کل عوامل تولید در بازه زمانی مورد مطالعه رشدی معادل 7/17 درصد را تجربه کرده است. بررسی اجزاء بهره‌وری موید آن بود که تغییر تکنولوژی مهم‌ترین عامل موثر در افزایش بهره‌وری مرغداریهای گوشتی در طی دوره مورد مطالعه می‌باشد. تغییر کارایی فنی، کارایی خالص و کارایی مقیاس به ترتیب در جایگاه‌های بعدی از لحاظ تاثیرگذاری بر رشد بهره‌وری قرار دارند. همچنین میانگین کارایی فنی واحدهای پرورش مرغ گوشتی در بازه زمانی مورد بررسی و تحت بازده متغیر نسبت به مقیاس معادل 6/79 درصد محاسبه گردید. ضمن اینکه کارایی فنی مرغداری‌های استان‌های آذربایجان شرقی، اصفهان، بوشهر، کهگیلویه و بویراحمد، لرستان، مرکزی و هرمزگان بالاترین مقدار را دارا بودند. نتیجه‌گیری نهایی: با توجه به اهمیت اساسی تغییر تکنولوژی در بهبود بهره‌وری عوامل توصیه می‌شود در رابطه با گسترش شاخصه‌های تکنولوژی از قبیل بکارگیری نژاد‌های اصلاح شده، بهبود سیستم تهویه هوا، روشنایی و دان طیور تصمیمات مدیریتی لازم اتخاذ شود. بدین ترتیب بهره‌مندی از شیوه‌های نوین پرورش طیور، رعایت اصول آموزشی و بهداشتی در راستای کاهش تلفات به منظور بهبود کارایی فنی توصیه می‌گردد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of total factor productivity growth, technical efficiency and technological change in Iranian poultry industry

نویسندگان [English]

  • Jabraeil Vahedi
  • Ghader Dashti
  • Farina Sadat Saei
University of Tabriz
چکیده [English]

Introduction: Today one of the most important issues of human societies is the growing population of the world and the provision of healthy and sufficient food for this growing population. Due to the limited resources of agricultural sector, the most appropriate solution to increase production and income in the agricultural sector is the optimal use of inputs by improving efficiency and productivity. In addition, the level of technology is also one of the factors affecting productivity growth. Studies show that most of the people in the world, and especially developing countries suffering from scarce of protein, so animals protein has important role in humans health and life and its quality and amount must be optimal. The poultry industry is the one of the most important protein source. Identifying the components of total factor productivity (TFP) and examining its changes in the poultry industry during the production process leads to more efficient production and productivity growth. Moreover, improving the total factor productivity can save production resources.
Material and methods: The objective of this research is analyze the total factor productivity growth, technical efficiency and technological change in the Iranian poultry industry. This study uses data envelopment analysis (DEA) method and Malmquist index to calculate the total factor productivity changes and analyze its components as well as the technical efficiency of broiler production units during the study period. Based on output oriented approach, Malmquist TFP index decomposed into technical efficiency changes (Maximum output from minimal input quantities), technological changes (changes in technology that lead to an increase in productivity), pure efficiency changes and scale efficiency changes. The Malmquist TFP index measures the TFP change between two data points by calculating the ratio of the distances of each data point relative to a common technology. An advantage of the Malmquist TFP index method is that it does not require price data for the analysis. The data used in this study are information about the amounts of inputs used in the production of chicken meat, including poultry feed, labor and energy, as well as the amount of production of this product for the period 1996-2017 that are taken from the Statistics Center of Iran about 28 provinces. DEEp 2.1 software was used to measure and analyze the TFP index.
Results and discussion: The results showed that the technical efficiency average under the assumption of variable return to scale was 0.796. This means that production units can increase their production by 20.4% without changing the amount of their consumption inputs. Only the provinces of East Azerbaijan, Isfahan, Bushehr, Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad, Mazandaran, Markazi and Hormozgan have achieved full technical efficiency. The average of scale efficiency for the studied provinces was 0.901. The highest scale efficiency is (1.000) belongs to East Azerbaijan and markazi provinces; as well as Hormozgan province with value of 0.563 has the lowest scale efficiency among the studied provinces. The results as well as showed that annual average growth of total factor productivity in Iran broiler farms is 17.7%, which is different in provinces. Kermanshah province has the highest TFP equal to 0.461 and Yazd and Ghom have the lowest TFP respectively. Total factor productivity growth has been negative only in Kohgiluyeh, Boyer-Ahmad and Markazi provinces. The study of productivity components indicate that the technology change with an average value of 14.1% is the most important factor in term of increasing the productivity of broiler farms during the study period. Technical efficiency change with an average value of 3.2% is the second factor affecting of TFP growth. Pure efficiency change and scale efficiency change with the average values of 2% and 1.1%, respectively are in the third and fourth place in terms of impact on productivity.
Conclusion: The findings from the analyses are that for achieving of high total factor productivity in Broiler chicken farms in Iran, we need more attention to technology in this part. In general, the development and promotion of technological symbols such as improved breeds, improve air conditioning, lighting and feeding systems can be considered to improve the total factor productivity. Also according to the findings poultry farms show a relatively large range to improve technical efficiency. Therefore, more efficient production methods, observance of educational and sanitary principles in order to reduce losses to improve technical efficiency seems necessary. Also low scale efficiency in some provinces is a serious problem and it is suggested to increase their efficiency by determining the optimal size of their performance. The findings from the analyses are that for achieving of high total factor productivity in Broiler chicken farms in Iran, we need more attention to technology in this part. In general, the development and promotion of technological symbols such as improved breeds, improve air conditioning, lighting and feeding systems can be considered to improve the total factor productivity. Also according to the findings poultry farms show a relatively large range to improve technical efficiency. Therefore, more efficient production methods, observance of educational and sanitary principles in order to reduce losses to improve technical efficiency seems necessary. Also low scale efficiency in some provinces is a serious problem and it is suggested to increase their efficiency by determining the optimal size of their performance. The findings from the analyses are that for achieving of high total factor productivity in Broiler chicken farms in Iran, we need more attention to technology in this part. In general, the development and promotion of technological symbols such as improved breeds, improve air conditioning, lighting and feeding systems can be considered to improve the total factor productivity. Also according to the findings poultry farms show a relatively large range to improve technical efficiency. Therefore, more efficient production methods, observance of educational and sanitary principles in order to reduce losses to improve technical efficiency seems necessary. Also low scale efficiency in some provinces is a serious problem and it is suggested to increase their efficiency by determining the optimal size of their performance

کلیدواژه‌ها [English]

  • Broiler Chicken
  • Malmquist Index
  • Technical Efficiency
  • Total Factor Productivity
Abed R and Acosta A, 2018. Assessing livestock total factor productivity: A Malmquist Index approach. African Journal of Agricultural and Resource Economics 13:297-306.
Banker R D, Charnes A and Cooper WW, 1984. Models for the estimation of technical and scale inefficiencies in DEA. Management Science 30:1078- 1092.
Behrooz A and Emami Meibodi A, 2014. Measuring technical, allocative and economic efficiency and productivity of farming sub-sector of Iran with emphasis on irrigated watermelon. Journal of Agricultural Economics Research 3: 43-66 (In Persian).
Bjurek HL, Hjalmarsson L and Forsund FR, 1990. Deterministic parametric and nonparametric estimation in service production. Journal of Econometrics 46:213-227.
Berg SA, Forsund FR and Jansen ES, 1992. Malmquist indices of productivity growth during the deregulation of Norwegian banking, 1980–89. Scandinavian Journal of Economics 94:211–228.
Charnes A, Cooper W and Rhodes E, 1978. Measuring the efficiency of decision making units, European Journal of Operations Research 2:429- 444.
Coelli TJ, 1996. Measurement of total factor productivity and biases in technological change in Western Australian
      agriculture. Journal of Applied Econometrics 11:77–91.
Dashti Gh, Sani F, Ghahremanzadeh M and Sani R, 2019. Measuring and decomposing total factor productivity growth of industrial dairy farms in Iran. Iranian Journal of Animal Science Research 1:61-76 (In Persian).
Esfanjari Kenari R, Mardani M and Shabanzadeh M, 2016. Analyzing efficiency of Laying Hens Industrial Units in Iran using DEA and SFA approach. Agricultural Economics and Development 95:69-87 (In Persian).
Fan Sh, 1991. Effects of technological change and institutional reform on production growth in Chinese agriculture. American Journal of Agricultural Economics 73:266-75.  
Karbasi P, Amini AM and Yousefi A, 2015. Effect of targeted subsidies plan on the efficiency and productivity of the dairy farms in Isfahan county. Animal Science of Researches 25:169-178 (In Persian).
Kavand H, Kalbali E and Sabuhi M, 2014. Application of gata envelopment analysis to evaluate the efficiency of saffron growers (case study: Qaen county). Saffron Agronomy and Technology 2:17-30 (In Persian).
Khanaki H, Shahir MH and Dashti Gh, 2011. Investigating the productivity of inputs in laying poultry units of Tehran province. Agricultural Economics and Development 74: 29-48 (In Persian).
Krasachat W, 2003. Technical efficiencies of rice farms in Thailand: a nonparametric approach. Hawaii International Conference on Business, Honolulu, USA.
Lozano S, Iribarren D, Moreira M and Feijoo G, 2008. The link between operational efficiency and environmental impacts: a joint application of life cycle analysis and data envelopment analysis. Science of the Total Environment 407: 1744–1754.
Madau FA, Furesi R and Pulina R, 2017. Technical efficiency and total factor productivity changes in European dairy farm sectors. Agricultural and Food Economics 5: 1-14.
Mohammadi A, 2008. Measuring the efficiency of poultry production units with DEA approach. Agricultural Economics and Development 63:89-116 (In Persian).
Mohammadi Nejad A and Yazdani S, 2008. Study of changes in the total factor productivity of the Iranian broiler industry for the years 1369-82. Agricultural Sciences 3:543-553 (In Persian).
Nejati M and Akhbari R, 2020. Technology gap and the impact of foreign direct investment on total factor Productivity (Case Study: Iran Industry). The Economic Research 2:99-120 (In Persian).
Omar MAE, 2020. Technical efficiency and total factor productivity analysis of dairy cow breeds in Egyptian governorates. Zagazig Veterinary Journal 48:1-10.
Pechrova M and Medonos T, 2016. Total factor productivity change in the Czech poultry sector. The 10th International Days of Statistics and Economics 1427-1436.
Rezaee J, Soltani HA, Tavakoli Baghdad Abad MR and Alihosseini M, 2008. Total factor productivity analyzing of commercial banks using malmquist index.  Journal of Business Research 48:69-101 (In Persian).
Sabetan Shirazi AA, Mohammadi H and Dehghanpour H, 2013. Measuring different types of efficiency in broiler breeding units of Fars province. Agricultural Economics and Development 81:1-22 (In Persian).
Saei FS, Dashti Gh and Sani F, 2020. Comparison and analysis of total factor productivity of broiler chicken productions in Iran: The application of Fare-Primont index. Journal of Animal Science Researches (Agricultural Science). Provided to publish, doi: 10.22034/as.2020.11332 (In Persian).
Salami H, 1997. Concepts and measurement of productivity in agriculture. Agricultural Economic and Development 18: 7-31 (In Persian).
Shakeri Bostan Abad R, Salimodlu A and Rafiee H, 2018. Determination of sugar beet production pattern provinces based on efficiency and productivity criteria. Journal of Sugar Beet 34:111-119 (In Persian).
Statistical center of Iran. 2021. www.amar.org.ir
Wadud MA and White B, 2000. Farm household efficiency in Bangladesh: A comparison of stochastic frontier and DEA method. Applied Economics 32: 1665-1673.