تاثیر روش‌های مختلف فرآوری دانه سویا بر قابلیت تجزیه‌پذیری پروتئین و ماده خشک آن با استفاده از روش‌های تولید گاز و کیسه‌های نایلونی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تبریز- دانشکده کشاورزی- گروه علوم دامی- دانش آموخته کارشناسی ارشد

2 گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

چکیده

آزمایشی به منظور بررسی تاثیر فرآوری دانه سویا با روش‌های تفت دادن و اکسترود کردن بر تجزیه‌ شکمبه‌ای با استفاده از روش تولید گاز و کیسه-های نایلونی انجام گردید. داده‌های به دست آمده در قالب طرح کاملا تصادفی با نرم افزار SAS نسخه 2/9 مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند. در روش تولید گاز 200 میلی گرم از هر نمونه در ساعات 2، 4، 6، 8، 12، 16، 24، 36، 48، 72 و 96 انکوباسیون گردید و نتایج نشان داد که فرآوری حرارتی دانه سویا باعث کاهش تجزیه‌پذیری ماده خشک بعد از ساعت 16 انکوباسیون میگردد (05/0< P). فراسنجه‌های تغذیه‌ای تخمین شده بوسیله روش تولید گاز (انرژی قابل متابولیسم، انرژی ویژه شیردهی، اسیدهای چرب فرار کوتاه زنجیر و ماده آلی قابل هضم) در هر دو نوع فرآوری کاهش یافتند (05/0< P). همچنین تجزیه پذیری شکمبه‌ای ماده خشک و پروتئین دانه سویای خام و فرآوری شده با استفاده از روش کیسه‌های نایلونی مورد بررسی قرار گرفت. در این روش مقدار 5 گرم نمونه خوراکی (فرآوری شده و خام) به مدت صفر، 2، 4، 6، 8، 12، 16، 24، 36، 48، ساعت در شکمبه دو رأس گوسفند نر دارای فیستولای شکمبه‌ای انکوبه شد، نتایج نشان داد تفت دادن و اکسترود کردن باعث کاهش در ثابت نرخ تجزیه (c) پروتئین خام می‌شود (05/0< P)، که مقدار بخش (c) برای دانه سویای خام، اکسترود شده و تفت داده به ترتیب 071/0، 064/0و 041/0 درصد در ساعت گزارش شد، که این اعداد نشان از عبوری شدن پروتئین هنگام فرآوری دانه سویا با حرارت مخصوصا هنگام تفت دادن را دارد. همچنین تفاوت معنی‌داری بین بخش (c) در ماده خشک تیمارها مشاهده نشد. نتایج این تحقیق نشان داد که تفت دادن و اکسترود کردن دانه سویا با کاهش تجزیه-پذیری پروتئین سویا در شکمبه، موجب عبوری و قابل استفاده شدن آن در قسمت‌های پایین‌تر شکمبه می-شوند .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of different processing methods of soybean on ruminal disappearance of crude protein and dry matter using gas production and nylon bag techniques

نویسندگان [English]

  • Behnam Haji-Mohammadi 1
  • A Hoseinkhani 2
  • akbar taghizadeh 2
  • Hamid mohammadzadeh 2
1 MSc graduated student, department of animal science, faculty of agriculture, university of tabriz
2 Academic member
چکیده [English]

Introduction: Dietary protein is the most important factor determining milk N efficiency, urinary N losses, and consequently, ammonia emissions from dairy cow manure. High crude protein of the diet will decrease N efficiency of the cow through increased N losses in manure. Ration for high producing dairy cows can safely balance with low CP content if a suitable source of RUP selected for the diet. Therefore, it is essential to use feed stuff, having more intestinal digestibility than rumen degradability. Thermal processed soybean can play an effective role in fulfilling protein requirements, not only to deliver essential amino acids but also to have the most efficiency. OBJECTIVE: The aim of this study was to determine the effect of different heat-processing methods on rumen degradability of protein and dry matter of soybean using in situ and gas production methods. Material and Methods: Heat treated soybean samples were requested from two commercial animal feed producer companies. Experimental treatments were included 1) control: whole soybean with no processing (WS) 2) Roasted: roasting for 20 min at 156 C° (RS) 3) Extruded soybean: Extruded for one minute at 130 C° with 25 percent moisture (ES). The samples were dried in 60° oven for 48 hours. Chemical composition of samples was determined according to prescribed procedures of AOAC (2003). Also dry matter fermentation and disappearance of each sample were determined using in vitro gas production and in sacco techniuqes respectively. The collected data were analyzed in completely randomized design using SAS 9/1 software. In gas production method 200 mg of samples were incubated in 2,4,6,8,12,16,24,36,48 and 72 hours. Kinetics of digestion were estimated using the following model: Gp = A (1-e-ct). Ruminal degradability of feed samples was measured using two fistulated Ghezel lamb and in situ technique and the dry matter and protein degradability were determined. 500 mg of the sample was incubated in 2 replications (two samples in each lamb) for 0,2,4,6,8,12,16,24,36,48 and 72 hours. Degradation kinetics of dry matter and crude protein were calculated using the model of y = a + b (1-e-ct). Results and Discussion: The result indicated that heat processing, reduced dry matter digestibility of soybean (P < 0.05). Cumulative gas produced during fermentation was 309.8, 299.4 and 297.0 for the raw, roasted and extruded soybean respectively. There was no significant difference between treatments during the initial hours of incubation, but spending 16 hours incubation resulted to significant differences among the treatments which continued until the end of incubation time (P <0.05). Estimated nutritive value parameters such as metabolizable energy (ME), net energy for lactation (NEl), short chain fatty acids (SCFA) and organic dry matter digestibility (OMD) showed significant reduction in both processing methods. Changes in the structure of soybean proteins by heat-processing methods and reduced ruminal digestibility of the protein by microorganisms, which reduces dry matter fermentation, can explain the lower amount of gas production in Roasted and Extruded soybean in present study. Lower fermentation resulted to reduction in estimated ME, NEL, DOM and SCFA of the feedstuffs. Results showed that roasting and extruding can reduce degradability rate of crude protein. It seems that heating of soybean during processing can cause changes in the structure of protein in which hydrogen and non-covalent bonds turn down and changes the conformation by altering amino acids locations. Degradation rate (c) of crude protein of raw, extruded and roasted soybean were, 0.071, 0.064, 0.041 percent hour-1, respectively. It seems that because of lower degradation rate, roasted soybean should has less ruminal degradation and consequently higher rumen undegradable protein (RUP) than extruded soybean. The great difference in degradation rate (c) between extruded and roasted soybean in the present experiment can be attributed to the lower temperature in the extrusion versus roasting of soybean. However no significant differences were found for C fractions of dry matter among the experimental feedstuffs. Conclusion: Extruding and roasting of soybean can reduce rate of gas production and thereby fermentation of soybean from 16 hours of incubation which contribute to more passage of this protein source to the small intestine of ruminants. Lower degradation rate of crude protein for the roasted soybean can result to higher amount of protected undegradable protein in the small intestine; however heat damage to protein when high temperature is used for processing of soybean should be considered.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ghezel lamb
  • Nylon bag
  • heated soybean
  • Microbial protein
  • Protein degradation
Abedini M, 2011. A review of the methods for processing and producing full-fat soybean. Journal of the World of Cultivation and Industry 69:43-50.
Aldrich CG, Merchen NR, Parsons CM, Hussein HS, Ingram S and Clodfelter JR, 1997. Assessment of post ruminal amino acid digestibility of roasted and extruded whole soybeans with the precision-fed rooster assay. Journal of Animal Science75: 3046–3051.
Aldrich CG, Merchen NR, Nelson D R and Barmore JA, 1995. The effect of roasting temperature applied to whole soybeans on site of digestion by steers. Protein and amino acid digestion. Journal of Animal Science 73: 2131–2140.
AOAC 2002. Official Methods of Analysis. 17th Edn. AOAC International, Gaithersburg, Maryland, USA.
Bernard J K, 1990. Effect of raw or roasted whole soybeans on digestibility of dietary nutrients and milk production of lactating dairy cows. Journal of Dairy Science 73: 3231- 3236.
Canbolat O, Kamalak A, Efe E, Sahin M and Ozkan C. O. 2005. Effect of heat treatment on in situ rumen degradability and in vitro gas production of full-fat soyabeans and soyabean meal. South African Journal of Animal Science 35: 186-194.
Cheftel JC, 1986. Nutritional effects of extrusion-cooking. Food Chemistry 20: 263-283.
Chouinard PY, Girard V and Brisson G J, 1997a. Performance and profiles of milk fatty acids of cows fed full fat, heat-treated soybeans using various processing methods. Journal of Dairy Science 80:334-342.
Cros P, Vernay M, Bayourthe C and Moncoulon R, 1992. Influence of extrusion on ruminal and intestinal disappearance of amino acids in whole horsebean. Canadian Journal of Animal Science72: 359-366.
Deacon MA, De Boer G and Kennelly J J, 1988. Influence of Jet-Sploding and Extrusion on Ruminal and Intestinal Disappearance of Canola and Soybeans. Journal of Dairy Science 71: 745-753.
Demjanec B, Merchen NR, Cremin J D, Aldrich CG and Berger L I, 1995. Effect of roasting on site and extent of digestion of soya bean meal by sheep: I. Digestion of nitrogen and amino acids. Journal of Animal Science 73: 824-834.
El-Waziry AM, Nasser ME and Sallam SMA, 2005. Processing methods of soybean meal. 1-Effect of roasting and tannic acid treated-soybean meal on gas production and rumen fermentation in vitro. Journal of Applied Sciences Research 1- 313
Faldet M A and Satter LD, 1991. Feeding heat-treated full fat soybeans to cows in early lactation. Journal of Dairy Science 74:30-47.
Fathi MH, Danesh Mesgaran M, Valizadeh R, Nikkhah A, Emami MR and Heravi Mousavi AR, 2004. Effect of heating (roasting) on chemical composition, nitrogen fractions, degradability coefficients and ruminal-intestinal disappearance of dry matter and crude protein of two varieties (Sahar and Williams) of whole soybean grain. Journal of Agricultural Sciences and Technology 20:23-35.
Fedorak PM and Hrudey SE, 1983. A Simple apparatus for measuring gas production by methanogenic cultuvesin serum bottles. Envirin Technol let, 4: 425-435.
Finley JW, 1989. Effects of processing on proteins: an overview. In: Phillips, R.D., Finley, J.W. (Eds.), Protein Quality and the Effects of Processing, Marcel Dekker, New York, pp. 1–7.
Folawiyo YL and Apenten RK, 1997. The effect of heat-and acid-treatment on the structure of rapeseed albumin (napin). Food Chemistry 58: 237-243.
Ganesh D and Grieve DG, 1990. Effect of roasting raw soybeans at three temperatures on in situ dry matter and nitrogen disappearance in dairy cows. Journal of Dairy Science 73: 3222-3230.
Getachew G, Makkar HPS and Becker K, 2002. Tropical browses: contents of phenolic compounds, in vitro gas production and stoichiometric relationship between short chain fatty acid and in vitro gas production. The Journal of Agricultural Science 139:341-352.
González J, Andrés S, Rodríguez CA and Alvir MR, 2002. In situ evaluation of the protein value of soybean meal and processed full fat soybeans for ruminants. Animal Research 51: 455-464.
Liardon R and Hurrell RF, 1983. Amino acid racemization in heated and alkali-treated proteins. Journal of Agricultural and Food Chemistry 31: 432–437.
McDougall EI, 1948. The composition and output of sheep in saliva. Bio Chem. Journal 43:99-109.
Melcion J.P and Poel A. F. B 1993. Process technology and antinutritional factors: principles, adequacy and process optimization. library.wur.nl
Menke KH, 1988. Estimation of the energetic feed value obtained from chemical analysis and in vitro gas production using rumen fluid. Animal Research and Development 28: 7-55.
Menke KH, Raab L, Salewski A, Steingass H, Fritz D and Schneider W. 1979. The estimation of the digestibility and metabolizable energy content of ruminant feedingstuffs from the gas production when they are incubated with rumen liquor in vitro. The Journal of Agricultural Science, 93: 217-222.
Mir Z, MacLeod GK, Buchanan-Smith JG, Grieve DG and Grovum WL, 1984. Methods for protecting soybean and canola proteins from degradation in the rumen. Canadian Journal of Animal Science 64: 853-865.
Mustafa AF, McKinnon JJ and Christensen DA, 2000. Protection of canola (low glucosinolate rapeseed) meal and seed protein from ruminal degradation–Review. Asian-Australasian Journal of Animal Science 13: 535-542.
Nasri MH, France J, Danesh Mesgaran M and Kebreab E, 2008. Effect of heat processing on ruminal degradability and intestinal disappearance of nitrogen and amino acids in Iranian whole soybean. Livestock Science 113: 43-51.
Nowak W, Michalak S and Wylegala S, 2005. In situ evaluation of ruminal degradability and intestinal digestibility of extruded soybeans. Czech Journal of Animal Science 50: 281-287.
Orias F, Aldrich CG, Elizalde JC, Bauer L and Merchen NR, 2002. The effects of dry extrusion temperature of whole soybeans on digestion of protein and amino acids by steers. Journal of Animal Science 80: 2493-2501.
Ørskov ER and McDonald I. 1979. The estimation of protein degradability in the rumen from incubation measurements weighted according to rate of passage. The Journal of Agricultural Science 92: 499-503.
Parand E, Taghizadeh A, 2009. Examination of digestibility of processed barley grain with different methods, using gas production technique with two sources of Inocola. Journal of Agricultural Sciences ,Tabriz University, Iran,   20: 1-13.
Paya H, Taghizadeh A, Janmohammadi H and Moghaddam GA, 2007. Nutrient Digestibility and Gas Production of Some Tropical Feeds Used in Ruminant Diets Estimated by the in vivo and in vitro Gas Production Techniques. American Journal of Animal and Veterinary Sciences  2: 108-113.
Plegge SD, Berger LL, Fahey GC, 1985. Effect of roasting temperature on the proportion of soybean meal nitrogen escaping degradation in the rumen. Journal of Animal Science. 61:1211–1218.
Reddy PV, Morrill JL and Nagaraja TG, 1994. Release of freefatty acids from raw or processed soybeans and subsequent effects on fiber digestibilities. Journal of Dairy Science 77:3410–3416.
Sadeghi AA, Nikkhah A and Shawrang P, 2005. Effects of heat processing on ruminal protein degradation of soybean meal. Journal of Agricultural Sciences, Islamic Azad University, Iran,  33:1-12.
Salunkhe DK, Chavan JK, Adsule R.N and Kadam, S.S, 1992. Soybean. In World oilseeds; chemistry, technology, and utilization. New York: Nostrand Reinhold, 9-58.
Sarvari S, Hosseinkhani A, Taghizadeh A, Janmohammadi H, Daghighkia H and mohammadzadeh H, 2015. The effects of variety and time of roasting on chemical composition and estimate fermentation and physical parameters of barley grain using invitro gas production technique. Journal of Agricultural Sciences,Tabriz University, Iran,  25: 1-12.
Solanas EM, Castrillo C, Jover M and de Vega A, 2008. Effect of extrusion on in situ ruminal protein degradability and in vitro digestibility of undegraded protein from different feedstuffs. Journal of the Science of Food and Agriculture 88: 2589-2597.
Stern MD, Santos KA, Satter LD, 1985. Protein degradation in rumen and amino acid absorption in small intestine of lactating dairy cattle fed heat-treated whole soybeans. Journal Dairy Science, 68: 45–56.
Taghinejad Roudbaneh  M, Ebrahimi SR,  2010. Effects of roasting cotton seed on its gossypol content, ruminal degradability and in Vitro protein Digestibility. Journal of Agricultural Sciences, Islamic Azad University, Tabriz Branch, Iran,   13:95-106.
Tellez G, Higgins SE, Donoghue AM and Hargis BM, 2006. Digestive physiology and the role of microorganisms. Journal of Applied Poultry Research 15:136-144.
VanDijk MJ, ODell GD, Perry PR and Grimesl W, 1983. Extruded versus raw ground soybeans for dairy cows in early lactation. Journal of Dairy Science 66:2521-2525.
Voragen AGJ, Gruppen H, Marsman GJP and  Mul A J, 1995. Effect of some manufacturing technologies on chemical, physical and nutritional properties of feed. In Recent advances in animal nutrition, eds. Garnsworthy, P.C., and Cole, D.J.A. Nottingham: Univeristy Press, 93-126.
Zaman MS, Mc Niven MA, Grimmelt  B, Macleod JA, 1995. Effect of roasting of lupins (Lupins  albus) and high protein variety of soybeans(AC proteus) on chemical composition and in situ dry matter and nitrogen disappearance in dairy cows. Journal of Animal Feed Science Technology 51:329-335.