متا آنالیز مطالعات مربوط به تخمین پارامترهای ژنتیکی صفات تولیدی و تولیدمثلی در مرغان بومی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهدف ایران

2 گروه علوم دامی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد ، ایران

3 گروه علوم دامی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

زمینه مطالعاتی: در این مطالعه فراتحلیلی، از مطالعات قبلی در زمینه تخمین پارامترهای ژنتیکی صفات تولیدی و تولیدمثلی در مرغان بومی ایران استفاده شد. این مقالات (33 مقاله) بین سال‌های 1386 تا 1395 منتشر شده‌اند. اطلاعات مورد استفاده شامل وراثت‌پذیری، همبستگی‌های ژنتیکی و فنوتیپی صفات تولیدی و تولید‌مثلی شامل وزن یک‌روزگی، وزن هشت هفتگی، وزن دوازده هفتگی، تعداد تخم‌مرغ، وزن تخم‌مرغ، سن بلوغ‌جنسی و وزن بلوغ‌جنسی بودند.
مواد و روش‌ها: مدل فراتحلیل با اثرات تصادفی با استفاده از بسته Metacor نرم‌افزار R نسخه 3،3،1 و نرم‌افزار Comprehensive meta-Analysis (CMA) نسخه 3 برای محاسبه میانگین وزنی صفات مورد بررسی در مرغان بومی ایران مورد استفاده قرار گرفت.
نتایج: به دلیل استفاده همزمان از نتایج کلیه مطالعات موجود در زمینه تخمین پارامترهای ژنتیکی در مرغ‌های بومی ایران در فراتحلیل، خطای برآورد پارامترهای ژنتیکی و به تبع آن محدوده اطمینان 95% این پارامترها در مقایسه با نتایج حاصل از مطالعات انفرادی به طور قابل ملاحظه‌ای کاهش یافت. این کاهش بیانگر افزایش صحت برآوردها در اثر تجمیع نتایج می‌باشد. با توجه به نتایج حاصل از فراتحلیل، بالاترین وراثت‌پذیری صفات تولیدی و تولیدمثلی مربوط به صفت وزن تخم‌مرغ با مقدار عددی 42/0 و پس از آن وزن بلوغ‌جنسی با مقدار عددی 41/0 بود. کمترین میزان وراثت‌پذیری مربوط به صفت تعداد تخم‌مرغ با مقدار عددی 20/0 و پس از آن وزن یک‌روزگی با مقدار عددی 25/0 بود. بالاترین همبستگی ژنتیکی مثبت بین صفات تولیدی و تولیدمثلی مربوط به همبستگی بین صفت وزن هشت هفتگی با وزن دوازده هفتگی با مقدار 86/0 و پس از آن همبستگی بین صفت وزن دوازده هفتگی و وزن بلوغ جنسی با مقدار عددی 64/0 بود. بالاترین همبستگی ژنتیکی منفی مربوط به همبستگی صفت سن بلوغ جنسی با تعداد تخم مرغ با مقدار عددی 66/0- و پس از آن تعداد تخم‌مرغ با میانگین وزن تخم‌مرغ با مقدار عددی 19/0- بود. به دلیل ترکیب نتایج مطالعات گذشته با استفاده از روش فراتحلیل، استفاده از پارامترهای ژنتیکی حاصل از این مطالعه با صحت بالاتر می‌تواند نقش موثری در طراحی موفق برنامه‌های اصلاح نژادی مرغ‌های بومی کشور و ارتقا پیشرفت ژنتیکی در این پرندگان داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Meta-analysis of studies related to genetic parameters for productive and reproductive traits in Iranian native fowl

نویسندگان [English]

  • Saeed Zerehdaran 1
  • fateme Ghobakhloo 2
  • Mohammad Mahdi Shariati 3
1 Animal Science department, Faculty of Agriculture, Ferdowsi university of Mashhad, Mashhad, Iran
2 Department of Animal Science, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
3 Department of Animal Science, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Introduction: Native fowl have become valuable genetic resources over the years due to their adaptation to harsh conditions in rural areas (Emamgholi et al 2009). Native fowl, despite their lower growth rate and lower egg production compared with broiler strains such as Ross and Cobb and layer strains such as Hy-Line and Lohman, perform much better in the rural system due to their good disease resistance and production under adverse nutritional and environmental conditions (Lakhi et al 2013). Breeding programs have a significant effect on improving the genetic structure of native fowl (Kiani manesh et al 2002). The purpose of this study was to combine the results of studies related to estimating genetic parameters for productive and reproductive traits in native fowl using meta-analysis method in order to improve the accuracy of estimations. In addition, the use of meta-analysis method eliminates the existing differences between studies by examining the heterogeneity between them (Field and Gillett 2010; Lortie et al 2013; Hooijmans et al 2014). Increasing the accuracy of estimates can consequently increase genetic improvement through selecting proper candidates to be parents of next generations. Higher performance will increase the courage of farmers to keep native fowl and therefore it help to keep the birds as a valuable genetic source for the future.
Materials and Methods: In this meta-analysis study, previous studies in the field of estimating genetic parameters of productive and reproductive traits in Iranian native fowl were collected and used. These articles consisted of 33 articles which were published between years 2007 and 2016. Information used in current study included heritability, genetic and phenotypic correlations of productive and reproductive traits. These traits consisted of birth weight, weight at eight weeks of age, weight at twelve weeks of age, egg number, egg weight, age at sexual maturity and weight at sexual maturity. Cochran test and I2 criterion were used for testing heterogenty among used articles. The range of heterogeneity among studies could be from zero to 100 percent. Ranges of 0 to 25 percent, 25 to 50 percent, 50 to 75 percent and 75 to 100 percent indicate very low, low, moderate and high heterogeneity among studies, respectively. Fixed meta-analysis model is usually recommended for very low and low heterogeneity among studies and random meta-analysis model is normally used for moderate to high rates of heterogeneity among studies. Due to high heterogenty observed among studies in present study, random effects model meta-analysis was performed using Metacor package R software version 3,3,1 and Comprehensive Meta-Analysis (CMA) software version 3. The weighted average of the heritability, genetic and phenotypic correlations were calculated accordingly.
Results and Discussion: According to the results, the highest heritability among productive and reproductive traits was related to egg weight (0.42) and then weight at sexual maturity (0.41). The lowest heritability was related to egg number with a value of 0.20 and then birth weight with a value of 0.25. The highest positive genetic correlation between productive and reproductive traits was estimated between weight at eight and weight at twelve weeks of age (0.86) and then between weight at twelve weeks of age and weight at sexual maturity (0.64). The highest negative genetic correlation was related to the correlation between age at sexual maturity and egg number (-0.66), then egg number and egg weight (-0.19). Due to combing the results of individual studies using meta-analysis, the standard error of estimations for genetic parameters and consequently their 95% confidence interval were significantly reduced compared to individual studies (Bayssa et al 2021). This reduction indicates an increase in the accuracy of the estimates due to aggregating the results of individual studies (Field and Gillett 2010). A comparison between the results of independent studies and the results of meta-analysis shows a significant reduction in estimated standard errors for heritability and genetic and phenotype correlations in the meta-analysis method. For example, the amount of estimated standard error related to heritability of weight at twelve weeks of age in the meta-analysis was calculated to be 0.0009, while the range of reported standard error in the articles for the heritability of this trait was from 0.05 to 0.08. For weight at eight weeks of age the amount of standard error of heritability in the meta-analysis was estimated to be 0.0009, but the range reported for standard error of heritability for this trait in the articles was zero to 0.06. Similar reduction in the amount of estimated standard error were observed for reproductive traits. For example for egg number, the amount of error in the meta-analysis was estimated to be 0.0013, but the range reported in the articles was 0.01 to 0.13. The amount of estimated standard error related to egg weight in the meta-analysis was calculated to be 0.0009, while the range reported in the studied articles was from 0.004 to 0.07. This decreasing trend was similarly observed for other studied traits, which is due to the aggregation of the results obtained from independent studies.

Conclusion: The results of this study showed that the use of meta-analysis method by aggregating the results of individual studies, will increase the accuracy of genetic parameters of productive and reproductive traits in native fowls through increasing the sample size and reducing estimated standard errors. Therefore, by taking into consideration that Iranian native fowl are economically important animals and considerable demands for their products in the country, using genetic parameters obtained from this study with higher accuracy can play an effective role in the successful design of breeding programs for native fowls and promote genetic improvement in native fowl in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Genetic and phenotypic correlation
  • heritability
  • Iranian native fowl
  • Meta-analysis
Abbasi S, Abbasi MA and Nosheri AR, 2015. Estimation of heritability and genetic and phenotypic correlations between egg quality and body weight traits in Fars Province.  Journal Animal Production 17(2): 391-401. (In Persian).
Alipanah M, Mohammadi Z, Asadi Fouzi M and Rokouei M, 2014. Application of random regression model on genetic analysis egg production in native chicken of Fars province. Modern Genetics Journal 9(1): 13-20.
Bahmanimehr A, Eskandari Gh and Pakizeh M, 2012. Estimation of genetic parameters and inbreeding effects of economic traits in native chicken under short term selection. Life Science Journal 9(4):1635-1638. (In Persian).
Bayssa M, Yigrem S, Betsha S and Tolera A, 2021. Production, reproduction and some adaptation characteristics of Boran cattle breed under changing climate: A systematic review and meta-analysis. Plos One 16(5):p.e0244836.
Cochran WG, 1954. The combination of estimates from different experiments. Biometrics 10(1), 101-129.
 De Oliveira HR, Ventura H T, Costa EV, Pereira MA, Veroneze R, de Souza Duarte M and E Silva FF, 2018. Meta-analysis of genetic-parameter estimates for reproduction, growth and carcass traits in Nellore cattle by using a random-effects model. Animal Production Science 58(9):1575-1583.
Deimi Ghias Abadi P and Alijani S, 2011. Genetic dissection of some production traits of Fars province native chickens using statistical methods. Animal Science Research 21(3): 71-81. (In Persian).
Deimi Ghias Abadi P, Alijani S, Shodja Ghias J and Pirani N, 2012. Comparison of two restricted maximum likelihood (REML) and Bayesian statistical methods for estimating genetic parameter of some economically important traits in Fars native chickens. Research on Animal Production 5: 1-13.
Ebrahimzadeh-Allahabad A, Mahmodian Z, Pezeshkian Z and Mollaei A, 2015. Estimation of genetic and phenotypic parameters of some important economic traits in Khazak native hen in Iran. Animal Genetic Resources 57: 99-103.
Emamgholi H, Zerehdaran S, Hassani S and Abbasi MA, 2009. Estimation of genetic parameters of economically important Traits in native fowl of Yazd Province. Iranian Journal of Animal Science 40(4): 63-70. (In Persian).
Field AP and Gillett R, 2010. How to do a meta-analysis. British Journal of Mathematical and Statistical Psychology 63(3):665-694.
Firozjah N­G, 2015. Estimation of genetic parameters for economic traits in Mazandaran native chickens.  Journal of Animal and Poultry Sciences 4: 20-26.
Garg AX, Hackam D and Tonelli M, 2008. Systematic review and meta-analysis: when one study is just not enough.clinical. Journal of the American Society of Nephrology 3:253-260
Ghadamgahi F, Zerehdaran S, Ahani Azari M and Salehi Nasab M, 2017. Genetic characteristics of growth and egg production traits in native fowl of Khorasan Razavi Province using Bayesian statistical method. Iranian Journal of Animal Science Research 9(1): 84-92.
Gharahdaghi AA, Ghorbani Sh, Kamali MA and Abbasi MA, 2014. Estimation of parameters and genetic trend of economic traits in native chickens of West Azerbaijan Province. Animal Science Journal (Pajohesh and Sazandegi) 104: 243-254. (In Persian).
Ghazikhani Shad A and Mansouri Zalani A, 2014. Estimation of genetic parameters of productive and reproductive traits, inbreeding process and its effects on the economic traits of native fowl in Fars province. Journal of Animal Environment 1: 71- 76. (In Persian).
Ghazikhani Shad A, Nejati Javaremi A and Mehrabani Yeganeh H, 2007. Animal model estimation of genetic parameters for most important economic traits in Iranian native fowl. Pakistan Journal of Biological Sciences 10: 2787-2789.
Ghorbani F, Farhangfar H, Afzali N and Navidizade MA, 2015. Study on accuracy of predicted breeding value for body weight at eighth week of age in Khorasan native chickens. Iranian Journal of Animal Science Research 7(2): 208-217. (In Persian).
Ghorbani SH, Kamali MA, Abbasi MA and Ghafouri kesbi F, 2012.  Estimation of maternal effects on some economic traits of north Iranian native fowl using different models.  Journal of Agricultural Science and Technology (JAST) 14(1): 95-103.
Ghorbani Sh, Moradi Sharbabak M, Zamiri MJ and Kamali MA, 2007. Estimates genetic parameters of economic traits and inbreeding coefficient in Fars native fowl. Pajoudesh & Sazandegi 75: 25-32. (In Persian).
 Ghorbani Sh, Tahmoorespur M, Maghsoudi A and   Abdollahi Arpanahi R, 2013. Estimates of (co)variance components for production and reproduction traits with different models in Fars native fowl. Livestock Science 151(2): 115-123.
Higgins JPT, Thompson SG, J Deeks J and Altman D, 2003. Measuring inconsistency in meta-analyses. Education and Debate 557-560.
Ho Lee Y, 2015. Meta-analysis of genetic association studies. Annals of Laboratory Medicine 35(3):283-287.
Hooijmans C, Hout J, Ritskes-Hoitinga M and Rovers M, 2014. Meta-analyses of animal studies: An introduction of a valuable instrument to further improve healthcare. Institute for Laboratory Animal Research (ILAR) 55(3):418-426.
Hosseini SA and Tahmoorespur M, 2013. Estimation of genetic parameters of various economic traits in west Iranian native chickens. Indian Journal of Animal Research 47:205-211.
Jafari F, Beige Nasiri MT, Fayazi J and Loghavi MA, 2015. Estimation of genetic parameters for economic traits in Fars native hens using Bayesian statistical approach. Journal of Animal Production 17(2): 171-182. (In Persian).
Jafarnejad A, Kamali MA, Fatemi SJ and Aminafshar M, 2017. Genetic evaluation of laying traits in Iranian indigenous hens using univariate and bivariate animal models. Journal of Animal and Plant Sciences 27(1): 20-27.
Jafarnejad A, Kamali MA, Fatemi SJ and Aminafshar M, 2008. Estimation of genetic parameters of some economic traits in native chickens of West Azerbaijan province. Animal Science and Research 2:11-17.
Jasouri M, Alijani S, Pirani N,  Shodja J,  Pourtahmasebian M, Daghigh Kia H, Yousefi A, Jafarzadeh R and  Karimi M, 2013. Estimation of genetic parameters of some important economical traits in Mazandaranian native chicken. Journal of Animal Science Research 22(4):163- 172.
Jembere T, Dessie T, Rischkowsky B, Kebede K, Okeyo Mwai A and Haile A, 2017. Meta-analysis of average estimates of genetic parameters for growth, reproduction and milk production traits in goats. Small Ruminant Research 153:71-80.
Kamali MA, Ghorbani SH, Sharbabak MM and Zamiri MJ, 2007. Heritabilities and genetic correlations of economic traits in Iranian native fowl and estimated genetic trend and inbreeding coefficients. British Poultry Science 48(4):443-8.
Kiani manesh HR, Nejati Javaremi A and Rahimi Mianji Gh, 2002. Estimation of economic values for production traits of Iranian native fowls. Journal of Agriculture 3(1): 53-61. (In Persian).
Koots KR, Gibson JB, Smith C, Wilton JW, 1994. Analyses of published genetic parameter estimates for beef production traits. 1. Heritability. Animal Breeding Abstracts (United Kingdom) 62: 307 – 338.
Lakhi M, Farhangfar H, Hosseini SM and Navidizadeh ME, 2013. Heritability estimation and evaluation of genetic change resulted from selection for body weight at week eight in native chickens of Razavi Khorasan. Iranian Journal of Animal Science Research 23(3): 169-179.
Lean IJ, Rabiee AR, Duffield TF and Dohoo IR, 2009. Invited review: Use of meta-analysis in animal health and reproduction: Methods and applications. Journal of Dairy Science 92(8):3545-3565.
Lortie Ch, Stewart G, Hannah Rothstein H and Lau J, 2013. How to critically read ecological meta-analyses. Research Synthesis Methods 6(2):124-133.
Niknafs S, Nejati-Javaremi A, Mehrabani-Yeganeh H and Fatemi SA, 2012. Estimation of genetic parameters for body weight and egg production traits in Mazandaran native chicken. Tropical Animal Health and Production 44(7):1437-43.
 
Rahmanian A, Hafezian H, Rahimi GH, Farhadi A and Baneh H, 2015. Inbreeding depression for economically important traits of Mazandaran native fowls. British Poultry Science 56(1): 22-29.
Safari E, Fogarty NM, Gilmour AR. 2005. A review of genetic parameter estimates for wool, growth meat and reproduction traits in sheep. Livestock Production Science. 92:271–289.
Salehinasab M, Latifi M, Zerehdaran S and Alijani S, 2015. Genetic properties of some economic traits in Isfahan native fowl using Bayesian and REML methods.  Poultry Science Journal 3(2): 143-149.
Salehinasab M, Zerehdaran S, Abbasi MA, Alijani S and Hassani S, 2013. Determination of the best model for estimating heritability of economic traits and their genetic and phenotypic trends in Iranian native fowl. Archives Animal Breeding 56 (23): 237-245.
Seraj A, Vaez Torshizi R and Pakdel V, 2010. Effective factors on genetic parameters of day-old chicken body weight in a commercial broiler line. Global Veterinaria 5 (5): 268-271.
Shadparvar A and Enayati B, 2012. Genetic parameters for body weight and laying traits in Mazandaran native breeder hens.  Iranian Journal of Applied Animal Science 2(3): 251-256.
Vesterinena HM, Senaa ES, Egana KJ, Hirsta TC, Churolovb ­L, Curriea ­­GL, Antonicb A, Howellsb DW and Macleod MR, 2014. Meta-analysis of data from animal studies: A practical guide. Journal of Neuroscience Methods 221:92-102.
Yousefi Zonuz A, Alijani S and Mohammadi H, 2014. Estimation of genetic parameters for production and reproduction traits of Iranian native chickens using Bayesian method via Gibbs sampling. Research on Animal Production 4(8): 91-99
Yousefi Zonuz A, Alijani S, Mohammadi H, Rafat A and Daghigh Kia H, 2013. Estimation of genetic parameters for productive and reproductive traits in Esfahan native chickens. Journal of Livestock Science and Technologies 1(2): 34-38.