تعیین کارایی واحدهای پرورش جوجه گوشتی با استفاده از روش تحلیل تابع مرزی تصادفی در استان لرستان (شهرستان خرم آباد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 بخش تحقیقات علوم دامی مرکز آموزش و تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان ، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ایران

2 بخش تحقیقات علوم دامی مرکز آموزش و تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان ، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی،

3 بخش تحقیقات علوم دامی مرکز آموزش و تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان ، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

4 دکتری اقتصاد کشاورزی ، بخش تحقیقات اقتصادی و روستایی مرکز آموزش و تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان ، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

چکیده

زمینه مطالعاتی: بررسی وضعیت کارایی واحدهای مرغداری گوشتی می‌تواند باعث شناسایی بهتر موقعیت این واحدها و افزایش سطح آگاهی سیاست‌گذاران و برنامه ریزان بخش کشاورزی و نیز سرمایه‌گذاران این نوع فعالیت‌ها در جهت تصمیم‌گیری اصولی و یا رفع مشکلات موجود گردد. هدف: به ‌منظور بررسی کارایی واحدهای پرورش جوجه گوشتی و تابع تولید گوشت مرغ مربوط به این واحدها، شرایط تولید واحدهای پرورش مرغ گوشتی شهرستان خرم آباد مورد ارزیابی قرار گیرد. روش کار: مطالعه حاضر طی سال 1396 در 97 واحد گوشتی در شهرستان خرم آباد انجام شد. روش جمع‌آوری اطلاعات از طریق مصاحبه و پرسشنامه بود. توابع تولید به‌وسیله توابع کاب داگلاس تخمین زده شد و کارایی فنی به‌وسیله روش تابع مرزی تصادفی برآورد شد. نتایج: ازنظر میزان هزینه نهاده‌ها در مرغداری، هزینه دان (1/62)، خرید جوجه‌ی یک‌روزه (3/16 درصد)، هزینه سوخت و برق (7/9 درصد)، هزینه نیروی کار (4/5 درصد)، هزینه دارو و درمان (2/4 درصد) و هزینه‌های متفرقه (3/2 درصد) بود. میانگین کارایی فنی، تخصیصی و اقتصادی به ترتیب (8/67)، (4/59) و (9/52) درصد بوده که نشان‌دهنده پتانسیل قابل‌ملاحظه واحدها در افزایش بازدهی آن‌ها بود. نتایج تابع تولید نشان داد متغیرهـای تعداد جوجـه ریزی، میـزان دان مصـرفی و مقدار سوخت و بـرق مصرفی تأثیر مثبت و کاملاً معنی‌دار بر میـزان تولیـد گوشت مرغ داشتند (01/0P<). از بین همه متغیرها مقدار مصرف دان با ضریب کشش (472/0) بیشترین تأثیر را بر تولید گوشت مرغ داشت. نتایج نشان داد اکثر مرغداری‌های استان با 1/47 درصد عدم کارایی اقتصادی از سوددهی کمی برخوردار بودند. اکثر این مرغداری‌ها به دلیل عدم رعایت اصول اقتصادی در مدیریت زیان‌ده بوده و در معرض ورشکستگی قرار دارند. نتیجه‌گیری نهایی: به‌طورکلی حفظ ثبات نسبی قیمت‌ دان، آشنا ساختن بهره‌برداران با اصول جیره نویسی و بهبود شرایط واحدهای مرغداری اعم از مدیریت تغذیه، پرورش و بهداشت برای افزایش کارایی و تولید در واحدهای تولید گوشت مرغ در شهرستان خرم آباد ضرورت دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination efficiency of broiler units using a Stochastic Frontier Analysis (SFA) analysis method in Lorestan province (Khorramabad city)

نویسندگان [English]

  • Behrouz Yarahmadi 1
  • Mohsen Mohamadi Saei 2
  • Alireza Cheqeni 3
  • Reza Pahlevani 4
1 Department of Animal Sciences, Lorestan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Iran
2 Department of Animal Sciences, Lorestan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO
3 Department of Animal Sciences, Lorestan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO
4 PhD of of Agricultural Economics, Department of Economic and Rural Research, Lorestan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO
چکیده [English]

Introduction: Evaluation of the efficiency of broier farms can better identify the position of the units and increase the awareness of policy makers and planners as well as investors in this type of activity in the agricultural sector for decision-making principles or fix the problems. Broiler breeding in Lorestan province was the growth of relatively well in terms of employment and provision of livestock products required province despite the problems caused by lack of planning, inadequate support services, uncoordinated and executive programs and relative lack of credit facilities assigned to this sector in the past two decades (DAPI of Lorestan Province, 2018). The percentage of broiler farmers in Lorestan province was 2.5% of the total country in 2017 year,. 420 broiler farmers activated ,annually with capacity of 13 million broilers in the province of Lorestan in 2017 year. In Khorramabad city, there were 129 broiler units with a capacity of 556130 broilers in 2017. This year the production of poultry meat was 12989 tons (Statistics of Agricultural Jihad, 2018). Efficiency is one of the most important tools in analyzing the production conditions of economic units. The types of efficiencies investigated include technical, allocative, economic and scale efficiency. Technical performance efficiency represents the unit's ability to achieve the maximum possible return on resources used. Efficiency analysis is used to identify opportunities for increased production and as a complement to the set of policies adopted (Farrel 1957). ccording to the studies, estimating the efficiency and identifying the causes of inefficiency of broiler farms have a great effect on yield increase and have a significant role in reducing the cost of production units and the optimal allocation of production factors. So far no comprehensive study has been conducted to calculate and evaluate the technical efficiency of poultry farms in Khorramabad city. It is necessary to recognize the strengths and weaknesses of breeding, nutrition and reproduction management of broiler farms in Khorramabad city which can be a deterrent to production. Therefore, any action in this field can lead to increased production and economic prosperity in this profession. Therefore, in this regard, the present study investigated the efficiency of these units in Khorramabad city. In this study, it was tried to evaluate the conditions of production of broiler units in Khorramabad city by applying technical efficiency and the Stochastic Frontier Analysis (SFA) method.
Material and methods: In order to investigate the management and efficiency of broiler units and production function of these units, this study was conducted at Khorramabad city in 2017 year. The data collection methods were face to face interview and questionnaires. stionnaire questions were about factors affecting production such as capital, cost of feed, one day-old chickens, health, labor force, management issues, inputs including vaccine, health, energy, bedding, labour force, feed, production and income of broiler units and etc. in this farms. The number of samples was calculated based on Cochran formula 97 broiler farms. For this purpose, to random sampling, questionnaires 97 broiler farms were completed in the city of Khorramabad. The Least Squares Restricted Fisher test, in which the Cobb-Douglas production function as Restricted model and the transendental production function as Unrestricted model, was tested as follows (Gujarati 2003). The production function determined with Cobb Douglas functions and the technical efficiency were estimated by the Stochastic Frontier Analysis (SFA) method. Cobb-Douglas frontier production function of the form used is as follows: LnYi=β0+ β1lnX1i+ β2lnX2i+ β3lnX3i+ β4lnX4i+ βlnX5i + β6lnX6i +β7lnX7i +Ui . The data on production functions and coefficients maximum likelihood method (ML) were estimated by SPSS 20 and Frontier 4.1 softwares, respectively.
Results and discussion: In terms of the cost of inputs in broier farms, the cost of feed intake (62.1%), purchase of one-day-old chicks (16.3%), fuel and electricity costs (9.7%), labor costs (4.5%), medicine and treatment (4.2%) and miscellaneous expenses (2.3%). The highest and lowest technical efficiency of broiler breeding units were 100% and 25.9%, respectively, and their average efficiency was 67.8%, which was average efficiency (Table 1). The technical efficiency of 40.2% of these units (39 units) was less than 60% (Table 2). The difference between the best production unit and the average units was 32.2%. If this difference was reduced to zero by increasing the average technical efficiency of production units, the production rate can be increased by 32.2% using existing technology and specific factors. The technical efficiency difference between the best and worst producers was about 74.1%, indicating that there was a significant difference between the broiler breeders in the province in terms of management.The highest and lowest allocative efficiency of the study population was 100% and 16.7%, respectively, and the mean was 59.4%. The range of economic efficiency changes was the best and worst productive unit (81.4%), indicating that there was a significant difference between this units in terms of economic efficiency.The results of production function showed that the variables of number of breeding chicks in year, the amount of feed intake and fuel consumption and electricity had a positive and significant effect on meat production (P<0.01). Among all variables, the amount of feed intake with a coefficient (0.472) had the greatest effect on chicken meat production. otal elasticity of production that is in fact the sum of the coefficients of the independent variables, the show returns to scale. The coefficients were statistically significant equal to one. In other words, the returns to scale are constant among the broiler farms in Khorramabad city, and the production inputs will increase by the same proportion as total production increases.
Conclusion: The results showed that most broiler farms had a low efficiency and profitability. Most of these broiler farms are vulnerable to bankruptcy due to lack of compliance with economic principles in management. In general, maintaining the relative stability of feed price, familiarizing the farmers with the principles of rationing and improving the conditions of broiler units such as nutrition management, breeding and health, is necessary to increase the efficiency and production in broiler units in Khorramabad city.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Broiler farms
  • Efficiency
  • Lorestan province
  • Stochastic Frontier Analysis
Adebayo OO and Adcola RG, 2005. Socio-economics factors affecting poultry farmers in Ejigbo local government area of Osun state. Journal of Human Ecological 18 (1):39-41.
Adepojo A, 2008. Technical efficiency of egg in Osun State. International Journal of Agricultural Economics and Rural Development 1:7-14.
Alrwis KN and Francis E, 2003.Technical efficiency of broiler farms in the central region of Saudi Arabia, Research Bulletin 116:5-34.
Battese GE and Corra GS, 1977. Estimation of a production frontier model: with application to the Pastoral zone of Eastern Australia. Australian Journal of Agricultural Economic 21:169-179.
Belali H and Esfahani SJ, 2014. Application of  DEA in evaluating the efficiency of poultry farms (case study of south Khorasan). Journal of Agricultural Economics and Development 54: 28- 45.
Cochran WG, 1977. Sampling techniques (3rd ed.). New York: John Wiley and Sons.
Dashti AH and Yazdani S. 1996. Productivity Analysis and optimal distribution of production factors in the Iranian poultry industry Proceedings of the First Iranian Conference on Agricultural Economics, Zabol, Iran.72-83 (In Persian).
Deputy of Animal Production Improvement Lorestan Province, 2018. Lorestan Province Animal Production Improvement Deputy Performance Report 2017. Lorestan Agricultural Jihad Organization. (In Persian)
Farrel MJ. 1957. The measure of productive efficiency. Journal of the Royal Statistical Society, 120, 28.‏
Fotros MH and Solgi M. 2006. Analysis of efficiency and profitability in broiler farms in Hamadan province. Journal of Pajouhesh and Sazandeghi in Livestock and Aquaculture 70: 73-79. (In Persian)
Ghorbani K and Derikvandi F, 2008. The role of technical managers on performance indicators broiler farms in the province ،he third regional conference on research findings Agriculture and Natural Resources (west Iran), Sanandaj, Kurdistan University. (In Persian)
Gujarati D.  2003. Basic Econometrics. 4th ed. New York: McGraw Hill, pp. 638-640.
Haji Rahimi M and Karimi A, 2009. Productivity analysis of production factors of broilers breeding industry in Kurdistan province. Journal of Agricultural Economics and Development 17: 1-17.
Meeusen W and Van Den Broeck J, 1977. Efficiency estimation form CobbDouglas production function with composed error. International Economic Review 18: 435-444.
Moatamed MC and Pourkand SH. 2011. Analysis of production factors  productivity in the broiler industry Gilan province Agricultural Economics Research 3( 4): 99-119.
Mohammadi A, 2008. Measuring the efficiency of poultry production units with  approach DEA(Case Study of Fars Province). Agricultural Economics and Development, 16 (63): 116-89.
Mojarad E, Kahkha AA and Sabouhi M, 2009. evaluating technical efficiency of aviculture units by Stochastic Nonparametric Approach in the Sistan Zone. Agricultural Economics 8(3): 91-106.
Nabaean S, 2006. The optimal allocation of productivity and production of chicken meat in the cooperative and private in two sectors in the province of Kerman, Articles collections the fifth biennial conference on iranian agricultural economics, University of Sistan and Baluchestan. (In Persian)
Nicknasab H, 1998. Investigation of productivity and allocation of optimal factors for poultry meat production in Savojbolagh city, M.Sc., Tarbiat Modarres University, Tehran. (In Persian)
Ocholi A and Ayila VN, 2018. determinants of technical efficiency of small - scale broiler production enterprises in benue state, nigeria. International Journal of Agricultural and Veterinary Sciences 4 (1): 4-17.
 Ojo SO, 2003. Productivity and technical efficiency of poultry egg production in Nigeria. International Journal of Poultry Science 2 (6): 456-464.
Pakage S, Hartono B, Fanani Z and Nugroho BA, 2014. Analysis of technical efficiency of poultry broiler business with pattern closed house system in Malang East Java Indonesia. Journal of Economics and Sustainable Development 5(12): 16-22.
Sabetian Shirazi A, Mehdi H and Dehghanpour H, 2013. Measuring the efficiency types of broiler breeding units in Fars province. Journal of Agricultural Economics and Development 1: 8-22.
Sechoobi R, Yazdani AR, Hosseini Yekani SA and Heydari Kamalabadi R, 2015. A survey on the efficiency of productivity and competitiveness factors in producing chicken meat (Case study: broiler farms of Neyshabour city). Journal of Livestock Research 4 (1): 53-61.
 Shirani Bidabadi F, Abbassian M and Karbassi AR, 2007. Investigation of Poultry Cooperatives Productivity in Sistan and Baluchestan Province, Case Study of Sistan, Economic Journal of Agriculture and Development18 (60): 126-87.
Rezitis A and Tsidoukas K, 2003. Investigation of factors influencing the technical efficiency of agricultural producers participating in farm credit programs, Agricultural and Applied Economics, 35(3):85-103.
Talezary M, 2000. Productivity and analysis measurement of production factors in the broiler poultry industry in Semnan Province, MS Thesis, Higher Education Center of Imam Khomeini related to the Department of Education and Research of Former Jihad. (In Persian)
Udoh EJ and Etim NA, 2009. Measurement of farm level efficiency of broiler production in Uyo. AkwaIbom State. Nigeria. World Journal of Agricultural Sciences 5: 832- 836.
Ullah I, Ali S, Ullah Khan S and  Sajjad M, 2017. Assessment of technical efficiency of open shed broiler farms: The case study of Khyber Pakhtunkhwa province Pakistan. Journal of the Saudi Society of Agricultural Sciences In press.
 Unang IR, 2003. Profitability and efficiency of the broiler industry in Tasikmalaya. M.Sc thesis, Faculty of Agriculture, University of Siliwangi Tasikmalaya.
 Utnik-Banaś K, Żmija J, Krawczyk J and  Połtowicz K, 2018. Changes in technical efficiency of the broiler production in Poland, 1994–2013  Journal British Poultry Science  59(2):  245-249.
Zibaei M and Mahmoud Zadeh, 2010. Analysis of total productivity factors of production of cold-water fish rearing in Fars province: application of Data Envelopment Analysis method. Agricultural Economics and Development 72: 73-43.