تاثیر گیاه کنوکارپوس عمل‏آوری شده با باکتری‎های تولید کننده تاناز بر رفتار مصرف خوراک، قابلیت هضم و فراسنجه‏های خونی و شکمبه‎ای گوسفند عربی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

2 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

3 مرکز تحقیقات صفی آباد دزفول

چکیده

زمینه مطالعاتی: استفاده از برگ و سرشاخه کنوکارپوس موجود در مناطق گرمسیری به صورت جاگیزین با بخشی از جیره گوسفند می‌تواند سودمند باشد. هدف: این آزمایش با هدف بررسی تاثیر جایگزینی بخشی از سیلاژ ذرت با گیاه کنوکارپوس عمل‏آوری شده با باکتری‎های تولید کننده تاناز در جیره گوسفند عربی انجام شد. روش کار: در این آزمایش تعداد 16 رأس بره‌ نر عربی با میانگین وزن 25±3 کیلوگرم در قالب طرح کاملا تصادفی استفاده شدند. تیمارهای آزمایشی عبارت بودند از: ۱) جیره شاهد (فاقد کنوکارپوس)، ۲) جیره حاوی 5/12 درصد کنوکارپوس عمل‏آوری شده توسط باکتری A6، تولیدکننده تاناز (BA6) 3) جیره حاوی 5/12 درصد کنوکارپوس عمل‏آوری شده توسط باکتریA8 ، تولید کننده تاناز (BA8) و 4) جیره حاوی 5/12 درصد کنوکارپوس بدون عمل‏آوری (WB). در پایان آزمایش خوراک مصرفی، رفتار مصرف خوراک، قابلیت هضم مواد ‌مغذی، فراسنجه-های تخمیری شکمبه، جمعیت پروتوزوآ و فراسنجه‌های خونی بررسی شدند. نتایج: میزان خوراک مصرفی تحت تاثیر تیمارهای آزمایشی کاهش یافت (05/0>P). مدت زمان مصرف خوراک و جویدن به طور معنی‏داری تحت تاثیر تیمارهای آزمایشی کاهش یافت (05/0>P). بیش‎ترین میزان قابلیت هضم ماده آلی در تیمار عمل‏آوری شده با باکتری A6 مشاهده شد (05/0>P). کم‏ترین میزان قابلیت هضم الیاف نامحلول در شوینده خنثی و اسیدی در تیمار WB مشاهده شد (05/0>P). بیش‏ترین و کم‏ترین میزان pH به ترتیب در تیمارهای کنترل و WB مشاهده شد (05/0>P). غلظت نیتروژن آمونیاکی و جمعیت پروتوزوآ به طور معنی‏داری تحت تاثیر تیمارهای آزمایشی کاهش یافت (05/0>P). غلظت استات به طور معنی‏داری تحت تاثیر تیمارهای BA6 و BA8 افزایش یافت (05/0>P). همچنین بیش‏ترین میزان بوتیرات در تیمار WB مشاهده شد (05/0>P). تحت تاثیر تیمارهای آزمایشی غلظت گلوکز و نیتروژن اوره‏ای خون به طور معنی‏داری کاهش یافت (05/0>P). کم‏ترین میزان آلکالین فسفاتاز در تیمار کنترل مشاهده شد (05/0>P). نتیجه‎گیری نهایی: با توجه به اثرات مثبت فرآوری کنوکارپوس با باکتری‎های تجزیه کننده تانن نسبت کنوکارپوس بدون باکتری بر برخی از فاکتورهای اندازه‎گیری شده و از طرفی با توجه به عدم تاثیر منفی بر سلامت دام‏ها شاید بتوان گفت عمل‎آوری این گیاه برای کاهش تانن راهکاری مناسب برای استفاده کنوکارپوس در جیره بره‎های پرواری باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of conocarpus processed with tannase-producing bacteria on feeding behavior, nutrient digestibility, blood metabolites and rumen fermentation parameters in Arabi lamb

نویسندگان [English]

  • tahereh mohammadabadi 1
  • Razieh Edipour 2
  • Mohammad Mashayekhi 3
1 Ramin Agriculture and Natural Resources University of Khuzestan
2 Agricultural Sciences and Natural Resources University of Khuzestan
3 Agricultural Research Center Safiabad Dezful
چکیده [English]

The effect of conocarpus processed with tannase-producing bacteria on feeding behavior, nutrient digestibility, blood metabolites and rumen fermentation parameters in Arabi lamb
Introduction: Conocarpus is an ornamental plant common in tropical and subtropical regions that is usually seen as a shrub with a height of 1.5 to 4 meters. Due to resistance and adaptation to hot and dry environment, poor drainage, air pollution and dense soils, its cultivation has increased in the last decade in the country and especially in Khuzestan (Mohammadabadi 2020). Al-Koaik et al (2014) reported the amount of crude protein and fiber of conocarpus leaves were 96.6 and 134.7 g/kg, respectively. Also, Direkvandi et al (2020) reported the amount of crude protein, NDF and ADF of conocarpus silage were 114, 473 and 371 g/kg DM, respectively, which can be used as feed with suitable nutrients in animal feeding. However, one of the things that should be considered about conocarpus as animal feed is the presence of secondary compounds such as phenolic compounds (tannins) (Mohammadabadi 2020). Treatment with microbial additives has been suggested to reduce tannins (Konda et al. 2007). These microbes contain the tannin acyl-hydrolase (tannase) enzyme, which hydrolyze tannin to gallic acid and glucose (Jafari-Tapeh et al 2012)
Material and methods: In this experiment, 16 Arabi lambs (average body weight, 25 ± 3 kg) were used in a completely randomized design with 4 treatments and 4 replicates. The experimental period was 60 days (10 days adaptation and 50 days trial period). Four treatments were included; (1) Control group (without conocarpus); (2) BA6, diet containing conocarpus treated with bacterium A6; (3) BA8; diet containing conocarpus treated with bacterium A8; (4) WB, diet containing untreated conocarpus. During the experimental period, the complete mixed ration (based on 50% forage and 50% concentrate) was provided for each lamb twice daily at 8:00 am and 16:00 pm (allowed 5% of orts) (NRC, 2007). Lambs had free access to fresh water and salt licks. At the end of the experiment, feed intake (daily basis), feeding behavior (in a 24-hour period), nutrient digestibility (sampling on days 45 to 50 according to Givens et al 2000) and rumen fermentation parameters (pH, ammonia-N, volatile fatty acids and protozoa population; sampling on day 50 of the experiment at 0, 3 and 6 hours after morning feeding), were evaluated. Also, blood sample (approximately 10 mL) was collected from jugular veins using tubes containing an anticoagulant (heparin) on day 50 of the experiment at 0, 3 and 6 hours after morning feeding. Glucose, triglycerides, blood urea nitrogen (BUN), cholesterol, low-density lipoprotein (LDL), high-density lipoproteins (HDL), alkaline phosphatase (ALP), aspartate aminotransferase (AST) and alanine transaminase (ALT) were determined by using enzymatic methods and spectrophotometer.
Results and discussion: Results showed that the amount of feed intake decreased by experimental treatments (P <0.05) and in all cases the lowest amount of feed intake was observed in WB treatment (P <0.05). Similarly, Hosseini (2018) reported that the use of conocarpus silage reduced feed intake compared to control. Reduction of feed intake in treatments containing conocarpus is probably due to less palatability of these treatments. Feeding time and the rate of chewing was significantly decreased by the experimental treatments (P <0.05). The lowest rumination rate was observed in BA8 treatment (P <0.05). In contrast, the lowest rest period was observed in control and BA6 treatments (P <0.05). The highest digestibility of organic matter was observed in BA6 treatment (P <0.05). The lowest digestibility of NDF and ADF was observed in WB treatment (P <0.05). Digestibility of NDF and ADF showed no significant difference between BA6, BA8 and control (P <0.05). According to our results, Mohammadabadi et al (2021) also reported an increase in digestibility of cell wall as a result of treated with tannin-degrading bacteria. The highest and lowest pH values were observed in control and WB treatments, respectively (P <0.05). The concentration of Ammonia-N and protozoa population were significantly decreased by experimental treatments (P <0.05). The reducing effect of conocarpus-containing treatments on ammonia-N and protozoa populations may be due to more phenolic compounds in these treatments (Yanez Ruiz et al 2004). Total concentrations of volatile fatty acids, propionate, valerate, isobutyrate and isovalerate were not affected by experimental treatments (P <0.05). The concentration of acetate significantly increased by BA6 and BA8 treatments (P <0.05). Also, the highest concentration of butyrate was observed in WB treatment (P <0.05). The increase in acetate concentration in BA6 and BA8 treatments may be due to the increased digestibility of cell wall in these treatments. Blood glucose concentration and BUN were significantly decreased by experimental treatments (P <0.05). The high concentration of propionate and glucose was observed in the control treatment. Hosseini (2018) similar to our results reported that the use of conocarpus silage and dried conocarpus had no significant effect on triglyceride, cholesterol, HDL and LDL concentrations compared to the control. The concentration of liver enzymes in this study was not significant but was numerically higher than the control, which agreed with the results of Rezaeinia et al. (2012).
Conclusion: The results of this study showed that due to the positive effects of the conocarpus treated with tannin-degrading bacteria than the untreated conocarpus on some measured parameter, and also due to the lack of a negative impact on animal health, it can be said that the treated of this plant to reduce tannin that is a suitable solution for the use of conocarpus in the ration of lambs.
Keywords: Tannin-degrading bacteria, Feeding behavior, Blood and ruminal parameters, conocarpus, Arabi lambs

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tannin-degrading bacteria
  • Feeding behavior
  • Blood and ruminal parameters
  • Conocarpus
  • Arabi lambs
Al-Koaik F, El-Waziry AM, Khalil AI, Metwally H and Al-Mahasneh MA, 2014. Evaluation of conocarpus (Conocarpus erectus) leaves and Bermuda grass (Cynodon dactylon L.) using chemical analysis and In vitro gas production technique. Bulgarian Journal of Agricultural Science 20(4): 824-829.
Association of Official Analytical Chemist, AOAC, 1998. Official methods of analysis. 16th rev. Assoc. Off. Anal. Chem., Arlington, VA.
Bhat TK, Singh B and Sharma OP, 1998. Microbial degradation of tannins–a current perspective. Biodegradation 9: 343-357.
Broderick GA and Kang JH, 1980. Automated simultaneous determination of ammonia and total amino acids in ruminal fluid and in vitro media. Journal of Dairy Science 63: 64-75.
Brogna DMR, Nasri S, Ben Salem H, Mele M, Serra A, Bella M, Priolo A, Makkar HPS and Vasta V, 2011. Effect of dietary saponins from Quillaja saponaria L. on fatty acid composition and cholesterol content in muscle Longissimus dorsi of lambs. Animal 1-7.
Chaji M, Direkvandi E and Salem, AZM, 2020. Ensiling of Conocarpus erectus tree leaves with molasses, exogenous enzyme and Lactobacillus plantarum impacts on ruminal sheep biogases production and fermentation. Agroforestry Systems 94: 1611-1623.
Chaudhary LC, Agarwal N, Verma V, Rikhari K and Kamra DN, 2011. Effect of feeding tannin degrading bacteria (Isolate-6) on rumen fermentation, nutrient utilization and growth performance of goats fed on Ficus infectoria leaves. Small ruminant research 99(2-3): 143-147.
Dehority BA, 2003. Rumen microbiology. British Library Cataloguing in Publication Data. First published.
Direkvandi E, Mohammadabadi T, Chaji M, Elghandour MM, Barbabosa-Pleigo A and Salem AZM, 2020. Effect of sulfuric acid and molasses on the chemical composition, ruminal fermentation, and digestibility of silage of Conocarpus erectus L. tree leaves and branches. Agroforestry Systems 94: 1601-1609.
Ehsen S, Qasim M, Abideen ZA, Rizvi RF, Gul B, Ansari R and Khan MA. Secondary metabolites as anti-nutritional factors in locally used halophytic forage/fodder. Pakistan Journal of Botany 48(2): 629-36.
Frutos P, Hervás G, Giráldez García F and Mantecón A, 2004. Review. Tannins and ruminant nutrition. Spanish Journal of Agricultural Research, 2: 191-202.
Gamble GR, Akin DE, Makkar HP and Becker K, 1996. Biological degradation of tannins in sericea lespedeza (Lespedeza cuneata) by the white rot fungi Ceriporiopsis subvermispora and Cyathus stercoreus analyzed by solid-state 13C nuclear magnetic resonance spectroscopy. Applied and Environmental Microbiology. 62(10): 3600-3604.
Givens DI, Owen E, Axford RFE and Omed HM, 2000. Forage Evaluation in Ruminant Nutrition, 1th ed. CABI Publishing, Wallingford, UK, pp. 480 pp.
Goel G, Puniya A, Aguilar C and Singh K, 2005. Interaction of gut microflora with tannins in feeds. Naturwissenschaften 92: 497-503.
Hiura T, Hashidoko Y, Kobayashi Y and Tahara S, 2010. Effective degradation of tannic acid by immobilized rumen microbes of sika deer (Cervus nippon yesoensis) in winter. Animal feed Science and Technology 155(1): 1-8.
Hosseini F, 2018. Investigating the nutritional value of Conocarpus (Conocarpus erectus) in dry or treated silage form, in fattening lamb. M.Sc. Thesis in the Field of Animal Nutrition, Agricultural Sciences and Natural Resources University of Khuzestan.
Jafari-Tapeh H, Hamidi–Esfahani Z and Azizi, MH, 2012. Culture Condition Improvement for phytase production in solid state fermentation by Aspergillus ficuum using statistical method. ISRN Chemical Cngineering 10: 5402- 5404.
Kondo M, Hidaka M, Kita K and Yokota HO, 2007. Feeding value of supplemented diet with black tea by‐product silage: Effect of polyethylene glycol addition to the diet on digestibility of protein fractions in goats. Grassland science 53(3): 131-137.
Kondo M, Kita K and Yokota HO, 2004. Feeding value to goats of whole-crop oat ensiled with green tea waste. Animal feed science and technology 113(1-4): 71-81.
Kumar K, Chaudhary LC, Agarwal N and Kamra DN, 2014. Effect of feeding tannin degrading bacterial culture (Streptococcus gallolyticus strain TDGB 406) on nutrient utilization, urinary purine derivatives and growth performance of goats fed on Quercus semicarpifolia leaves. Journal of animal physiology and animal nutrition 98(5): 879-885.
Landau S, Silanikove N, Nitsan Z, Barkai D, Baram H, Provenza FD and Perevolotsky A, 2000. Short-term changes in eating patterns explain the effects of condensed tannins on feed intake in heifers. Applied Animal Behaviour Science 69(3): 199-213.
Mahapatra K, Nanda RK, Subh ndu SB, Banerjee R, Pandey A and Szakacs, G, 2005. Purification, characterization and some studies on secondary structure of tannase from Aspergillus awamorinakazawa. Process Biochemistry 40: 3251-3254.
Makkar HP, 2003. Effects and fate of tannins in ruminant animals, adaptation to tannins, and strategies to overcome detrimental effects of feeding tannin-rich feeds. Small ruminant research 49(3): 241-256.
Martin DWJ, Mayes PA, Rodwell VW, Lemonde A and Nicole L, 1985. Précis de biochimie de Harper. 6e edition Les presses de l'Université Laval/Editions ESKA.
Matsuda M and DeFronzo RA, 1999. Insulin sensitivity indices obtained from oral glucose tolerance testing: comparison with the euglycemic insulin clamp. Diabetes care 22(9): 1462-1470.
Merck, 2012. The Merck veterinary manual: Serum biochemicalreference ranges. Accessed Feb. 26, 2013.www.merckmanuals.com/vet/appendixes/reference_guides/serum_biochemical_reference_ranges.html.
Miller S, Brooker J and Blackall L, 1995. A feral goat rumen fluid inoculum improves nitrogen retention in sheep consuming a mulga (Acacia aneura) diet. Crop and Pasture Science, 46: 1545-1553.
Mohammadabadi T, 2020. Effect of using pruning foliage of conocarpus on digestibility, rumen fermentation and blood parameters of Arabi sheep. Animal Production Research 9(3): 59-69. (In Persian).
Mohammadabadi T, Jolazadeh A, Ghezi Z, 2020. Effect of treated Conocarpus erectus L. leaves with Klebsiella pneumoniae and Acinetobacter as tannin-degrading bacteria on digestion activity of rumen microorganisms. Biotechnology in Animal Husbandry 36(1): 1-6.
Mohammadabadi T, Gheibipour M, Motamedi H, Chaji M and Basil A. Abbas, B.A, 2021. Isolation and identification of tannin-degrading bacteria from deer gut and potency for improving nutritional value of tannin rich plant. Iranian Veterinary Journal 17 (1): 65-75.
Moir RJ, 1951. The seasonal variation in the ruminal microorganisms of grazing sheep. Australian Journal of Agricultural Research 2: 322-330.
Mosleh H Naghiha A, Keshtkaran AN and Khajavi M, 2014. Isolation and identification of tannin-degrading bacteria from native sheep and goat feces in Kohgiloye and Boyer-Ahmad Province.  International Journal of Advanced Biological and Biomedical Research, 2: 176-180.
Mousa MRM, 2011. Effect of Feeding Acacia as Supplements on the Nutrient Digestion, Growth Performance, Carcass Traits and Some Blood Constituents of Awassi Lambs under the Conditions of North Sinai. Asian Journal of Animal Sciences 5: 102-117.
NRC (National Research Council), 2007. Nutrient requirements of small ruminants. National Academy Press, Washington, DC.
Pathak NN, Kamra DN and Jakhmola RC, 1996. Analytical Techniques Animal Nutrition Research, International Book Distributing Co., India, P. 201.
Pell AN, Wooslton TK, Nelson KE and Schofield PN, 2000. Tannins: biological activity and bacterial tolerance. In: Brooker, J. D. (EB), Tannins in livestock and human nutrition. Prociding International. Workshop. Adelaide, Austalia. Australian Center for International Agricultural Research Proceeding 92: 111-116.
Rezaeenia A, Naserian AA, Valizadeh R and Tahmasbi A, 2012. Effect of using different levels of pistachio by-products silage on composition and blood parameters of Holstein dairy cows. African Journal of Biotechnology 11(22): 6192-6196.
SAS (Statistical Analysis System), 2008. SAS/STAT 9.2 user’s guide. Cary (NC): SAS Institute Inc.
Shakeri P, Riasi A, Alikhani M, Fazaeli H and Ghorbani GR, 2013. Effects of feeding pistachio by‐products silage on growth performance, serum metabolites and urine characteristics in Holstein male calves. Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition 97(6): 1022-1029.
Van Soest PV, Robertson JB and Lewis BA, 1991. Methods for dietary fiber, neutral detergent fiber, and non-starch polysaccharides in relation to animal nutrition. Journal of Dairy Science 74(10): 3583-3597.
Williams AG and Coleman GS, 1992. The Rumen Protozoa. Springer-Verlag, New York, NY.
Yanez Ruiz DR, Moumen A, Mart´ınGarc´ıa AI and Molina Alcaide E, 2004. Ruminal fermentation and degradation patterns, protozoa population, and urinarpurine derivatives excretion in goats and wethers fed diets based on two-stage olive cake: effect of PEG supply. Journal of Animal Science 82: 2023-