اثر متفورمین بر عملکرد تولید و صفات کیفی تخم‌مرغ در مرغان تخمگذار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم دامی دانشگاه تبریز

2 گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تبریز

چکیده

چکیده
زمینه مطالعاتی: این مطالعه به منظور بررسی اثر داروی متفورمین بر عملکرد تولید، صفات کیفی خارجی و صفات کیفی داخلی تخم مرغ در مرغان تخم گذار در انتهای دوره تولید انجام شد. تعداد 64 قطعه مرغ تخمگذار نژاد لگهورن سویه های‌لاین - W36 در سن 73 هفتگی در این آزمایش استفاده شد. روش کار: مرغ‌ها در قالب یک طرح کاملاَ تصادفی به 4 تیمار (سطوح 0، 50، 100 و 150 میلی گرم در کیلوگرم وزن بدن داروی متفورمین) و چهار تکرار و چهار قطعه مرغ در هر تکرار تخصیص یافتند. نتایج: نتایج آزمایش نشان داد که شاخص‌های عملکرد تولید شامل میزان تولید تخم مرغ، توده تخم مرغ، وزن تخم مرغ، درصد تخم مرغ‌های لمبه، ضریب تبدیل خوراک، بازدهی خوراک، وزن نهایی مرغ‌ها و افزایش وزن مرغ‌ها تحت تأثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت. مرغ‌های گروه شاهد کمترین درصد تخم مرغ‌های شکسته را داشتند (05/0>P). شاخص شکل، وزن پوسته، شاخص تخم مرغ، واحد هاو، ضخامت پوسته، و دانسیته تخم مرغ، بین تیمارها تفاوت نداشت. pH سفیده، واحد هاو، ارتفاع زرده، عرض زرده، وزن زرده، درصد سفیده، درصد زرده، نسبت زرده به سفیده، شاخص زرده ، pH زرده و رنگ زرده در انتهای آزمایش تحت تأثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت. نتیجه گیری نهایی: به طور کلی استفاده از داروی متفورمین در این آزمایش نتوانست اثر مثبتی روی عملکرد و خصوصیات کیفی تخم مرغ داشته باشد.
کلمات کلیدی: متفورمین، عملکرد تولید، صفات کیفی تخم مرغ، مرغان تخم گذار


مقدمه
مرغ‌های تخمگذار برای اینکه بتوانند یک توالی (کلاچ) از تخم‌ها تولید کنند، باید گروه کوچکی از فولیکول های زنده و تمایز نیافته را داشته باشند و روزانه یک فولیکول تمایز نیافته از این گروه به محل تجمع پیش از تخمک‌گذاری فولیکول‌ها وارد شده و قبل از تخمک-گذاری تحت رشد و تمایز سریع قرار می‌گیرد (جانسون 2015). تخمگذاری در مرغ در انتهای تولید، به دلایل متعددی قطع می گردد. محرک‌های خارجی و داخلی سطوح هورمونی بدن مرغ را تحت تاثیر قرار می‌دهند که موجب تغییر شرایط حاکم بر اندام‌های تخمگذاری (تخمدان و اویدوکت ) می شود که این تغییرات موجب کاهش و یا توقف تولید تخم می‌گردند. با آغاز فرآیند پیری در مرغ‌های تخمگذار، کاهش سریعی در میزان تخم‌گذاری اتفاق می‌افتد، به طوری که در سن 80 هفتگی، تولید تخم در مرغ ها به طور معنی‌داری افت کرده و عملکرد تخمدان آنها به طور قابل توجهی کاهش می‌یابد )مولنار، 2016؛ لیو، 2018). تسریع در از دست دادن فولیکول‌های تمایز نیافته در تخمدان مسن، افزایش زوال فولیکو‌ل‌های تمایز نیافته‌ و کاهش ظرفیت تشکیل پیش‌ساز زرده در کبد و در نتیجه کاهش ذخیره زرده در فولیکول‌های تمایز نیافته، دلایلی هستند که سبب کاهش تولید تخم در مرغ‌های مسن می‌شوند (لیلپرز و ویلهلمسون، 1993). از این‌رو ممانعت از آترزی فولیکولی و یا به تعویق انداختن آن برای حفظ تولید در سطح بالا ضروری است.
پژوهش‌های مختلفی در مورد نقش پیامهای هورمونی- عصبی بر تخمکریزی انجام شده است ( وزینا و همکاران، 2003؛ پراسد و همکاران، 2007؛ ابید و همکاران، 2008). در پرندگان و سایر مهره‌داران تخمگذار، هورمون‌های محور هیپوتالاموس- هیپوفیز- گوناد‌ها اعمال تخمدان را تنظیم می‌کنند (پراسد و همکاران، 2007). باروری توسط نورون‌های هیپوتالاموسی ترشح کننده هورمون آزاد کننده گنادوتروپین (GnRH) کنترل می‌شود. ترشح هورمون آزاد کننده گنادوتروپین از این نورونـها موجب تحریک آزاد سازی هورمون لوتئینه کننده LH)) و هورمون محرک فولیکولی (FSH) از هیپوفیز می‌شود. نورون‌های هورمون آزاد کننده گنادوتروپین به محرک‌های بی‌شماری از جمله سیگنال-های متابولیک محیطی مانند گلوکز و لپتین پاسخگو هستند (پال و همکاران، 2007، گامبا و همکاران، 2006).
متفورمین دارویی است که برای درمان لاکتون دام‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد (بایلی و دی، 2004). گزارش‌هایی در مورد آهسته شدن سرعت پیری تحت تأثیر متفورمین وجود دارد (کین و همکاران، 2019). همچنین گزارش شده است که متفورمین به واسطه ممانعت از مرگ فولیکول‌ها و نگهداری ذخایر فولیکولی، فرآیند پیری تخمدان در موش‌ها را به تأخیر می‌اندازد و علاوه بر آن متفورمین می‌تواند استرس اکسیداتیو تخمدانی و تولید اجسام اکسیژنی واکنشگر (ROS) در میتوکندری را تخفیف دهد (باتاندیر و همکاران، 2006؛ کای و همکاران، 2020).

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of metformin on production performance and egg quality traits in laying hens

نویسندگان [English]

 • Hatam Hatami 1
 • Marziyeh Ebrahimi 1
 • Hossein Daghigh Kia 1
 • Hosein janmohammadi 1
 • Davoud Kianifard 2
1 Ph.D. student of the department of Animal Science, University of Tabriz
2 Associate professor, Department of Basic Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tabriz, Iran
چکیده [English]

Introduction: Metformin is used in the treatment of infertility in women with polycystic ovary syndrome and insulin resistance. Metformin affects the release of GnRh and LH hormones by regulating the reproductive axis (Tosca et al. 2011). It has been shown that patients with polycystic ovaries who ovulate under metformin treatment have an improvement in ovarian artery blood flow and better dominant follicle and corpus luteum angiogenesis (Palumba et al. 2006). Egg laying in chickens is stopped at the end of production for several reasons. External and internal stimuli affect the hormonal levels of the hen's body, which causes changes in the conditions governing the laying organs (ovaries and oviducts), and these changes cause a decrease or stop of egg production. The purpose of using metformin in the diet of laying hens is to reduce the fat around the ovary, so that it can exert its positive effects (Toska et al. 2011). Chen et al. (2011) in Hy-Line laying Leghorn hens that received 30 or 100 mg/kg body weight of metformin significantly reduced egg laying rate, plasma triglyceride, cholesterol and insulin levels, body weight, abdominal fat, and liver fat content (Chen et al., 2011). In order to reduce fat reserves and improve egg laying at the end of production, this study was conducted in order to investigate the effect of metformin on production performance, external and internal quality traits of eggs in laying hens at the end of the production period (choosing the last weeks of production was due to reduced production and accumulation of abdominal fat)
Material and methods: The number of 64 laying hens of Leghorn breed HyLine-W36 at the 73 weeks of age were used in this experiment. The hens were allocated to 4 treatments (levels of 0, 50, 100 and 150 mg/kg body weight of Metformin) and four replicates with four birds in each replicate in a completely random design during 8 weeks of the experiment. In order to adapt to experimental diet and conditions, one week adaptation period was also done. Egg production performance including hen-day egg production, egg weight, egg mass, were recorder daily and feed intake of birds were measured and the feed conversion ratio (FCR) was calculated. At the beginning and end of the experiment, egg quality traits (egg length, egg diameter, shell weight, egg index, haugh unit, egg shell thickness, egg density, albumin weight, albumin pH, yolk height, yolk diameter, yolk weight, yolk pH, and yolk color) were evaluated and reported.
Results and discussion: The results of the experiment indicated that the production performance parameters including egg production, egg mass, egg weight, percentage of soft shell eggs, feed conversion ratio, feed efficiency, final weight of hens and weight gain of hens were not affected by treatments. Hens in the control group had the lowest percentage of cracked eggs (P<0.05). Egg length, egg width, shell weight, egg index, haugh unit, wide end shell thickness, middle shell thickness and egg density were not differed between treatments at the beginning and end of the experiment. The highest thickness of the thin end shell, both at the end of the experiment, was related to hens receiving metformin drug at 100 mg/kg body weight (P<0.05). Albumin height, albumin weight, albumin pH, yolk height, yolk width, yolk weight, yolk pH, and yolk color were not affected by experimental treatments at the end of the experiment. In general, the use of metformin drug in this experiment, could not have a positive effect on the performance and quality characteristics of eggs.

Introduction: Metformin is used in the treatment of infertility in women with polycystic ovary syndrome and insulin resistance. Metformin affects the release of GnRh and LH hormones by regulating the reproductive axis (Tosca et al. 2011). It has been shown that patients with polycystic ovaries who ovulate under metformin treatment have an improvement in ovarian artery blood flow and better dominant follicle and corpus luteum angiogenesis (Palumba et al. 2006). Egg laying in chickens is stopped at the end of production for several reasons. External and internal stimuli affect the hormonal levels of the hen's body, which causes changes in the conditions governing the laying organs (ovaries and oviducts), and these changes cause a decrease or stop of egg production. The purpose of using metformin in the diet of laying hens is to reduce the fat around the ovary, so that it can exert its positive effects (Toska et al. 2011). Chen et al. (2011) in Hy-Line laying Leghorn hens that received 30 or 100 mg/kg body weight of metformin significantly reduced egg laying rate, plasma triglyceride, cholesterol and insulin levels, body weight, abdominal fat, and liver fat content (Chen et al., 2011). In order to reduce fat reserves and improve egg laying at the end of production, this study was conducted in order to investigate the effect of metformin on production performance, external and internal quality traits of eggs in laying hens at the end of the production period (choosing the last weeks of production was due to reduced production and accumulation of abdominal fat)
Material and methods: The number of 64 laying hens of Leghorn breed HyLine-W36 at the 73 weeks of age were used in this experiment. The hens were allocated to 4 treatments (levels of 0, 50, 100 and 150 mg/kg body weight of Metformin) and four replicates with four birds in each replicate in a completely random design during 8 weeks of the experiment. In order to adapt to experimental diet and conditions, one week adaptation period was also done. Egg production performance including hen-day egg production, egg weight, egg mass, were recorder daily and feed intake of birds were measured and the feed conversion ratio (FCR) was calculated. At the beginning and end of the experiment, egg quality traits (egg length, egg diameter, shell weight, egg index, haugh unit, egg shell thickness, egg density, albumin weight, albumin pH, yolk height, yolk diameter, yolk weight, yolk pH, and yolk color) were evaluated and reported.
Results and discussion: The results of the experiment indicated that the production performance parameters including egg production, egg mass, egg weight, percentage of soft shell eggs, feed conversion ratio, feed efficiency, final weight of hens and weight gain of hens were not affected by treatments. Hens in the control group had the lowest percentage of cracked eggs (P<0.05). Egg length, egg width, shell weight, egg index, haugh unit, wide end shell thickness, middle shell thickness and egg density were not differed between treatments at the beginning and end of the experiment. The highest thickness of the thin end shell, both at the end of the experiment, was related to hens receiving metformin drug at 100 mg/kg body weight (P<0.05). Albumin height, albumin weight, albumin pH, yolk height, yolk width, yolk weight, yolk pH, and yolk color were not affected by experimental treatments at the end of the experiment. In general, the use of metformin drug in this experiment, could not have a positive effect on the performance and quality characteristics of eggs.

کلیدواژه‌ها [English]

 • metformin
 • production performance
 • eggs quality traits
 • laying hens

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 03 دی 1402
 • تاریخ دریافت: 21 اردیبهشت 1402
 • تاریخ بازنگری: 19 آذر 1402
 • تاریخ پذیرش: 03 دی 1402