فراسنجه های تخمیر برون‌تنی جیره‌های دارای تفاله گل محمدی و یا تفاله شاتره

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 بخش تحقیقات علوم دامی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری.

2 گروه علوم دامی دانشگاه ایلام

3 گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه ایلام

چکیده

زمینه مطالعاتی: با پیشرفت صنایع غذایی تبدیلی، تنوع پسماندها نیز افزایش یافته است به نحوی که بسیاری از این پسماندها برای دامداران ناشناخته بوده و برای استفاده بهینه از آنها نیاز به اطلاعات جدید می‌باشد. بنابراین شناسایی و آگاهی از ارزش غذایی و ترکیب آنها بسیار مهم است. هدف: این پژوهش با هدف مطالعه پویایی تخمیر برون‌تنی تفاله گل‌محمدی و یا تفاله شاتره و نیز جیره‌های حاوی سطوح مختلف آنها انجام شد. روش‌کار: تفاله‌ها به صورت جداگانه به میزان 10، 20 و 30 درصد جایگزین بخش الیاف یک جیره‌ آزمایشی شدند. فراسنجه‌های تولیدگاز، جمعیت پروتوزوآ وغلظت نیتروژن آمونیاکی تفاله‌ها و جیره‌های آزمایشی حاوی سطوح مختلف آنها اندازهگیری و انرژی قابل متابولیسم، اسید‌های چرب زنجیر کوتاه و گوارش‌پذیری ماده آلی برآورد شد. نتایج: تفاله گل محمدی و تفاله شاتره به ترتیب دارای6/130 و 4/143گرم پروتئین خام در کیلوگرم ماده خشک ، 5/425 و 7/473 گرم الیاف نامحلول در شوینده خنثی در کیلوگرم ماده خشک و 5/308 و 4/347 گرم الیاف نامحلول در شوینده اسیدی در کیلوگرم ماده خشک بودند. سرعت تولید گاز در تفاله گل‌محمدی بیشتر از تفاله شاتره بود (057/0 در مقابل 047/0 درصد در ساعت، 01/0˂P). در بین جیره‌های آزمایشی، جیره دارای 30 درصد تفاله گل‌محمدی بالاترین پتانسیل تولید گاز (05/90 میلی‌لیتر بر 200 میلی‌گرم ماده خشک)، نرخ تولید گاز (034/0 درصد درساعت)، گوارش‌پذیری ماده آلی (38/58 درصد)، اسیدهای چرب کوتاه زنجیر (07/1 میلی‌مول در 200 میلی‌گرم ماده خشک) و انرژی قابل متابولیسم (47/9 مگاژول در کیلوگرم ماده خشک) برآورده شده را داشت (01/0˂P). جیره پایه بدون تفاله بیشترین غلظت نیتروژن آمونیاکی (77/16 میلی‌گرم در دسی‌لیتر) را داشت (05/0˂P). نتیجه گیری نهایی: با توجه به این نتایج و برای کاهش هزینه‌های خوراک می‌توان از تفاله گل‌محمدی و تفاله شاتره تا 30 درصد ماده خشک جیره بدون اثر نامطلوب بر فرآیند تخمیر شکمبه استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

In vitro Fermentation Kinetics of Diets Containing Different Levels of Rose flower Distillation Residues or Fumaria Distillation Residues

نویسندگان [English]

  • Golnaz Taasoli 1
  • Farshid Fatahnia 2
  • Seied Reza Mousavi 3
  • Sharif Khodamoradi 3
  • Amin Pourmalekshahi 3
1 Department of Animal Science, Chahatmahal Bakhtiari Agricultural and Natural Resources Research and Education Center
2 University Teacher
3 Department of animal science, Faculty of agriculture, Ilam university
چکیده [English]

Introduction: The profitability of livestock production depends to a great extent on the cost of feeding animals, which is often the principal production cost. The animal feed production industry consumes large quantities of imported raw materials, including cereals and oilseed cake. This high dependence on imports, fluctuating prices and a lack of standardization concerning the composition of the raw materials, are constraints for the industry, which is keen to find a solution. In the last years the valorisation of agricultural co-products is receiving more attention, co-products contain valuable substances; they are good sources of dietary fiber. Many agricultural co-products are rich in dietary fibers. Ruminants could extract nutritional components through symbiotic relationships with microorganisms, including bacteria and protozoa, present in their digestive apparatus. The main benefit of these microorganisms is their ability to convert different vegetable materials rich in fiber, and with no use in human food, into products of high biological value such as milk and meat.
Most parts of Iran have arid and semi-arid climate, and there is feed shortage for livestock during the year. Use of agro-industrial co-products in animal diet is an alternative way to overcome feed shortage. Agro-industrial co-products, can be effectively consumed by ruminant species. One of the agro-industrial co-products are medicinal plant residue. These distilled leaves and residues do not have a specific commercial use and could be included in livestock diet. This experiment was aimed to study the in vitro rumen fermentation kinetic of rose flower distillation residues and fumaria distillation residues and experimental diets containing different levels of rose flower distillation residues or fumaria distillation residues.
Material and Methods: Fresh rose flower distillation residues and fumaria distillation residues were collected from an agro industry processing factory (Gareh Ban, Harsin, Kermanshah province). Chemical compositions (dry matter, neutral detergent fiber, acid detergent fiber, crude protein and ash), in vitro gas production parameters, total protozoa population and N-ammonia concentration of rose flower distillation residues and fumaria distillation residues were measured. Each pulp separately included at three levels (10, 20 and 30 % of DM) in a basal diet. Experimental diets were:1- Basal diet, 2- basal diet containing 10% of rose flower distillation residues, 3- basal diet containing 20% of rose flower distillation residues, 4- basal diet containing 30% of rose flower distillation residues, 5- basal diet containing 10% of fumaria distillation residues, 6- basal diet containing 20% of fumaria distillation residues and 7- basal diet containing 30% of fumaria distillation residues. Basal diet formulated for ewes and contained 12.5 % CP and 2.20 Mcal metabolisable energy (ME) /Kg of diet. In vitro gas production parameters, total protozoa population and N-ammonia concentration of diets were measured and metabolizable energy (ME), short chain fatty acids (SCFA) and organic matter digestibility (OMD) were estimated. For in-vitro gas production, rumen fluid was taken from two rumen fistulated Kordish rams. For measuring gas production, 200 mg of experimental diets were incubated with 40 ml of buffered-rumen fluid for 120 hours. The cumulative produced gas was recorded at different times of incubation and gas production parameters were fitted with Blummel et al. equation (2003). Organic matter digestibility (OMD) was estimated after 24 hours of incubation (Menke and Steingass 1988). N-ammonia concentration was measured based on the method of Broderickand Kang et al. (1980). Rumen protozoa were identified according to the method of Dehority et al. (2003). After 24 h incubation, 5 ml of buffered rumen fluid was pipetted into a screw-capped test tube containing 5 ml of formalin. Thereafter, two drops of brilliant green dye (2 g brilliant green and 2 ml glacial acetic diluted to 100 ml with distilled water) were added to the test tube, mixed thoroughly, and allowed to stand overnight at room temperature. Total and differential counts of protozoa were made with five replications. In-vitro rumen concentration of volatile fatty acids (VFA) was measured by gas chromatography (Ottenstein and Bartley 1971). All in-vitro gas production trials were carried out in three runs. Protozoa population, ammonia-N, SCFA, ME and OMD data were analyzed based on a completely randomized design and gas production data was analyzed based on a complete randomized block design using Proc GLM of SAS software. The differences among treatments were evaluated using Tukey adjustment when the overall F-test was P ≤ 0.05. In addition, independent comparisons were done for diets containing rose flower distillation residues vs. diets containing fumaria distillation residues.
Results and Discussions: The results showed that rose flower distillation residues contains 130.6, 425.5 and 308.5 g/kg of CP, NDF and ADF respectively and fumaria distillation residues contains 143.4, 473.7 and 347.4 g/kg of CP, NDF and ADF respectively. Gas production, ammonia-N and total protozoa population were not different between rose flower distillation residues and fumaria distillation residues, but rose flower distillation residues had greater gas production rate than fumaria distillation residues (0.057 vs 0.047 %/h, P<0.01). Diet inclusion of rose flower distillation residues or fumaria distillation residues increased gas production in compare to basal diet (P<0.01). Diet containing 30 % of rose flower distillation residues had the highest gas production (90.05 ml/200 mg DM), gas production rate (0.034 %/h), OMD (58.38%), SCFA (1.07 mmol/200 mg DM) and ME (9.47 MJ/kg DM) (P<0.01). Basal diet had the highest ammonia-N concentration (16.77 mg/dl, P<0.01) among experimental diets.
Conclusions: Considering the obtained data regarding the chemical compositions and gas production parameters, it is concluded that rose flower distillation residues and fumaria distillation residues could be used as a part of forage portion in ruminant nutrition.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Distillation residue of medicinal plants
  • Fermentation kinetics
  • Gas production
AOAC, 2000. Association of official analytical chemists. Official Methods of Analysis. 17th ed., Arlington. VA.
Biabani N, Fatahnia F, Taasoli G, Bahrami M, and Mirzayi alamouti HR, 2019. Effect of adding different levels of barley on gas production parameters, protozoa population, and silage quality of mint pulp silage and chicory pulp silage. Journal of Animal Science Research. 29: 31-42. (In Persian)  
Biabani N, Fatahnia F, Taasoli G, Bahrami M, and Mirzayi alamouti HR, 2021. In vitro fermentation parameters of diets containing different levels of mint pulp and chicory pulp. Iranian Journal of Animal Science Research 12: 437-448. (In Persian)
Blummel M, Karsli A, and Russell JR, 2003. Influence of diet on growth yields of rumen micro-organisms in vitro and in vivo: influence on growth yield of variable carbon fluxes to fermentation products. British Journal of Nutrition 90: 625-634.
Broderick GA and Kang GH, 1980.  Automated simultaneous determination of ammonia and total amino acids in ruminal fluid and in vitro media. Journal of Dairy Science 63:64-75.
Dehority BA, 2003.  Rumen Microbiology. British Library Cataloguing in Publication Data.
Djouvinov D, Pavlov D, Ilchev A, and Enev E, 1997. Peppermint (Mentha piperita Huds.) and basil (Ocimum basilicurn L.) etheric oil by-products as roughages for sheep feeding. Animal Feed Science Technology 68: 287- 294.
Fazaeli H, Zahedifar M, and Noroozian H, 2006. Chemical composition and ensiling of domask rose extraction residue with different additives. Animal Science Journal, 72: 58-65. (In Persian)
 Gofoon A, and Khalifa IM, 2007. The effects of Molasses levels on quality of Sorghum (Sorghum bicolor) silage. Research Journal of Animal and Veterinary Sciences 2: 43-46.
Hristov AN, Etter RP, Ropp JK, and Grandeen KL, 2004.  Effect of dietary crude protein level and degradability on ruminal fermentation and nitrogen utilization in lactating dairy cows. Journal of Animal Science 82:3219–3229.
Karimi H, Azarfar A, Khosravinia H, and Kiani A, 2015. Effects on production performance and fatty acids composition of longissimus muscle of feeding dried de-oiled Satureja khuzistanica in Farahani finishing lambs. Animal Production 17: 71-82. (In Persian)
Kasapidou E, Sossidou E, and Mitlianga P, 2015. Fruit and vegetable co-products as functional feed ingredients in farm animal nutrition for improved product quality. Agriculture 5: 1020-1034.
Khorami B, Khadem AA, Afzalzadeh A, and Norouzian MA, 2011. Chemical composition, digestibility and degradability of Rose flower extraction pulp and its effect on nitrogen balance in ruminants. Journal of Animal Production 13: 29-38.
Lopez S, Dhanoa MS, Dijkstra J, Bannink A, Kebreab E and France J, 2007. Some methodological and analytical considerations regarding application of the gas production technique. Animal Feed Science and Technology 135: 139–156.
Makkar HPS, 2010. In vitro screening of feed resources for efficiency of microbial protein synthesis. pp. 107–144. In Vercoe, PE Makkar, HPS, Schlink, AC (Eds.), In vitro Screening of plant resources for extra nutritional attributes in ruminants: nuclear and related methodologies. IAEA, Dordrecht, the Netherlands.
Menke KH, and Steingass H, 1988. Estimation of the energetic feed value obtained from chemical analysis and in vitro gas production using rumen fluid. Animal Research Development 28: 7-12.
NRC, 2001. Nutrient Requirements of Dairy Cattle. 7th rev. ed. Natl. Acad. Press, Washington, DC.
NRC, 2007. Nutrient Requirements of Small Ruminants. 7th rev. ed. Natl. Acad. Press, Washington, DC.
Noshadi S, Azarfar A, Alipour D, and Khosravinia H, 2014. Effects of inclusion of dried deoiled Satureja khuzistanica in finishing diet of lambs on kinetics of gas production in vitro. Iranian Journal of Animal Science 45:163-171. (In Persian)
Shamma M, Nikpoor K, and Saedi H, 2003. Principal of animal and poultry nutrition. Tehran University Press. (In Persian).
Theodorou MK, William BA, Dhanoa MS, McAllan AB, and France J, 1994. A simple gas production method using a pressure transducer to determine the fermentation kinetics of ruminant feeds. Animal Feed Science and Technology 48: 185–197.
Van Soest PJ, Robertson JB, and Lewis BA, 1991. Methods for dietary fiber, neutral detergent fiber, and nonstarch polysaccharides in relation to animal nutrition. Journal of Dairy Science 74: 3583-3597.
Vatanparast M, Azarfar A, and Khosravinia H, 2013. Effects of feeding of different levels dried deoiled Satureja khuzestanica on fattening performance of Farahani lambs. Journal of Ruminant Research 1:1-16. (In Persian)
Zinati fakharabad, H, Kalantari K, and Najafian A, 2015. Invsetigation and explaining the limitations and potentials pf agricultural residues management of Golestan province. International conference on sustainable development, strategies and challenges with a focus on Agriculture, Natural Resources, Environment and Tourism. Tabriz, Iran.  (In Persian)