استفاده از تعدادی از باکتری‌های تولید کننده تاناز برای کاهش تانن و بهبود ارزش تغذیه‌ای برگ اکالیپتوس (Eucalyptus camaldulensis)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد تغذیه دام، گروه علوم دامی، دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان،

2 عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

3 دکتری تغذیه‌دام، هنرستان خوارزمی دزفول، خوزستان، دزفول ایران

چکیده

زمینه مطالعاتی: مصرف گیاهان حاوی تانن احتمالا فعالیت باکتری‏ها و سایر میکروارگانیسم‏ها تجزیه کننده سلولز در شکمبه را محدود کرده و قابلیت هضم الیاف خام و انرژی قابل متابولیسم را کاهش می‏دهد؛ درکنار اثرات ضد تغذیه‌ای تانن در غلظت زیاد، اثرات مثبت تانن‌های متراکم در غلظت بهینه شامل بهبود افزایش وزن زنده، افزایش تولید شیر، افزایش نرخ تخمک‌ریزی و درصد بره‌زایی و کاهش تولید نیتروژن آمونیاکی و متان در شکمبه می‌باشد. هدف: پژوهش حاضر با هدف استفاده از باکتری‌های تولید کننده تاناز برای بهبود ارزش تغذیه‏ای برگ اکالیپتوس انجام گرفت. در ابتدا برگ اکالیپتوس با چهار نوع از باکتری‏های تجزیه کننده‏ی تانن (لاکتو باسیلوس فرمنتوم جدا شده از شکمبه‌ی بز نجدی، کلبسیلا پنومونیه، اسینتو باکتر و لاکتو باسیلوس فرمنتوم تجاری) عمل‌آوری شد. سپس ‏ارزش تغذیه‏ای برگ اکالیپتوس به تنهایی و یا به صورت ترکیب در یک جیره‏ی بره‏ی پرواری با روش هضم دو مرحله‏ای و آزمایش تولید گاز مورد مطالعه قرار گرفت. روش کار: تیمارهای آزمایشی شامل: 1- برگ اکالیپتوس و یا جیره‏ی حاوی آن بدون عمل آوری (شاهد)، تیمار ۲ تا ۵- برگ اکالیپتوس یا جیره‌های حاوی آن که با هریک از چهار باکتری‏های تجزیه کننده تانن عمل‌آوری شدند. نتایج: تاثیر تیمارهای آزمایشی بر پتانسیل تولید گاز، نرخ تولید گاز، ماده آلی واقعا تجزیه شده و تولید توده‌ی زنده میکروبی برگ اکالیپتوس و جیره‌های حاوی آن معنی‏داری بود (۰۵/۰P<). پتانسیل تولید گاز همه‌ی تیمارهای آزمایشی بیشتر از شاهد بود (۰۵/۰P<). قابلیت هضم ماده خشک، الیاف نامحلول در شوینده‌ی خنثی و اسیدی برگ اکالیپتوس و جیره‌های حاوی آن در همه‌ی تیمارها به‌طور معنی‌داری بیشتر از تیمار شاهد بود (۰۵/۰P<). تاثیر تیمار‌های آزمایشی بر غلظت نیتروژن آمونیاکی، pH و جمعیت پروتوزوآی مایع شکمبه برگ اکالیپتوس و جیره‌های حاوی برگ معنی‌دار بود (۰۵/۰P<). نتیجه گیری نهایی: نتایج این آزمایش نشان داد که استفاده از باکتری‌های تولید کننده‌ی تاناز باعث تجزیه‌ی تانن برگ شد و کیفیت آن را بهبود بخشید، لذا استفاده از آنها می‏تواند راهکار مناسبی برای کاهش تانن و بهبود ارزش غذایی برگ اکالیپتوس برای دام باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Use of some of tannin-producing bacteria to reduce tannins and improve the nutritional value of Eucalyptus (Eucalyptus camaldulensis) leaves

نویسندگان [English]

  • Zahra Jahanara 1
  • Morteza Chaji 2
  • Omid Khorasani 3
1 Former M.Sc. Student, Department of Animal Science, Faculty of Animal Science and Food Technology, Agricultural Sciences and Natural Resources University of Khuzestan, Mollasani, Ahvaz, Iran
2 Department of Animal Science, Faculty of Animal Science and Food Technology, Agricultural Sciences and Natural Resources University of Khuzestan, Mollasani, Ahvaz, Iran,
3 PhD of Animal Nutrition, Kharazmi Industrial School of Dezful, Dezful, Iran
چکیده [English]

Introduction: Eucalyptus leaves contain tannins and flavonoids (Asghari and Mazaheriani 2010). Tannins have beneficial and harmful effects depending on their concentration, animal physiological condition and diet composition (Dubai et al. 2011). By increasing the amount of tannins, the digestibility of proteins decreases and prevents the digestion of lignocellulosic materials that are dependent on extracellular enzymes (Babadi et al. 2018). In addition to the anti-nutritional effects of tannins at high concentrations, the positive effects of dense tannins at optimal concentrations include improved live weight gain, increased milk production, reduced NH3 and methane production in the rumen (Lim and Mortijaya 2007). Using methods that can reduce the amount of tannins, make tannins plants used more and more effectively in animal nutrition (Huang et al. 2018). In addition to chemical methods and other methods for de-tannins, there are also biological methods (Chaji et al. 2020; Mohammadabadi et al. 2020). The enzyme tanase, which leads to the breakdown of tannins, has wide applications in the food and chemical industries. In addition, tanase is used in the production of animal feed (Chavez-Gonzalez et al. 2012). Bacterial tanase can effectively break down and hydrolyze natural tannins and tannic acid (Kumar et al. 2015). Bacterial tanase can effectively break down and hydrolyze natural tannins and tannic acid (Kumar et al. 2015). Klebsiella pneumoniae and Acinetobacter, as tannin degraders isolated from deer rumen, improved the fermentation parameters of eucalyptus leaves, so the use of these isolates will be useful to improve the nutritional value of tannin-containing plants (Mohammadabadi et al. 2021). Japanese rats with the bacterium Lactobacillus, which produces tannins; Was able to adapt to tannin-rich foods (Sasaki et al. 2005). Therefore, in tropical and subtropical regions, the processing of tannin-rich trees with tanase is very important in animal nutrition systems (Mohammadabadi et al. 2020).
materials and methods: The tannin-degrading bacteria used in the present experiment were isolated from the rumen of deer and goat Najdi, and their ability to produce tanase and de-tannins them has already been investigated in experiments (Chaji et al. 2020; Mohammadabadi et al. 2020; Mohammadabadi et al. 2021). The tannin degrading bacteria used in the present experiment included Klebsiella pneumoniae and Acinetobacter isolated from deer rumen, Lactobacillus fermentum isolated from Najdi goat rumen and commercial Lactobacillus fermentum. For processing, eucalyptus leaves, after turning them into 3-4 cm pieces, were tested in 10 liters of distilled water containing 1 liter of Nutrient Broth solution containing bacteria (107 cfu / ml) and to anaerobize the environment, immediately were transferred in10 kg plastic bags, and were closed and kept at 37 ° C for 10 days. After leaving the bags, they were dried, ground and mixed with rations, were given to lambs (Mohammadabadi et al. 2021). Experimental treatments include 1- Eucalyptus leaves or diets containing it without processing (control), treatment 2-5- Eucalyptus leaves or diets containing it that were treated with any of the four tannin-degrading bacteria. Then, the nutritional value of eucalyptus leaves alone or in combination with diet of fattening lamb, was studied by two-step digestion and gas production experiments.
Results and discussion: The effect of experimental treatments on gas production potential, gas production rate, truly degraded organic matter, and production of microbial biomass of eucalyptus leaves and diets containing it was significant (P <0.05). The gas production potential of all experimental treatments was higher than the control (P <0.05). The digestibility of DM, NDF and ADF of eucalyptus leaves, and diets containing it in all treatments was significantly higher than the control treatment (P <0.05). The effect of experimental treatments on NH3 concentration, pH, and protozoan population of ruminal fluid of eucalyptus leaves and diets containing leaves was significant (P <0.05). Increased gas production in the treated treatments and the reason for significant improvement or numerical of gas production parameters can be attributed to the role of tanase-producing bacteria used in the decomposition of eucalyptus leaf tannin (Yarahmadi et al. 2017). In fact, tannins reduce ruminal fermentation by inhibiting the activity of microorganisms or microbial enzymes (Goel and McCarthy 2012). Increase though numerically of actually decomposed or digested material, microbial efficiency and PF in some treatments indicate the effect of tanase-producing bacteria in the present experiment (Gatacho et al. 2008). Tannins inhibit the digestion of fibers and proteins, so reducing the level of tannins by isolates, increases the activity of proteolytic enzymes and improves the digestibility of feed by releasing nutrients from the tannin binding (Goel et al. 2005). Tannins also reduce the concentration of NH3 by binding to proteins and reducing the rate of protein degradability (Ben Salem et al. 2005). The decrease in protozoan population in the control treatment and its increase during treatment with tanase-causing bacteria is probably due to the polyphenolic structure of these foods (Goel et al. 2005).
Conclusion: The results of this experiment showed that the use of tanase-producing bacteria degraded leaf tannins and improved its quality, so their use can be a good way to reduce tannins and improve the nutritional value of eucalyptus leaves for livestock.

ntroduction: Eucalyptus leaves contain tannins and flavonoids (Asghari and Mazaheriani 2010). Tannins have beneficial and harmful effects depending on their concentration, animal physiological condition and diet composition (Dubai et al. 2011). By increasing the amount of tannins, the digestibility of proteins decreases and prevents the digestion of lignocellulosic materials that are dependent on extracellular enzymes (Babadi et al. 2018). In addition to the anti-nutritional effects of tannins at high concentrations, the positive effects of dense tannins at optimal concentrations include improved live weight gain, increased milk production,

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ammonia nitrogen
  • Digestibility
  • Gas production
  • Microbial biomass production efficiency
  • Protozoa
  • Tannins
AOAC. Official methods of analysis of Association of Official Analytical Chemists. 19th ed, 2012. Gaithersburg.
Asghari J and Mazaheritehrani M, 2010. Extraction of tannin from Eucalyptus camaldulensis Dehnh, and trimyristin from Myristica fragrans Houtt. by using microwave irradiation. Iranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants Research 26(2): 185-195.
Assareh MH, Sedaghati M, Kiarostami K and Zare AG, 2010. Seasonal changes of essential oil composition of Eucalyptus maculata Hook. Iranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants Research 25(4): 581-588.
Aziznia y, Sari M, Mohammadabadi T, Bojarpor M and Salari S, 2014. The effect of adding methionine to diets containing tannins on growth performance and nutrient digestibility of male Arabian lambs. MSc thesis, Agricultural Sciences and Natural Resources University of Khuzestan, 87-89.
Babadi L, Chaji M and MohammadAbadi T, 2018. The effect of feeding whole branch of Albizia lebbeck tree on digestibility, some fermentation characteristics and rumen protozoa population of Najdi goats. Journal of Animal Science Researches 28(1): 195-211.
Bahaaldini R, Khajavi M, Naghiha R and Prsaei S, 2018. Bioprocessing of acorn kernel with Lactobacillus plantarum to reduce its tannin. Journal of Animal Science Research 28(2): 1-10.‏
Ben Salem H, Abidi S, Makkar H and Nefzaoui A, 2005. Wood ash treatment, a cost-effective way to deactivate tannins in Acacia cyanophylla Lindl. foliage and to improve digestion by Barbarine sheep. Animal Feed Science and Technology 122: 93-108.
Blummel M, Steinggaβ H and Becker K, 1997. The relationship between in vitro gas production, in vitro microbial biomass yield and 15N incorporation and its implications for prediction of voluntary feed intake of roughages. British Journal of Nutrition 77: 911-921.
Broderick GA and Kang JH, 1980. Automated simultaneous determination of ammonia and total amino acids in ruminal fluid and in vitro media. Journal of Dairy Science 63: 64-75.
Brooker JD, O’Donovan LA, Skene I, Clarke K, Blackall L and Muslera P, 1994. Streptococcus caprinus sp. nov., a tannin-resistant ruminal bacterium from feral goats. Letters in Applied Microbiology 18: 313–3
Brooker MIH and Kleinig DA, 2006. Field Guide to Eucalyptus. Vol.1. South-eastern Australia, Third edition. Bloomings, Melbourne, Australia 49(5): 1051-1057.
Chaji M, Direkvandi E and Salem AZM, 2020. Ensiling of Conocarpus erectus tree leaves with molasses, exogenous enzyme and Lactobacillus plantarum impacts on ruminal sheep biogases production and fermentation. Agroforestry Systems 94: 1611–1623.
Dehority BA, 2003. Rumen microbiology. Nottingham, Nottingham University Press, 372.
Dubey M, Dutta N, Sharma K, Pattanaik AK, Banerjee PS and Singh M, 2011. Effect of condensed tannins supplementation from tanniferous tree leaves on in vitro nitrogen and substrate degradation. Animal Nutrition and Feed Technology 11(1): 115-122.‏
Getachew G, Pittroff W, DePeters EJ, Putnam DH, Dandekar A and Goyal S, 2008. Influence of tannic acid application on alfalfa hay: in vitro rumen fermentation, serum metabolites and nitrogen balance in sheep. Animal 2(3): 381-390.
Goel G and Makkar HP, 2012. Methane mitigation from ruminants using tannins and saponins. Tropical Animal Health and Production 44(4): 729-739.‏
Goel G, Puniya A, Aguilar C and Singh K, 2005. Interaction of gut microflora with tannins in feeds. Naturwissenschaften 92: 497-503.
Hiura T, Hashidoko Y, Kobayashi Y and Tahara S, 2010. Effective degradation of tannic acid by immobilized rumen microbes of a sika deer (Cervus nippon yesoensis) in winter. Animal Feed Science and Technology, 155(1): 1-8.
Huang Q, Liu X, Zhao G, Hu T and Wang Y, 2018. Potential and challenges of tannins as an alternative to in-feed antibiotics for farm animal production. Animal Nutrition 4: 137-150.
Khafipour E, Krause DO and Plaizier JC, 2009. Alfalfa pellet-induced subacute ruminal acidosis in dairy cows increases bacterial endotoxin in the rumen without causing inflammation. Journal of Dairy Science 92: 1712–1724.
Kondo M, Kita K and Yokota HO, 2004. Feeding value to goats of whole crop oat ensiled with green tea waste. Animal Feed Science and Technology 113: 71-81.
Kumar M, Beniwal V and Salar RK, 2015. Purification and characterization of a thermophilic tannase from Klebsiella pneumoniae KP715242. Biocatalysis and Agricultural Biotechnology 4 (4): 745-751.‏
Lim YY and Murtijaya J, 2007. Antioxidant properties of Phyllanthus amarus extracts as affected by differen drying methods. LWT-Food Science and Technology 40 (9): 1664-1669.
Maldar SM, Roozbehan Y and Alipour D, 2010. The effect of adaptation to oak leaves on digestibility (in vitro) and ruminal parameters in Alamout goat. Iranian Journal of Animal Science 41(3): 243-252.‏
Macphail M and Thornhill AH, 2016. How old are the eucalypts? A review of the microfossil and phylogenetic evidence. Australian Journal of Botany 64: 579-599. doi:10.1071/BT16124. 
Menke KH and Steingass H, 1988. Estimation of the energetic feed value obtained from chemical analysis and gas production using rumen fluid. Animal Research Development. 28: 7–55.
Min BR, Pinchak WE, Fulford JD, Puchala R, 2005. Wheat pasture bloat dynamics, in vitro ruminal gas production, and potential bloat mitigation with condensed tannins. Journal of Animal Science 83(6): 1322-1331.‏
Mohammadabadi T, Gheibipour M, Motamedi H, Chaji M and Abbas BA, 2021. Isolation and identification of tannin-degrading bacteria from deer gut and potency for improving nutritional value of tannin rich plants. Iranian Veterinary Journal 17(1): 65-75.
Mohammadabadi T, Jolazadeh A and Ghezi Z, 2020. Effect of treated Conocarpus erectus L. leaves with Klebsiella pneumoniae and Acinetobacter as tannin-degrading bacteria on digestion activity of rumen microorganisms. Biotechnology in Animal Husbandry 36(1): 1-16.‏
Molina DO, Pell AN and Hogue DE, 1999. Effects of ruminal inoculations with tannin tolerant bacteria on fibre and nitrogen digestibility of lambs fed a high condensed tannic diet. Animal Feed Science and Technology 81: 69-80.
Norouzi J, Khanafari A and Biglari N, 2008. Isolation and identification of lactic acid bacteria in their mouths and inhibitory effects on some pathogenic intestinal bacteria. World Journal of Microbiology 1: 29-38.
NRC, 2007. Nutrient requirements of small ruminants: sheep, goats, cervids and new world camelids. National Academy Press Washington DC.
Orskov ER and McDonald I, 1979. The estimation of protein degradability in the rumen from incubation measurements weighted according to rate of passage. Journal of Food Engineering 80: 1-10.
Patra AK and Saxena J, 2010. A new perspective on the use of plant secondary metabolites to inhibit methanogenesis in the rumen. Phytochemistry 71(11-12): 1198-1222.‏
Pellikaan WF, Stringano E, Leenaars J, Bongers DJ, van Laar-van Schuppen S, Plant J, and Mueller-Harvey I, 2011. Evaluating effects of tannins on extent and rate of in vitro gas and CH4 production using an automated pressure evaluation system (APES). Animal Feed Science and Technology 166: 377-390.‏
Powell MC, Muntifering RB, Lin JC and Chappelka AH, 2003. Yield and nutritive quality of sericealespedeza (Lespedeza cuneata) and little bluestem (Schizachyrium scoparium) exposed to ground level ozone. Environmental Pollution 122(3): 313-322.
Rahmani H, Farzad Mirzaei A, Navidshad B, Nikbin S and Moradzadeh-Somarin Z, 2019. A review on the eucalyptus herb and its effect on livestock and poultry nutrition. The Second International Conference and the Sixth National Conference on Agriculture 12(5): 81-89.
Safari O, Farhangi M, Yakhchali B and Mehraban-Sang-Atash M, 2012. The effect of fermentation process with Lactobacillus plantarum on reducing the anti-nutritional compounds of canola protein concentrate. The Third National Conference on Agricultural Biotechnology in Iran, 1-5.
Saha SS and Ghosh M, 2019. Comparative study of antioxidant activity of [alpha]-eleostearic acid and punicic acid against oxidative stress generated by sodium arsenite. Food and Chemical Toxicology 47(10): 2551-2556.
Setiarto RHB and Widhyastuti N, 2016. Pengaruh fermentasi bakteri asam laktat terhadap sifat fisikokimia teung gadung modifikasi (Dioscorea hispida) Effect of lactic acid bacteria fermentation for physicochemical prperties of modified yam flour (Dioscorea hispida). Jurnal Litbang Industri 6(1): 61-72.
Sh A, 2015. Effect of Yarrow flower (Achillea millefolium) and Eucalyptus leaf (Eucalyptus globolus) on in vitro digestibility of alfalfa hay. Journal of Animal Science Research 25(3): 73-83.
Sliwinski BJ, Soliva CR, Machmüller A, and Kreuzer M, 2002. Efficacy of plant extracts rich in secondary constituents to modify rumen fermentation. Animal Feed Science Technology 101(1-4): 101–114.
Tan HY, Sieo CC, Abdullah N, Liang JB, Huang XD and Ho YW, 2011. Effects of condensed tannins from Leucaena on methane production, rumen fermentation and populations of methanogens and protozoa in vitro. Animal Feed Science and Technology 169(3-4): 185-193.‏
Tilley JMA and Terry RA 1963. A two‐stage technique for the in vitro digestion of forage crops. Grass and Forage Science 18(2): 104-111.
Van Soest PJ, Roberson JB and Lewis BA, 1991. Methods of dietary fiber, neutral detergent fiber, and non-starch polysaccharides in relation to animal nutrition. Journal of Dairy Science 74(10): 3583-3597.
Yanes Ruis DR, Moumen A, Martin Garica AI and Molina Alcaide E, 2004. Ruminal fermentation and degradation patterns, protozoa population and urinary purine derivatives excretion in goats and wethers fed diets based on two stage olive cake: Effact of PEG supply. Journal of Animal Science 82(7): 2023-2032.
Yarahmadi B, Chaji M, Boujarpour M, Mirzadeh K and Rezaei M, 2017. Effects of sainfoin tannin treated by water or urea on microbial population, gas production parameters, digestibility and in vitro fermentation. Iranian Veterinary Journal 13(3): 97-114.‏