اثر کاهش طول دوره روشنایی در اواخر آبستنی بر تولید شیر و هورمون‌های مرتبط با آن در بزهای سیاه بومی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی

2 مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری

3 علوم دامی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی شهرکرد، شهرکرد، ایران

4 استادیار پژوهشی بخش تحقیقات علوم دامی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری.

چکیده

زمینه مطالعاتی: بسیاری از پرورش دهندگان حیوانات اهلی در مناطق سرد، حیوانات خود را در اواخر پاییز و طی فصل زمستان در جایگاه‌های بسته نگهداری می‌نمایند. در جایگاه بسته می‌توان مقدار و شدت نور را کنترل نمود. طول روز کوتاه در اواخر دوره آبستنی با افزایش تولید شیر در حیوانات شیرده همراه است اما اطلاعاتی در این زمینه برای بزهای بومی کشور وجود ندارد. هدف: این تحقیق به منظور بررسی میزان اثر کاهش طول دوره روشنایی در اواخر آبستنی بر تولید شیر و هورمون‌های مرتبط با آن در بز سیاه بومی استان چهارمحال و بختیاری انجام شد. روش‌ کار: تعداد 40 رأس ماده بز سیاه بومی به طور تصادفی به یکی از دو تیمار ذیل اختصاص داده شدند. تیمار 1: شاهد؛ ماده بزهایی که در دوره آبستنی در معرض طول روز طبیعی بودند (20 رأس). تیمار 2: ماده بزهایی که در 45 روز پایانی دوره آبستنی در معرض طول روز کوتاه (8 ساعت نور و 16 ساعت تاریکی) بودند (20 رأس). پس از زایش تمامی ماده بزها در معرض طول روز طبیعی قرار گرفتند. شیردوشی با دست در فواصل یک هفته‌ای از یک هفته تا یک ماه پس از زایش انجام شد. نمونه‌های خون در شروع آزمایش، 20 روز قبل از زایش، زمان زایش، 15 و 30 روز پس از زایش از سیاه‌رگ وداج گرفته شد. نتایج: در دوره شیردهی ماده بزهای تیمار 2 نسبت به تیمار شاهد 15 درصد شیر بیش‌تری تولید کردند (01/0p<). تولید شیر در گروه شاهد در هفته سوم و در تیمار آزمایشی در هفته چهارم به اوج رسید. ترکیبات شیر تحت تأثیر تیمار قرار نگرفت. میانگین هورمون پرولاکتین 20 روز قبل از زایش در ماده بزهای تیمار شاهد بیش‌تر بود (05/0p<). در زمان زایش و بعد از آن، مقدار هورمون پرولاکتین در هر دو تیمار مشابه بود. میانگین هورمون ملاتونین قبل زایش و در زمان زایش در تیمار 2 بیش‌تر از تیمار شاهد بود (01/0p<) ولی پس از زایش اختلاف بین دو تیمار معنی‌دار نبود. مقدار هورمون IGF-1 در تیمار آزمایشی نسبت به تیمار شاهد در بیست روز قبل از زایش (01/0p<) و در زمان زایش (05/0p<) بیش‌تر بود. نتیجه‌گیری نهایی: به عنوان نتیجه، کاهش طول دوره روشنایی در اواخر آبستنی باعث افزایش تولید شیر بزهای سیاه بومی در دوره شیردهی پی‌آیند می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of reducing the length of the lighting period in late pregnancy on milk production and related hormones in native black goats

نویسندگان [English]

  • MOHSEN BAGHERI 1
  • Morteza Karami 2
  • Najme Eslamian Farsuni 3
  • Golnaz Taasoli 4
2 Chaharmahal and Bakhtiari Agricultural and Natural Resources Research and Education Center
3 Chaharmahal and Bakhtiari Agricultural and Natural Resources Research and Education Center
4 Department of Animal Science, Chahatmahal Bakhtiari Agricultural and Natural Resources Research and Education Center
چکیده [English]

Introduction: Seasonal breeding mammals are sensitive to changes in day length. Thus, in small ruminants from temperate and subtropical latitudes, photoperiod is the main environmental factor that modulates their pattern of reproductive activity (Duarte et al., 2010). However, natural oscillations in the photoperiod or alterations by artificial photoperiod can lead to changes in milk production in ruminants with seasonal and non seasonal reproduction (Dahl et al., 2000). Exposure to artificially shortened photoperiods during the dry period increased their milk yields in the subsequent lactation (Auchtung et al., 2005; Mabjeesh et al., 2007). In the 12 wk of subsequent lactation, greater milk yields have been reported for does that received artificial short days during the dry period than those that received long days (Mabjeesh et al., 2007). Many livestock breeders in cold regions keep their animals in closed places in late autumn and during winter. In the closed position, the amount and intensity of light can be controlled. Short day length at the end of the pregnancy period is associated with increased milk production in lactating animals, but there is no information in this field for native goats in the country. Therefore, the aim of this research was to investigate the effect of reducing the length of the lighting period in late pregnancy on milk production and related hormones in black goats native to Chaharmahal and Bakhtiari province. Materials and Methods: The work was conducted in the Farsan city (50º and 35' minutes of longitude and 32º and 16' of latitude and 2020 meters above sea level) located in Chaharmahal and Bakhtiari provinces. 40 indigenous black goats were randomly assigned to one of the following two treatments. Treatment 1: control; Female goats that were exposed to natural day length during pregnancy (20 heads). Treatment 2: Female goats that were exposed to short day length (8 hours of light and 16 hours of darkness) during the last 45 days of pregnancy (20 head). The female goats of two different treatments were reared in two separate locations of the same size with the same environmental and management conditions during the late pregnancy period (experimental period). The quantity and quality of feed was similar for both groups. After giving birth, all female goats were exposed to natural day length. Hand milking was done at one week intervals from one week to one month after birth. Blood samples were taken from jugular vein at the beginning of the experiment, 20 days before parturition, at the time of parturition, 15 and 30 days after parturition. Results: In the first week, milk production in the experimental treatment was 11% more than the control treatment, but in the second, third and fourth weeks, this superiority reached 13, 16 and 21%, respectively. On average, milk production in the experimental treatment was 15% more than the control treatment. In dairy goats, it was reported that milk production in the subsequent lactation period was 26% higher in goats that were exposed to short day length conditions in the last third of their pregnancy than goats that were exposed to long day conditions at the same time (Mabjeesh et al., 2007).The interaction between the treatment and the milk measurement time was not statistically significant. Milk production peaked in the third week in the control group and in the fourth week in the experimental treatment. Changing the duration of lighting at the end of pregnancy did not have a significant effect on any of the milk compounds on the seventh, fourteenth, twenty-first and twenty-eighth days of lactation. Normally, the composition of milk is not affected by photoperiod (Mabjeesh et al., 2007).The amount of prolactin hormone in the control treatment 20 days before delivery was higher than the amount of prolactin hormone in the experimental treatment at the same time (p<0.05). It has been found that short day length reduces the secretion of prolactin (Smith 1998). In both treatments, the amount of prolactin hormone increased from 45 days before delivery to 30 days after delivery. At the time of parturition, the amount of prolactin hormone in female goats of both treatments was similar. Within each treatment, the amount of prolactin hormone in female goats 15 days after giving birth was higher than its value at the time of giving birth, and the amount of prolactin hormone at the time of giving birth was higher than its value at 20 days before giving birth, and these differences were statistically significant (p<0.01). However, within each treatment, the difference in the amount of prolactin hormone in female goats between the 30th and 15th days after birth was not significant. The interaction effect of treatment and prolactin measurement time was statistically significant (p<0.05). Within each treatment, the amount of prolactin hormone in female goats 15 days after giving birth was higher than its amount at the time of giving birth, and the amount of prolactin hormone at the time of giving birth was higher than its value at 20 days before giving birth, and this difference were statistically significant (p<0.01). However, within each treatment, the difference in the amount of prolactin hormone in female goats between the 30th and 15th days after birth was not significant. The interaction effect of treatment and prolactin measurement time was statistically significant (p<0.05). The average melatonin hormone before and during delivery in treatment 2 was higher than the control treatment (p<0.01), but after delivery the difference between the two treatments was not significant. The amount of IGF 1 hormone in female goats of both treatments decreased from 45 days before calving to the time of calving and then increased.The amount of IGF-1 hormone in the experimental treatment was higher than the control treatment in 20 days before delivery (p<0.01) and at the time of delivery (p<0.05). Conclusion: As a result, reducing the length of the lighting period at the end of pregnancy increases the milk production of native black goats in the subsequent lactation period.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Goat
  • Milk
  • Hormone
  • Performance
Auchtung TL, Kendall PE, Salak-Johnson JL, Mc Fadden TB and Dahl GE, 2003. Photoperiod and bromocriptine treatment effects on expression of prolactin receptor mRNA in bovine liver, mammary gland and peripheral blood lymphocytes. Journal of Endocrinology 179: 347–356.
Auchtung TL, Rius AG, Kendall PE, Mc Fodden TB and Dahl GE, 2005. Effect of photoperiod during the dry period on prolactin, prolactin receptor and milk production of dairy cows. Journal of Dairy Science 88: 121-127.
Auldist MJ, Turner SA, Mc Mahon CD and Prosser CG, 2007. Effects of melatonin on the yield and composition of milk from grazing dairy cows in New Zealand. Journal of Dairy Research 74: 52–57.
Avilés R, Delgadillo JA, Flores JA, Duarte G, Vielma J, Flores MJ, Petrovski K, Zarazaga LA and Hernández H, 2019. Melatonin administration during the dry period stimulates subsequent milk yield and weight gain of offspring in subtropical does kidding in summer. Journal of Dairy Science 102: 11536–11543.
Bagheri M and Sheviklo AR, 2021. Microbiological safety, chemical and organoleptic properties of some nomadic dairy products of Chaharmahal and Bakhtiari province. Journal of Food Microbiology 2: 50-63. (In Persian)
Bourdon RM, 1997. Heritability of dairy traits. Pages 164 in Stewart CE, ed. Understanding Animal Breeding. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
Buchanan BA, Chapin LT and Tucker HA, 1993. Effect of 12 weeks of daily melatonin on lactation and prolactin in dairy cows. Journal of Dairy Science 76(Suppl. 1): 288.
Dahl GE, Buchanan BA and Tucker HA, 2000. Photoperiodic effects on dairy cattle: A review. Journal of Dairy Science 83: 885–893.
Dahl GE, Tao S and Thompson IM, 2012. Effects of photoperiod on mammary gland development and lactation. Journal of Animal Science 90: 755–760.
Deveson SL, Howarth J, Arendt J and Forsyth IA, 1990. Sensibility of goats to a light pulse during the night as assessed by suppression of melatonin concentration in plasma. Journal of Pineal Research 8: 169–177.
Duarte G, Nava-Hernández MP, Malpaux B and Delgadillo, JA, 2010. Ovulatory activity of female goats adapted to the subtropics is responsive to photoperiod. Animal Reproduction Science 120: 65–70.
Faraji R, Sadeghi M and Moradi shahrbabak M, 2016. Study of Polymorphism in ACACA gene and its association with milk and growth traits in Mahabadi goats using the PCR- SSCP technique. Iranian Journal of Animal Science 4: 361-369. (In Persian)
Garcia-Ispierto I, Abdelfatah A and Lopez-Gatius F, 2013. Melatonin treatment at dry-off improves reproductive performance postpartum in high-producing dairy cows under heat stress conditions. Reproduction Domestic Animals 48: 577–583.
Gebbie FE, Forsyth IA and Arendt J, 1999. Effects of maintaining solstice light and temperature on reproductive activity, coat growth, plasma prolactin and melatonin in goats. Journal of Reproduction and Fertility 116: 25-33.
Hadi-Tavatori MH, Rashidi A and Jahani-Azizabadi H, 2020. Evaluation of milk characteristics of Gazvini goats and their F1 and F2 crosses with Saanen. Journal of livestock Science and Technology 8(1): 69-78.
Hassan FAM, Abbas HM, Abd El-Gawad MAM and Enab AK, 2014. Goats Dairy Products as a Potentially Functional Food [Review Article]. Life Science Journal 11: 648-657.
Kachuee R, Abdi-Benemar H, Mansoori Y and Seifdavati J, 2019. The effect of nano-selenium, seleno-methionine and sodium selenite on milk production, selenium and IgG levels of Khalkhali goats and their kids. Journal of Animal Science Researches 2: 57-71. (In Persian)
Lacasse P, Vinet CM and Petitclerc D, 2014. Effect of prepartum photoperiod and melatonin feeding on production and prolactin concentration in dairy heifers and cows. Journal of Dairy Science 97: 3589–3598.
Mabjeesh SJ, Gal-Garber O and Shamay A, 2007. Effect of photoperiod in the third trimester of gestation on milk production and circulating hormones in dairy goats. Journal of Dairy Science 90: 699–705.
Miller ARE, Erdman RA, Douglass LW and Dahl GE, 2000. Effects of photoperiodic manipulation during the dry period of dairy cows. Journal of Dairy Science 83: 962–967.
Ollier S, Zhao X and Lacasse P, 2013. Effect of prolactin-release inhibition on milk production and mammary gland involution at drying-off in cows. Journal of Dairy Science 96: 335–343.
Papi N and Mirzaee F, 2019. Introduction of native Iranian goats. Publication of Agricultural Education, 132Pp, ISBN: 978-964-520-564-3.
SAS, 2000. SAS version 8.1. SAS Institute Inc., Cary, NC, USA.
Smith JD, 1998. Melatonin feeding that stimulates a short-day photoperiod (SDPP) suppresses circulating insulin-like growth factor-I (IGF-1) in pre-pubertal heifers. M.S. Thesis, University of Maryland, College Park.
Tucker HA, 2000. Hormones, mammary growth, and lactation: A 41-year perspective. Journal of Dairy Science 83: 874–884.

Wall EH, Auchtung TL, Dahl GE, Ellis SE and Mc Fadden TB, 2005. Exposure to short day photoperiod during the dry period enhances mammary growth in dairy cows. Journal of Dairy Science 88: 1994–2003.

Yari Haj Atalou M, Pirmohammadi R, Khalilvandi-Behroozyar H and Alijoo Y, 2017. Effects of fennel seed (foeniculum vulgare) powder in corn or barley grain based diets on milk production and composition, ruminal fermentation and some blood parameters in Mohabadi dairy goats pre- and post-partum. Journal of Animal Science Researches 1: 141-158. (In Persian)