مطالعه صفات تولیدی، تولیدمثلی و کیفیت تخم در مرغ مرندی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی موسسه تحقیقات علوم دامی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

2 عضو هیات علمی بخش تحقیقات علوم دامی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی، سازمان تحقیقات، ترویج و آموزش

3 کارشناس ارشد پژوهشی بخش تحقیقات علوم دامی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی، سازمان تحقیقات، ترویج

چکیده

زمینه مطالعاتی: پرورش مرغ‌های بومی به ‌منظور تأمین پروتئین حیوانی در روستاهای کشور رواج یافته و از نظر اقتصادی ارزشمند می‌باشد. از طرفی نژادهای بومی از ذخایر مهم ژنتیکی به شمار می‌روند که از این نظر به‌عنوان سرمایه‌های ژنتیکی ملی مطرح هستند. شناخت دقیق‌تر و کسب اطلاعات بیشتر در مورد آن‌ها به جهت حفظ این ذخایر ژنتیکی ضروری به نظر می‌رسد. هدف: هدف از این تحقیق بررسی خصوصیات ظاهری و فنوتیپی و همچنین پتانسیل تولیدی و تولیدمثلی مرغ بومی مرندی و کیفیت محصولات تولیدی آن است. روش کار: برای انجام این تحقیق تخم‌های نطفه‌دار از مناطق مختلف و بخصوص استان آذربایجان‌شرقی جمع‌آوری و در دستگاه جوجه‌کشی قرار داده شد. جوجه‌های تولید شده خالص مرندی در سنین مختلف توزین شده و صفات تولیدی و تولیدمثلی آن‌ها بعد از سن بلوغ اندازه‌گیری گردیده و خصوصیات ظاهری آن ثبت گردید. نتایج: نتایج نشان داد که میانگین وزن جوجه‌های ماده در هنگام تولد 33/3±28/31 و جوجه‌های نر 00/4±12/33 گرم است. میانگین وزن در انتهای هفته‌های 4، 8، 12، 16، 20، 24، 28 و 32 به ترتیب 86/70±27/170، 21/135±89/415، 05/184±72/751، 14/227±80/952، 48/279±53/1163، 06/282±79/1339 و 36/251±98/1555 گرم می‌باشد. میانگین وزن در سن بلوغ جنسی و شروع تخم‌گذاری مرغ‌ها (پایان ماه پنجم) در مرغ‌ها 64/219±35/1040 گرم و در خروس‌ها 81/220±15/1406 گرم است. میزان تخم‌گذاری سالیانه مرغ مرندی در یک دوره یک‌ساله 160 عدد است. میانگین وزن تخم‌مرغ در حدود 10/7±32/47 گرم و از نظر خاصیت مادری و کرچی، مرغ خوبی می‌باشد. میزان باروری تخم نژاد مرندی در شرایط تلقیح طبیعی و استفاده از یک خروس به ازای هر 10 مرغ، 09/11±38/82 درصد و میزان جوجه درآوری 33/12±85/76 درصد می‌باشد. نتیجه‌گیری نهایی: مرغ مرندی دارای ویژگی‌ها و پتانسیل‌های خوبی است که در صورت سرمایه‌گذاری و اصلاح‌نژاد می‌تواند قسمتی از پروتئین جامعه را تأمین نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Study on production, reproduction performance and egg quality in Marandi chickens

نویسندگان [English]

  • Shole Ghorbani 1
  • Ghorban Elyasi Zarringhabaie 2
  • Hossein Taghipour 3
  • Seyedm Mahdi Morsali 3
1 Scientific Member of Animal Science Research Institute of Iran, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tabriz, Iran.
2 Scientific Member of Animal Science Research Department, East Azarbaijan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tabriz, Iran.
3 Master of Science in Animal Sciences Research Department, East Azarbaijan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tabriz, Iran.
چکیده [English]

The existence of geographical diversity in Iran has been caused a significant racial diversity in the domestic livestock and poultry of the country. The number of racial groups of indigenous chickens is not exactly known, but some researchers have been reported up to 35 racial groups. Natural selection during successive generations in environmental conditions has been caused the adaptation these breeds and the evolution of many unique and valuable talents in them. Raring native chickens in order to provide animal protein is widespread in the country's villages and it is valuable from economic point of view. On the other hand, native breeds are considered as important genetic reserves and are considered as national genetic capitals. Studying and researches is necessary in order to preserve these genetic resources. To carry out this research, fertilized eggs were collected from different regions, especially East Azarbaijan province, and placed in the incubator machine separately and chicks were produced in industrial incubation conditions for 21 days. Raring of chickes until maturity and egg production stage took place in Saeed Abad educational campus of East Azerbaijan Agriculture and Natural Resources Research and Education Center. Chicks produced at different ages were weighed and their production and reproduction traits were measured after maturity. This bird is currently spread in various region of East Azarbaijan Province (especially Marand, Tabriz, Sufian, Khosrowshahr, etc.) and also some provinces like Gilan, Alborz, Isfahan, West Azarbaijan, Ardabil, Zanjan, etc . The whole body of the black Marandi chicken is covered with black feathers, which cover the feathers in a uniform black color. The black feathers of this bird reflect a pale green color when the sun shines. The cover of black feathers of this bird extends to the legs, which are thinner and more beautiful than the feathers of the body.
The results showed that the live body weight of birth in female chicks is 31.28±3.33 gr and in male 33.12±4.00 gr. But in general, the birth weight of male chickens for the whole population was 31.90±3.66 gr, which obtained from eggs with an average weight of 47.32±7.10 gr. At the age of week 4, male chickens of Marandi breed were about 26% heavier than females and reached an average of 196.36±73.76 gr, but the weight of females was 155.58±64.94 gr. At the end of week 8 of age, male Marandi chicks reached an average of 504.31±115.91 gr and female chickens reach 377.45±124.78 gr, the weight difference of the two sexes reached about 127 gr. Male chicks were 33.6% heavier than females. The weight of female chicks at the end of 12 weeks was about 675.33±151.07 gr and the weight of male at this age was measured on average at 929.97±119.65 gr, the difference between the two sexes reached 254.64 gr and male chickens were about 37.7% heavier than female chickens. Marandi chickens at the end of 16 weeks have a weight equal to 849.77±183.31 gr in females and 1152.64±161.88 gr in male, which are almost 302 gr heavier than females and have a 35.6% increase in weight. At the age of 20 weeks, Marandi female chickens weighed 1040.35±219.64 gr and its male weighed about 1406.15±220.81 gr. The difference in the weight of the two sexes at this age reaches about 366 gr. At the end of 24, 28 and 32 weeks, females reach the weight of 1186.97±175.40 gr, 1409.54±165.67 gr and 1426.97±179.04 gr respectively, while the weight of males at these week is 1609.47±227.63 gr, 1800.05±164.38 gr and 1812.41±239.54 gr respectively. The trend of weight gain up to 12 weeks is incremental, which means that the slope of weight gain is higher in the second 4 weeks compared to the first 4 weeks, and this situation is repeated in the third 4 weeks compared to the second 4 weeks. But after the end of the 12th week until the end of the 28th week, the trend of weight gain has been almost constant, that can be seen is the insignificant and negligible difference in the weight in the 32nd week compared to the 28th week. Which means that until the age of 28 weeks, Marani chickens have spent their weight gain period and after that, growth should not be expected.
The breeding results showed that the start of egg production in the Marandi breed is at the end of 5 months (150 days) and at this age they gradually start to lay eggs. At the end of three weeks from the start of laying eggs, egg production reaches its peak, which is about 44% and lays eggs with almost the same percentage until the end of the production period. Marandi chickens produced more than 160 eggs during the one-year laying period after starting to lay eggs. The average weight of Marandi eggs is 47.32±7.10 gr and its average specific weight is 1.075±0.006 gr/cm3. The results of the study showed that the average strength of eggs is 2.64±0.31 kg/cm2. The weight of the egg shell is 4.42±0.73 gr, and its thickness is 0.27±0.03 mm. Haugh unit, albumin height, albumin weight and yolk weight were estimated as 86.03±9.40 %, 6.92±1.53 mm, 29.36±5.99 gr and 14.10±1.74 gr in Marandi breed egg, respectively. Approximately, 10% of the egg weight is the shell, 30% is the yolk, and 60% is the albumin. Fertility rate of Marandi breed eggs in the conditions of natural insemination and using one male for every 10 chickens is 82.38±11.09 % and the hatchability is 76.85±12.33 %. Marandi chicken has good potentials for supplying some part of the food protein source.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Genetic reserves
  • Identification and registration
  • In danger of extinction and Merandi chicken
Akbari R, Ismailzadeh Kashkouiyeh A, Amiri Z, and Ayatollahi Mehrjardi A, 2020. Identification of genome diversity in marandi chicken using whole genome sequencing. Agricultural Biotechnology Journal 12(1): 161-170. (In Persian)
Alizadeh A, Hashemi A and Ghafari M, 2017. Investigation of GJA1 gene polymorphism and its association with body growth traits in native birds Marandi. the first international conference and the fifth national conference on sustainable and organic agriculture. August 16-17, Mohaghegh Ardabili University. (In Persian)
Azarbaijani A, Kayseri A, and Nabinejad A, 2015. Evaluation of native chicken performance in rural areas of Isfahan province. Animal Science Journal (Pajhohesh and Sazandegh) 106: 147-156. (In Persian)
Elyasi Zarringhabaie G, Ghorbani SH, Asadzade N, Taghipour H, Zaheri Khosroshahi H, Banabazi MH, Sadeghipanah H, Fani AR, Kouchaki AR, Morsali SM and Sami K, 2021. Monitoring, Identification and registration of the Iranian Marandi chicken population. The final report of the research project, Publications of the Animal Science Research Institute. (In Persian)
Hashemi SM and Ilami B, 2012. The effect of the method and time interval between two insemination on the fertility of native Fars roosters. Animal Science Journal (Pajhohesh and Sazandegh) 25(3): 51-56. (In Persian)
Heydari SY, Pirani N, Ahmadipour B and Akbari MR, 2020. Survey on laying performance and egg characteristics of native hens from Isfahan breeding station. Animal Production 22(3): 441-455. (In Persian)
Hosseinzadeh Salte L, Alizadeh A, Hashemi A, Ghaffari M and Elyasi Zarringhabaie Gh, 2017. Investigation of IGFBP-2 gene polymorphism on monthly gain in native birds Marandi growth stages by PCR-SSCP Technique. The first international conference and the fifth national conference on sustainable and organic agriculture, August 16-17, Mohaghegh Ardabili University. (In Persian)
Meydan H, PishJang J, Yıldız MA and Weigend S, 2016. Maternal of turkish and Iranian native chickens inferred from mitochondrial DNA D-loop sequences. Asian Australian Journal of Animal Science 29(11): 1547-1554.
Mohammadipestebik F, Pirani N, Shoja J and Mohammad Hashemi A, 2019. Determination the mtDNA D-loop sequence in Marandi native chicken population and its phylogenic relationships with other breeds. Journal of Animal Science Research (Agricultural Science) 21(2): 1-9. (In Persian)
Mohsenpour Z, Oliaie M, Janmohammadi H and Fani AR, 2019. Comparison of internal and external, chemical composition and fatty acid profile of guinea fowl eggs (Numida meleagris) and table eggs. Animal Science Researches 29(4): 1-15. (In Persian)
Morghak Co, 2020. Hy-line W-36 Commercial layers Management Guide. https://www.morghak.com/Content/media/image/2019/05/241_orig.pdf (in persian)
Naghavi F and PishJang Aghajeri J, 2019. Genetic diversity in intron 1 of GH gene in the indigenous chicken of Marandi breed. Iranian Veterinary Journal, 15(3): 85-91.
Nourollahi H, Solhjou A, Aaghah MJ, Karimi A, Safdarian M and Hashemi MR, 2019. Evaluation of production traits and durability of improved indigenous hens in Fars province rural areas. Animal Science Journal (Pajhohesh and Sazandegh) 123: 139-148. (In Persian)
Pirani N, Elyasi Zarringhabaie Gh and Taghizadeh A, 2009. Genetic diversity and genetic relationship of 6 Iranian native chicken populations using RAPD markers. Animal Science Research Journal 19(1): 69-79. (In Persian)
Pishjang Aghajari J, Badakhshan Z and Tirandaz S, 2018a. Genotypic diversity of dopamine D1 receptor gene (DRD1) in indigenous chickens of Marandi and Mazandarani breeds. Veterinary Research and Biological Products 123: 19-25. (In Persian)
Pishjang Aghajari J, Rahimi Mianji Q, Hafezian SH and Qolizadeh M, 2018b. Identification of mutation in tow candidate genes with resistance potential against avian influenza and salmonellosis in some Iranian indigenous and commercial chicken strains. Veterinary Research and Biological Products 119: 42-50. (In Persian)
Pishjang Aghajari J, Rahimi Mianji Q, Hafezian SH and Qolizadeh M, 2018c. Genetic diversity of TLR and IL loci involved in immune system in some Iranian indigenous chicken breeds. Research on Animal Production 9(21): 120-128. (In Persian)
Pishjang Aghajari J, Rahimi Mianji Q, Hafezian SH, Qolizadeh M and Elyasi Gh, 2019. Genotype analysis of the major histocompatibility complex region in Iranian indigenous chicken. Iranian Journal of Animal Science Research 11(3): 365-375. (In Persian)
Shahri L, Alijani S, Janmohammadi H, Daghigh Kia H, Bostanchi P and Alizadeh E, 2014. Estimation of genetic and phenotypicparameters for internal eggquality traitsof Azarbaijan's native chickens. Livestock and Poultry Research 3(1): 49-55. (In Persian)
Tavakolian J, 1999. An attitude on the genetic resource of native livestock and poultry of Iran. Publications of the Animal Science Research Institute of Iran (In Persian)
Torkman Zehi A, Majidi A, Khazab M, Nikkhah A and Ahmadian P, 1996. Chromosomal description and karyotype of some local Iranian chicken breeds. Iranian Journal of Agricultural Sciences 27(3): 21-31. (In Persian)
Zahri MA, 2013. Principles of poultry breeding. Tehran University Press, 490 pages. (In Persian)
Zamani Dadaneh F, Rashidi A, Sadeghi AA and Razm Kabir M, 2017. The effects of strain and management factors on the hatching ability of broiler chickens. Master's thesis, Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, University of Kurdistan. (In Persian)