مطالعه ارتباط بین غلظت‌های استروژن، پروژسترون، نیتروژن اوره‌ای، گلوکز، کلسترول و تری-گلیسیرید سرم خون با برخی پارامترهای تولیدمثلی در دوره پس از زایش گاوهای شیری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Study of interrelationship between blood serum concentrations of estrogen, progesterone, urea nitrogen, glucose, cholesterol and triglyceride with some postpartum reproductive parameters in dairy cows