اثر برازش مدل‌های مختلف دامی بر تخمین پارامترها و روندهای ژنتیکی برخی صفات رشد گوسفند بلوچی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Effect of different animal models on estimate of genetic parameters and trends of some growth traits for Baluchi sheep