تاثیر سطوح مختلف عصاره الکلی مرزه سهندی بر کیفیت اسپرم منجمد-یخ‌گشایی شده گاو هلشتاین


عنوان مقاله [English]

Effect of different levels of Satureja sahendica alcoholic extract on the quality of freeze-thawed Holstein bull spermatozoa

نویسندگان [English]

  • R Shahbazzadeh
  • H Daghigh Kia
  • Gh Moghaddam
  • Gh Dehghan
  • A Hosseinkhani
  • I Ashrafi