تعیین ترکیبات‌مغذی، فراسنجه‌های تجزیه‌پذیری (ماده‌خشک، ماده‌آلی و پروتئین) و پروتئین قابل متابولیسم تفاله انگور و لیموترش به روش درون کیسه‌ای


عنوان مقاله [English]

Determination of nutrient composition, degradation (DM, OM and CP) parameters and metabolic protein of grape and lime pomaces by in situ technique

نویسندگان [English]

  • A R Safaie
  • N M Torbatinezhad
  • H Mansoori
  • S Zerehdaran