بررسی فراسنجه‏های تجزیه پذیری شکمبه‏ای، ناپدید شدن بعد شکمبه‏ای و ارزش تغذیه‏ای برگ، گل و غلاف برهان در نشخوارکنندگان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه علوم دامی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

2 دانشیار گروه علوم دامی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

چکیده

زمینه مطالعاتی: گیاه برهان با داشتن برگ‏های فراوان، نیتروژن و کلسیم بالا می‏تواند به‏عنوان مکمل خوراک دام مورد استفاده قرار گیرد. هدف: هدف از انجام این آزمایش، بررسی خصوصیات شیمیایی، فراسنجه‏های تجزیه‏ شکمبه‏ای و ناپدید شدن بعد شکمبه‏ای برگ، گل و غلاف برهان در نشخوارکنندگان بود. روش کار: ترکیب شیمیایی این نمونه‏ها با روش‏های استاندارد و فراسنجه ‏های تجزیه‏پذیری شکمبه‏‏ای با تکنیک کیسه­های نایلونی اندازه‏گیری شد. ناپدیدشدن شکمبه‏ای ‏و بعد شکمبه‏ای پروتئین‏خام در جیره‏های حاوی مقادیر مختلف برگ، غلاف و گل برهان (25، 50، 75 و 100 درصد) جایگزین شده با یونجه نیز تعیین شد. نتایج: میزان پروتئین برگ‏ها (4/22درصد)، گل‏ها (75/22 درصد) و غلاف برهان ( 73/17 درصد) در مقایسه با پروتئین یونجه (17 درصد) بالاتر بود. بخش سریع‏تجزیه، کندتجزیه و ثابت نرخ تجزیه ماده‏خشک برگ برهان 33/0 درصد، 37/0 درصد و 05/0 درصد در ساعت؛ گل برهان 45/0 درصد، 44/0 درصد  و 03/0 درصد در ساعت و غلاف برهان 37/0 درصد، 18/0 درصد و 10/0 درصد در ساعت بود. بیشترین بخش سریع‏تجزیه پروتئین مربوط به گل برهان (48/80 درصد) و کمترین مقدار مربوط به یونجه (17/23 درصد) بود. بیشترین بخش کندتجزیه و ثابت نرخ تجزیه پروتئین مربوط به یونجه (به ترتیب 13/0 درصد و 75/58 درصد در ساعت) و کمترین بخش کند تجزیه مربوط به غلاف برهان ( 54/13درصد) بود. نتایج نشان داد جیره‏های حاوی 25 و 100 درصد برگ (20/39 و 18/45 درصد) و غلاف (81/51 و 38/20درصد)و جیره‏های حاوی 75 و 100 درصد گل برهان (84/52 و 92/27درصد)، بالاترین مقدار پروتئین قابل تجزیه در شکمبه (RDP) و پروتئین عبوری (RUP) را نشان دادند که میزان پروتئین قابل تجزیه در این جیره‏ها در مقایسه با جیره شاهد (49/8 درصد) افزایش معنی‏داری داشت (05/0>P). نتیجهگیری نهایی: بنابراین برگ، گل و غلاف برهان به دلیل ترکیب شیمیایی و تجزیه پذیری شکمبه‏ای و ناپدید شدن بعد شکمبه‏ای مناسب، پتانسیل استفاده در تغذیه نشخوارکنندگان را دارند، اما به‏دلیل محدود بودن اطلاعات در این زمینه نیاز به مطالعه بیشتری می‏باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The investigation of parameters of rumen degradability, post-ruminal disappearance and nutritive value of siris leave, flower and pod in the ruminant

نویسندگان [English]

  • Z Y 1
  • T M 2
  • M Ch 2
  • M B 2

دانش مسگران م، 1388. روش‌های نوین برون حیوانی (in vitro) در پژوهش‌های علوم دامی. انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد، 191 صفحه.

دانش مسگران م و نصیری مقدم ح، 1384. تخمین ناپدید شدن شکمبه ای وقابلیت هضم روده ای پروتئین برخی اقلام خوراکی  با روشهای کیسه های نایلونی متحرک و3 مرحله ای آنزیمی. علوم وصنایع کشاورزی. جلد19،  شماره 2.      
شریفی م و خادم ع ا، 1391. نشخوارکنندگان و پویایی شکمبه (تولید تا بیوگاز). چاپ اول، تهران انتشارات دانش‌نگار، 464 صفحه.
عالم‏زاده ب، 1386. تأثیر استفاده از غلاف کهور در جیره غذایی بره‏های پرواری. مجله پژوهش و سازندگی. صفحه 187-185.
مظفریان و، 1383. درختان و درختچه های ایران، انتشارات فرهنگ معاصر.  991 ص.
 
Amani M and El-Mousallamy D, 1998. Leaf flavonoids of Albizia lebbeck. Phytochemistry 48(4): 759-761.
Arzani H, Zohdi M, Fisher E, Zaheddi Amiri GH, Nikkhah A and Wester AD, 2004. Phenological effects on forage quality of five grass species, Journal Range Management 57: 624-630.
Balgees A, 2009.  Effects of Albizia lebbeck or wheat bran supplementation on intake, digestibility and rumen fermentation of ammoniated bagasse. Journal of Applied Sciences Research 5(8): 1002-1006.
Balogun RO, Jones RJ and Holmes JHG, 1998. Digestibility of some tropical browse species varying in tannin content. Animal Feed Science and Technology 76 (1-2): 77-88.
Calsamiglia S and Stern MD, 1995. A three step in vitro procedure for estimating intestinal digestion of protein in ruminants. Journal of Animal Science. 73: 1459-1465.
Costa D, Ferreira G, Arau´jo C, Colodo J, Moreira G and de Figueiredo M, 2010. Intake and digestibility of diets with levels of palm kernel cake in sheep. Revista Brasileira de Zootecnia 17(3).
Dwatmadji Teleni E, Bird Ar and Lowry JB, 1992. Nutritive value of Albizia lebbeck supplements for growing sheep. Australian Journal of Experimental Agriculture 2(3): 273-278.
El-Hawary S, 2011. A phytochemical profile of Albizia lebbeck (L.) Benth. cultivated in Egypt. Asian Journal of Biochemistry 6: 122-141.
Galindo J, 2012. Effect of Samanea saman (Jacq.) Merr. Albizia lebbeck Benth and Tithonia diversifolia (Hemsl.) Gray (plant material 23) on the methanogen population and on the ruminal microbial ecology Agricultural Science. 46: 274.
Gupta BS, 1980. Nutritive value of siris (Albizia lebbeck) tree leaves. Indian Journal of Nutrition Dietetics 17:187–191.
Hassan K, Umar J and Atiku I, 2007. Nutritional Evaluation of Albizia lebbeck (L.) Pods as Source of Feeds for Livestock. American Journal of Food Technology 2: 435-439.
Hassan Sallam SMA, Da Silva Bueno IC, De Godoy PB, Eduardo FN, Schmidt Vittib DMS and Abdalla A L, 2010. Ruminal fermentation and tannins bioactivity of some browses using a semi-automated gas production technique. Tropical and Subtropical Agroecosystems 12: 1 – 10.
Hervás G, Pilar Frutos F, Javier Giráldez Ángel R, Mantecón Mar´ıa C and Álvarez Del P, 2004. Effect of different doses of quebracho tannins extract on rumen fermentation in ewes. Animal Feed Science and Technology 109: 65–78.
Kennedy Peter M, 2002. Utilisation of tropical dry season grass by ruminants is increased by feeding fallen leaf of siris (Albizia lebbeck). Animal Feed Science and Technology 96 (3): 175-192.
Larbi A,  Smith, JW,  Kurdi IO,  Adekunle IO,  Raji AM  and Ladipo DO, 1996. Feed value of multipurpose fodder trees and shrubs in West Africa: edible forage production and nutritive value of Millettia thonningii and Albizia lebbeck. Agroforestry Systems 33 (1).41-50.
Liu j Y, Yuan WZ, Ye J and Wu Y, 2003. Effect of tea (Camellia sinensis) saponin addition on rumen fermentation in vitro. pp 561-564. In Camacho JH and Castro CAS (Eds). Matching herbivore nutrition to ecosystems biodiversity. Tropical and subtropical agrosystems. Proceedings of the Sixth International Symposium on the Nutrition of Herbivore. Merida, Mexico.vol 3.
Losa R, Frehner M, Newbold CJ and Wallace R J, 2002. Modulation of rumen nitrogen metabolism with essential oil compounds. p. 118. Proceedings of the 4th Korea Japan Joint Symposium on Rumen Metabolism and Physiology. Jeju, Korea.
Lowery JB, 1989 Agronomy and forage quality of Albizia lebbeck in the semi-arid tropics. Tropical Grassland 23 (2): 84-91.
McEwan NR, Graham RC, Wallace RJ, Losa R, Williams P and Newbold CJ, 2002. Effect of essential oils on protein digestion in the rumen. Reproduction Nutrition Development 42: 65–66.
McIntosh FM, Newbold CJ, Losa R, Williams P and Wallace RJ, 2000. Effects of essential oils on rumen fermentation. Reproduction Nutrition Development 40. 221–222.
Min BR, Attwood GT, McNabbb WC, Molanb AL and Barry TN, 2005. The effect of condensed tannins from Lotus corniculatus on the proteolytic activities and growth of rumen bacteria. Animal Feed Science and Technology 121:45–58.
Molero R, Ibara Calsamiglia MS, Ferret A and Losa R, 2004. Effects of specific blend of essential oil compounds on dry matter and crude protein degradability in heifers fed diets with different forage to concentrate ratios. Animal Feed Science and Technology 114: 91–104.
Nyambati EM, 2006. The value of Acacia brevispica and Leucaena leucocephala seedpods as dry season supplements for calves in dry areas of Kenya. African Journal of Agricultural Research 1(4): 118-124.
Norton BW, 1994. Anti-nutritive and toxic factors in forage tree legumes. pp. 202–215. In: Gutteridge RC and Shelton HM (eds). Forage Tree Legumes in Tropical Agriculture. Wallingford, Oxford: CAB International.
Orskov ER and McDonald P, 1979. The estimation of protein degradability in the rumen from incubation measurements weighed according to rate of passage. Journal of Agricultural Science 92: 499-503.
Parrotta JA, 1988. Early growth and yield of Albizia lebbeck at a coastal site in Puerto Rico. Nitrogen Fixing Tree Research Reports. 6: 47 - 49.
Prinsen JH, 1986. Potential of Albizia lebbeck (Mimosaceae) as a tropical fodder tree: a review of literature. Tropical Grasslands 20(2): 78-83.
Saha A and Ahmed M, 2009. The analgesic and anti-inflammatory activities of the extract of Albizia lebbeck in animal model. Pakistan Journal of Pharmacology Science 22:74–77. 
Zia-ul-hagh M, Ahmad Sh, Qayum M and Ercisli S, 2013. Compositional studies and antioxidant potential of Albizia lebbeck (L.) Benth. Pods and seeds. Turkish Journal of Biology 37: 25-32.