اثر عصاره مرزنجوش به عنوان آنتی اکسیدان طبیعی بر کیفیت اسپرم منجمد-یخ گشایی شده قوچ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

2 2 دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

3 استادیارگروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

4 3 دانشجوی دکتری گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

چکیده

زمینه مطالعاتی: در فرآیند انجماد-یخ­گشایی اسپرم استرس اکسیداتیو موجب کاهش تحرک، زنده­مانی، عملکردهای غشایی و در نهایت باروری سلول­های اسپرم می­شود. هدف: هدف این مطالعه بررسی تأثیر عصاره گیاه مرزنجوش به عنوان آنتی­اکسیدان طبیعی بر کیفیت اسپرم قوچ پس از یخ گشایی بود. روش کار: در این تحقیق از پنج رأس قوچ قزل دو بار در هفته توسط واژن مصنوعی اسپرم­گیری شد. به منظور از بین بردن اثرات فردی دام­ها انزال­ها آنها به نسبت مساوی با هم مخلوط شدند. سطوح مختلف عصاره گیاه مرزنجوش (صفر،  100، 150، 250 میکرو­لیتردر میلی لیتر) به رقیق کننده بر پایه زرده تخم­مرغ- تریس افزوده شد. نمونه­ها بعد از طی مراحل سردسازی و پر شدن در پایوت­ها، در بخار ازت منجمد شده و تا زمان ارزیابی در ازت مایع نگهداری شدند. نتایج: افزودن 150 میکرولیتر در میلی­­لیتر عصاره مرزنجوش باعث بهبود (05/0(P< صفت تحرک پیش­رونده نسبت به گروه شاهد شد ولی در سایر صفات حرکتی، زنده­مانی و یکپارچگی غشای پلاسمایی بهبود معنی­داری را نسبت به گروه شاهد به همراه نداشته است. به کارگیری سطح 250 میکرولیتر در میلی­­لیتر عصاره این گیاه موجب کاهش معنی­دار (05/0(P< صفات زنده­مانی و یکپارچگی غشای پلاسمایی نسبت به گروه شاهد شد. استفاده از سطح 150 عصاره مرزنجوش غلظت تولید مالون دی آلدهید را نسبت به گروه شاهد و سطح 250 کاهش داد (05/0(P<. نتیجه­گیری: داده­های حاصل از آنالیز آماری نشان داد که افزودن عصاره مرزنجوش به رقیق کننده منی باعث بهبود اکثر پارامترهای تحرکی اسپرم قوج قزل، بعد از یخ گشایی شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of Origanum Vulgare extract as natural antioxidant on quality cryopreserved ram sperm

نویسندگان [English]

  • H D 1
  • F S 2
  • H M 3
  • H V 4
  • I A 4
فرهادی ر، دقیق­کیا ح، اشرفی ا، 1394. تأثیر عصاره اتانولی مریم­گلی سهندی به عنوان آنتی­اکسیدان طبیعی بر پارامترهای کیفی اسپرم منجمد-یخ گشایی شده گاو هلشتاین. پژوهش­های تولیدات دامی. سال ششم، شماره 12، ص 86-79.
فرهادی ر، دقیق­کیا ح، حسین­خانی ع، قاسمی­پناهی ب، دهقان غ، اشرفی ا، 1393. اثرعصاره اتانولی گیاه مرزنجوش بر فراسنجه­های کیفی و غلظت مالون­دی­آلدهید اسپرم منجمد یخ­گشایی شده گاو هلشتاین. پژوهش­های علوم دامی. جلد 25، شماره 1، ص 11-1.
ممبینی ت، ممبینی م و آقایی م، 1387. بررسی آثار فارماکولوژیک جنس مرزنجوش (.Origanum spp). فصلنامه گیاهان دارویی. دوره 4، شماره 29، ص 35-18.
میرزایی ع، جابری هفشجانی ه، مدنی ع ح، 1390. بررسی فعالیتهای ضداکسیدانی و میزان ترکیبات فنلی عصاره هیدروالکلی مرزنجوش، کلپوره و آویشن دنائی. مجله پزشکی هرمزگان. دوره 15، شماره 4، ص  294-285.
Bailey JL, Bilodeau JF and Cormier N, 2000. Semen cryopreservation in domestic animals: a damaging and capacitating phenomenon. Journal of Andrology 21: 1-7.
Bansal AK and Bilaspuri GS, 2010. Impacts of oxidative stress and antioxidants on semen functions. Veterinary Medicine International 1-7.
Baumber J, Ball BA, Gravance CG, Medina V and Davies-Morel MC, 2000. The effect of reactive oxygen species on equine sperm motility, viability, acrosomal integrity, mitochondrial membrane potential and membrane lipid peroxidation. Journal of Andrology 21: 895-902.
Bilodeau JF, Chatterjee S, Sirard MA and Gagnon C, 2000. Levels of antioxidant ‎defenses are decreased in bovine spermatozoa after a cycle of freezing and thawing. ‎ Molecular Reproduction and Development 55: 282–288.
Daghigh-Kia H, Olfati-Karaji R, Hoseinkhani A and Ashrafi I, 2014. Effect of rosemary (Rosmarinus officinalis) extracts and glutathione antioxidants on bull semen quality after cryopreservation. Spanish Journal of Agricultural Research 12: 98-105.
Evans G and Maxwell WMC, 1987. Handling and examination semen. In: Maxwell, W.M.C. (Ed.), Salamon’s Artificial Insemination of Sheep and Goat. Butterworths, Sydney, pp. 93–106.
Lenzi A, Picardo M, Gandini L, Lombardo F, Terminali O, Passi S and Dondero F, ‎‎1994. ‎Glutathione treatment of dyspermia: effect on the lipoperoxidation process. ‎Human Reproduction 9: ‎‎2044-2050.
Malo C, Gil L, Cano R, Martinez F and Gale I, 2011. Antioxidant effect of rosemary (Rosmarinus officinalis) on boar epididymal spermatozoa during cryopreservation. Theriogenology 75: 1735-1741.
Osawa T, 1994. Novel natural antioxidants for utilization in food and biological systems. In Postharvest Biochemistry of plant Food-Materials in the Tropics; Uritani, I, Garcia, V, Mendoza V. Japan Scientific Societies Press: Tokyo, Japan, 241−251.
Placer ZA, Cushman LL and Johnson BC, 1966. Estimation of product of lipid peroxidation (malonyl dialdehyde) in biochemical systems. Analytical Biochemistry 16: 359–364.
Revell SG and Mrode RA, 1994. An osmotic resistance test for bovine semen. Animal Reproduction Science 36: 77-86.
Roca J, Gil MA, Parrilla I, Vazquez JM and Martinez EA, 2004. Survival and fertility of boar spermatozoa after freeze-thawing in extender supplemented with butylated hydroxytoluene. Journal of Andrology 25: 397-405.
Sapanidou VG, Margaritis L, Siahos N, Arsenopoulos K, Dragatidou E, Taitzoglou LA, Zervos LA, Theodoridis A and Tsantarliotou MP, 2014. Antioxidant effect of a polyphenol-rich grape pomace extract on motility, viability and lipid peroxidation of thawed bovine spermatozoa. Journal of Biological Research-Thessaloniki 21: 1-6.
Schafer S and Holzmann A, 2000. The use of transmigration and spermac stain to evaluate epididymal cat spermatozoa. Animal Reproduction Science 59: 201–211.
Sikka SC, 2001. Relative impact of oxidative stress on male reproductive function. Current Medicinal Chemistry 8: 851-862. ‎
Tuncer PB, Bucak MN, Büyükleblebici S, Sarıözkan S, Yeni D, Eken A, Akalın PP, Kinet H, Avdatek F, Fidan AF and Gündoğan M, 2010. The effect of cysteine and glutathione on sperm and oxidative stress parameters of post-thawed bull semen. Cryobiology 61: 303-307.
Zanganeh Z, Zhandi M, Zare Shahneh A, Najafi A, Nabi MM and Mohammadi-Sangcheshmeh A, 2013. Does Rosemary aqueous extract improve buck semen cryopreservation? Small Ruminant Research 114: 120-125.
Zavatti M, Zanoli P, Benelli A, Rivasi M, Baraldi C and Baraldi M, 2011. Experimental study on Satureja Montana as a treatment for premature ejaculation. Journal of Ethnopharmacology 133: 629-633.