بررسی ارتباط بین هورمون‌های تیروییدی با تستوسترون و برخی متابولیت‌های سرم خون در فصل تولیدمثل و خارج از فصل تولیدمثل نریان عرب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد فیزیولوژی علوم دام دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

2 2 دانشیار گروه علوم دامی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

3 3 استاد گروه علوم دامی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

4 4 استاد گروه علوم پایه دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

زمینه مطالعاتی: در اغلب پستانداران فعالیت تولیدمثل در ارتباط نزدیک با عملکرد غده تیروئید می باشد. هدف:  این آزمایش به منظور بررسی ارتباط بین مقدار هورمون‌های T3، T4 و T3uptak با غلظت هورمون تستوسترون و برخی متابولیت‌های سرم خون شامل گلوکز، کلسترول و تری‌گلیسرید، انجام شد. روش کار: خونگیری از ورید وداج 21 رأس نریان اصیل عرب شناسنامه­دار و سالم، تحت مدیریت و برنامه تغذیه­ای یکسان، در رده سنی 2 تا 14 سال در فصل تولیدمثل (تیرماه) و خارج از فصل تولیدمثل (دی‌ماه) انجام شد. پس از سانتریفیوژ نمونه­های خون و جدا­سازی سرم آنها، غلظت هورمون‌های T3، T4، T3uptak و تستوسترون سرم خون به روش رادیو­ایمونواسی و مقدار متابولیت­های فوق به روش آنزیمی، کالریمتری اندازه­گیری شدند. همچنین مقدار FTI محاسبه و گزارش گردید. داده‌های بدست آمده توسط آزمون همبستگی دو متغیره پیرسون در برنامه نرم­افزاریSPSS  مورد آنالیز قرار گرفتند. نتایج: نتایج نشان داد که در فصل تولیدمثل، همبستگی مثبت معنی‌داری بین غلظت هورمون T4 و FTI با تستوسترون وجود دارد )05/0 (P< این در حالی است که همبستگی بین هورمون T3 و T3uptake با تستوسترون و همچنین همبستگی بین هورمون‌‌های تیروییدی و  FTI با متابولیت‌های گلوکز، کلسترول و تری‌گلیسرید در این فصل معنی‌دار نبود )05/0.(P> در خارج از فصل تولیدمثل، بین هورمون T3 با کلسترول، FTI با گلوکز و T4 با گلوکز و کلسترول همبستگی منفی معنی‌داری یافت شد )05/0 (P<ولی بین هورمون‌های تیروییدی و FTI با هورمون تستوسترون، بین T3uptake و FTI با گلوکز، کلسترول و تری­گلیسرید، بین T4 با تری­گلیسرید و بین T3 با گلوکز و تری­گلیسرید در این فصل همبستگی معنی­داری مشاهده نشد (05/0P>). نتیجه­گیری کلی: این آزمایش نشان داد که ارتباط معنی داری بین هورمون های تیروئیدی و فصل تولیدمثل در نریان عرب وجود دارد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of relationship between thyroid hormones and testosterone as well as some of the blood serametabolites in breeding and out-breeding seasons in the Arabian stallion

نویسندگان [English]

  • A M 1
  • Kh M 2
  • S T 2
  • M M 3
  • H N 4
رسولی ا، جلالی م ط، نوری م، محمدیان ب و براتی ه، 1389. اثر حرارت محیط بر فعالیت ترشحی و ساختار بافتی غده تیروییدی در گوسفند. مجله دامپزشکی و آزمایشگاه. دوره دوم، شماره دوم.  ص 110-98.
گایتون آ و هال ج ا،  2006. فیزیولوژی پزشکی. مترجمان: علی حوری سپهری و کامران قاسمی. انتشارات اندیشه رفیع. 946 ص.
محمدی ا، میرزاده خ، بیگی نصیری م ت، ممویی م و طباطبایی وکیلی ص، 1390. بررسی ارتباط بین غلظت هورمون­های تیروییدی با برخی پارامترهای خونی در شترهای یک­کوهانه در فصل گرم و سرد. اولین کنگره ملی شتر. مشهد مقدس. 29 و 30 فروردین، ص 90-88.
محمدی­زاده ا، نامدار ی و کاظمی م، 1390. اثر کم­کاری تیروییدی القاء شده با متی­مازول بر مقدار هورمون لوتئینی، تستوسترون، وزن بیضه و غده تیروییدی در موش سفید صحرایی. مجله فیزیولوژی و فارماکولوژی. 15 (2)، ص 189-182 .
میرزاده خ، 1384. بررسی تغییرات هورمون­های تیروئیدی با تغییرات هیستوپاتولوژیک بافت تیروئید درگوسفندان ارجاع شده به کشتارگاه اهواز در فصول تابستان و زمستان. پایان نامه دکترای تخصصی دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز. 73 ص.
گودمن اچ ام، 1377. مبانی هورمون شناسی پزشکی. ترجمه دکتر محمد جواد ضمیری. انتشارات دانشگاه شیراز. 92-59 ص.
Ben Saad MM and Maurel DL, 2004. Reciprocal Interaction Between Seasonal Testis and Thyroid Activity in Zembra Island Wild Rabbits (Oryctolagus cuniculus): Effects of Castration, Thyroidectomy, Temperature, and Photoperiod. BOR 70: 1001 – 1009.
Choudhury A and Chaturvedi CM, 1995. L-thyroxine regulates pituitary LH function in castrated subtropical finch Estrilda am&ava. Poult Avi Biol Rev 6: 253 (abs).
Frank N, Sojka J and Latour M, 2003. Effects of hypothyroidism and withholding of feed on plasma lipid concentrations, concentration and composition of very-lowdensity lipoprotein, and plasma lipase activity in horses. Am J Vet Res 64:823-828.
Gundogan M, 2007. Seasonal variation in serum testosterone, t3 and andrological parameters of two Turkish sheep breeds. Small Rum Res 67: 312-316.
Nazifi S, Gheisari HR and Farjad S, 2002. Serum lipids and lipoproteins and their correlations with thyroid hormones in clinically healthy goats. Department of Clinical Studies, School of Veterinary Medicine, Shiraz University, Shiraz, Iran. Vet Arh 72 (5): 249-257.
Nazifi S, Nikahval B, Mansourian M, Razavi SM, Farshneshani F, Rahsepar M, Javadani M and Bozorgi H, 2009. Relationships between thyroid hormones, serum lipid profile and erythrocyte antioxidant enzymes in clinically healthy camel (Camelus dromedarius). Revue Méd. Vét 160: 1, 3-9.
Nazifi S, Saeb M and Abedi M, 2003. Serum lipid profiles and their correlation with thyroid hormones in clinically healthy Turkoman horses. Springer-Verlag London Limited. PP: 12: 49–52.
Petrie A and Watson P, 2006. Statistics for veterinary and animal seiences. 2nd Edn. Blakwell, London, pp: 90-130.
Tajik G and Nazifi C, 2011. Serum concentrations of lipids and lipoproteins and their correlations together and with thyroid hormones in Iranian water buffalo. Asian J Agric Sci 5(3): 196-201.
Tohei A, 2004. Studies on the functional relationship between thyroid, adrenal and gonadal hormones. J Reprod Dev 50 (1) 9-18.
Wagner MS, 2008. Simone Magagnin Wajner and Ana Luiza Maia. The role of thyroid hormone in testicular development and function. J Endocrinol 199: 351–365.
Zamiri MJ and Khodaei HR, 2005. Seasonal thyroid activity and reproductive characteristics of Iranian fat-tailed rams. J Animal Sci 88: 245-255.
Zarifkar A, Takhshid MA, Alavi J and Moradzadeh M, 2007. The effect of thyroid activity on adult rat spermatogenesis. Iran J Vet Res 8 (2): 155-160.