تاثیر نانو ذرات اکسید ‌روی بر فعالیت کبد، کلیه و پانکراس در بلدرچین ژاپنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1 دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه کردستان

2 2 استادیار گروه علوم دامی دانشگاه کردستان

3 3 دانشیار گروه علوم دامی دانشگاه کردستان

چکیده

زمینه مطالعاتی: نانو ذرات اکسید روی می­تواند در فعالیت کبد، کلیه و پانکراس بلدرچین ژاپنی مفید باشد. هدف: هدف از انجام این تحقیق ارزیابی اثرات سطوح مختلف نانو ذرات اکسید روی بر عملکرد کبد، کلیه و پانکراس در بلدرچین­های ژاپنی بود. روش کار: برای این منظور تعداد 75 قطعه جوجه یک­روزه نر به­طور تصادفی به پنج تیمار آزمایشی با پنج تکرار و هر تکرار شامل سه قطعه بلدرچین اختصاص یافتند. یک جیره استاندارد بر پایه ذرت و کنجاله سویا فرموله گردید. جیره فاقد مکمل روی (کنترل منفی)، جیره حاوی 30 میلی­گرم در کیلوگرم جیره فرم معمول اکسیدروی تجاری (کنترل مثبت) ، جیره­های حاوی 10، 30 و 90 میلی­گرم در کیلوگرم جیره نانو ذرات اکسید روی بودند. نتایج: نتایج نشان داد که غلظت سرمی اسید اوریک به­طور معنی­داری در گروه دریافت کننده 90 میلی­گرم در کیلوگرم جیره نانو ذرات اکسید روی نسبت به سایر گروه­های آزمایشی کاهش یافت (05/0>P). بالاترین و کمترین غلظت کلسترول سرم به ترتیب در گروه­های دریافت کننده 30 میلی­گرم نانو ذرات اکسید روی و گروه کنترل منفی مشاهده شد (05/0>P). غلظت سرمی آهن در گروه کنترل مثبت بیشترین و در گروه 30 میلی­گرم نانو ذرات­ روی کمترین مقدار را نشان داد (05/0>P). مقدار روی سرم خون در پرندگانی که جیره فاقد مکمل روی را دریافت کرده بودند کمترین و در گروه دریافت کننده 90 میلی­گرم نانو ذرات ­روی بیشترین غلظت را دارا بودند (05/0>P). فعالیت آنزیم آلانین­آمینو­ترانسفراز در تیمار کنترل منفی در مقایسه با سایر تیمارهای آزمایشی به­طور معنی­داری افزایش یافته بود (05/0>P). بالاترین و پایین­ترین  فعالیت لیپاز سرمی به ترتیب متعلق به گروه­های 90 میلی­گرم نانو ذرات ­روی و کنترل مثبت بود (05/0>P). نتایج هماتولوژیکی نشان داد که کاربرد نانو ذرات ­روی میزان برخی فراسنجه­های خونی شامل هماتوکریت ، تعداد سلول­های قرمز خون و حجم متوسط گلبول­های قرمز را افزایش داده است (05/0>P). نتیجه­گیری نهایی: نتایج حاصل ازاین پژوهش نشان داد اولا مکمل روی موجود در جیره نیاز بلدرچین  به روی را تامین می نماید. ثانیا،  اختلاف معنی­داری در اکثر پارامترهای اندازه­گیری شده در بین گروه دریافت کننده اکسید روی تجاری با گروه دریافت کننده 10میلی­گرم در کیلوگرم جیره نانو ذرات اکسید روی دیده نشد. این نتایج ایمن بودن 10میلی­گرم در کیلوگرم جیره نانو ذرات اکسید روی جهت تامین نیاز بلدرچین به روی را نشان می دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effects of zinc oxide nanoparticles on liver, kidney and pancreatic function in Japanese quail

نویسندگان [English]

  • s s 1
  • a f 2
  • a f 2
  • a k 3
زرگران اصفهانی ح، شریفی س د، برین ع و افضل زاده ا، 1389. اثر نانو ذرات نقره بر عملکرد و خصوصیات لاشه‌ی جوجه های گوشتی . مجله‌ علوم دامی ایران، شماره‌ 20، صفحه های143 -137.
Baltaci AK1, Ozyurek K, Mogulkoc R, Kurtoglu E, Oztekin E, Kul A, Akradi L, Sohrabi Haghdoost I, Djeddi AN, Mortazavi P. 2003. Effects of zinc deficiency and supplementation on some hematologic parameters of rats performing acute swimming exercise. Acta Physiol Hung 2: 32-125.
Bartlett JR and Smith MO, 2003. Effects of different levels of zinc on the performance and immunocompetence of broilers under heat stress. Poultry Sciene 82: 1580-1588.
Chen X and Schluesener HJ, 2008. Nanosilver: A nanoproduct in medical application. Toxicology Letters 176: 1-12.
Chevalier CA1, Liepa G, Murphy MD, Suneson J, Vanbeber AD, Gorman MA  and Cochran C, 2002. The effects of zinc supplementation on serum zinc and cholesterol concentrations in hemodialysis patients. J Ren Nutr 12: 3-9. 
Dein FJ, 1986. Hematology. In: Clinical Avian Medicine and Surgery. Edited by Harrison GJ and Harison  Lr, 1st ed. W.b. Saunders Co. Philadelphia 1: 174-191.
Hendy HA1, Yousef MI and Abo El-Naga NI, 2001. Effect of dietary zinc deficiency on hematological and biochemical parameters and concentrations of zinc, copper, and iron in growing rats. Toxicology 15: 163–167. 
Hussain SM, Hess KL, Gearhart JM, Geiss KT and Schlager JJ, 2005. In vitro toxicity of nanoparticles in BRL 3A rat liver cells. Toxicology in Vitro 19: 975-983.
Katya-Katya M, Ensminger A, Mejean L and Debry G, 1984. The effect of zinc supplementation on plasma cholesterol levels. Nutrition Research 4: 633–638.
Kidd MT, Ferket PR and Qureshi MA, 1996. Zinc metabolism with special reference to its role in immunity. World‘s Poultry Science Journal. 52: 309-323.
Lemire I, Mailloux R and Appanna VD, 2008. Zinc toxicity alters mitochondrial metabolism and leads to decreased ATP production in hepatocytes. Journal of Applied Toxicology 28: 175-182.
Mahran AS, Husam HO, Eldien MA, Ahmed AE and Adel MA, 2011. Protective effect of zinc (Zn) on the histology and histochemistry of liver and kidney of albino rat treated with cadmium. Cytology and Histology 2(4): 1-9.
Mc Donald RS, 2005. The Role of Zinc in Growth and Cell Proliferation.Nutritional siences pogram, University of Missouri. Columbia 6: 2211-2223.
Nagamine T, Takagi H, Hashimoto Y, Takayama H, Shimoda R and Nomura N, 1997. The possible role of zinc and metallothionein in the liver on the therapeutic effect of IFN-α to hepatitis C patients. Biological Trace Element Research 58: 65-76.
NRC ,1994. Nutrient requirements of poultry, 9thedn. National Academies, Washington Dc, USA.
Okayama K and Lenggoro W, 2004. Nanoparticle preparation and its application- A nanotechnology particle project in japan. IEEE publication: 1-8.
Panyala NR, Pena-Mendez EM and Havel J, 2008. Silver or silver nanoparticles: a hazardous threat to the Environment and human health? J Appl Biomed 6: 117-129.
Piao MJ, Kang KA, Lee IK, Kim HS, Kim S, Choi JY, Choi J, Hyun JW, 2011. Silver nanoparticles induce oxidative cell damage in human liver cells through inhibition of reduced glutathione and induction of mitochondria-involved apoptosis. Toxicology letters 201: 92-100.
Pimental JL, Cook ME and Greger JL, 1991. Immune response of chicks fed various levels of zinc. J Poultry Science 70: 947 - 954.
Rossi P, Rutz F, Anciuti MA, Rech JL and Zauk NHF, 2007. Influence of graded levels of organic zinc on growth performance and carcass traits of broilers. Journal of Applied Poultry Research. 16:219-225.
Samman S and Roberts DCk. 1988. Zinc and cholesterol metabolism. Nutrition Research 8: 559–570.
SAS Institute, 2004. SAS User’s Guide: Statistics. Version 9.1 Edition. AS Institute Inc. Cary, NC.
Sato M and Nagai Y, 1989. Effect of zinc deficiency on the accumulation of metallothionin and cadmium in the rat liver and kidney. Arshives of Environmental Contamination and Toxicology 18: 587-593.
Stewart AK, Magee AC. 1964. Effect of zinc toxicity on calcium, phosphorus and magnesium metabolism of young rats. J Nutr 82: 95–278.
Stratmeyer ME, Goering PL, Hitchins VM and Umbreit TH, 2010. What we know and don’t know about the bioeffects of nanoparticles: developing experimental approaches for safety assessment. Biomedical Microdevices 12: 569-573.