تعیین ارزش غذایی علوفه‌ نی فرآوری شده با قارچ صدفی با روش‌های تولید گاز و کیسه‌های نایلونی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1 دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم دامی دانشگاه زابل

2 2 استادیار گروه علوم دامی دانشگاه زابل

چکیده

زمینه مطالعاتی: فرآوری بیولوژیکی توسط قارچ­ها برای بهبود ارزش غذایی خوراک­های علوفه­ای و فیبری استفاده می­شود. هدف: هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر فرآوری با قارچ Pleurotus ostreatus بر  فراسنجه­های تولید گاز و تجزیه پذیری علوفه نی (Phragmites australis) بود. روش کار: علوفه نی پس از برداشت سترون شده و درون کیسه­های پلاستیکی منتقل شد. سپس اسپان (بذر آغشته به میسلیوم قارچ) به درون کیسه­ها افزوده شده و پس از دو هفته قارچ­ها درون کیسه­ها رشد نمودند و تا دو مرحله برداشت قارچ بر روی علوفه نی انجام شد. تیمارها عبارت بودند از: ۱) علوفه نی بدون افزودن قارچ (تیمار شاهد) ۲) علوفه نی فرآوری شده پس از مرحله رشد میسلیوم قارچ ۳) علوفه نی باقیمانده بعد از برداشت اول قارچ و ۴) علوفه نی باقیمانده پس از برداشت دوم قارچ. میزان تولید گاز تیمارها در سرنگ­های شیشه­ای و تجزیه پذیری با استفاده از کیسه­های نایلونی در سه راس گاو سیستانی فیستوله شده اندازه­گیری گردید. نتایج: فرآوری علوفه نی با قارچ موجب افزایش پروتئین خام و کاهش ماده آلی، دیواره سلولی (NDF) و دیواره سلولی بدون همی سلولز (ADF) گردید (01/0P<). میانگین حجم گاز تولیدی در اثر فرآوری با قارچ افزایش یافت ولی فراسنجه تولید گاز از بخش نامحلول (ضریب b) کاهش یافت (01/0P<). بعلاوه میزان ناپدید شدن علوفه نی فرآوری شده با قارچ افزایش و بخش کند تجزیه ) ضریب b) کاهش یافت (01/0P<). نتیجه­گیری نهایی: بطور کلی نتایج نشان داد که فرآوری علوفه نی با قارچ Pleurotus ostreatus  سبب افزایش ارزش غذایی علوفه نی گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of nutritional value of common reed forage treated with oyster fungus with gas production and nylon bag methods

نویسندگان [English]

  • Sh N 1
  • mr D 2
  • G J 2
جعفری خورشیدی ک و جعفری م، ۱۳۹۰. بررسی اثر فرآوری شیمیایی و بیولوژیکی بر میزان گوارش پذیری کاه سویا به روش in vitro٬ اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم، اصفهان، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان،
دهقانی م ر، ۱۳۸۰. تاثیر فرآوری با قارچ Pleurotus sajor–caju بر گوارش‌پذیری و تجزیه‌پذیری تفاله‌ی شیرین بیان. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم دامی. دانشگاه شیراز. 90 صفحه.
دهقانی م ر، ضمیری م ج، روغنی ا و بنی هاشمی ض، ۱۳۸۳. گوارش پذیری تفاله شیرین بیان فرآوری شده با قارچ Pleurotus sajor–caju. .مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی. 65: 113-119.
شیرکیانی ع، روزبهان ی، فضائلی ح و عزیزی ا، ۱۳۷۸. تاثیر قارچ های پوسیدگی سفید (4 گونه از جنس پلوروتوس) بر ترکیب شیمیایی و گوارش پذیری گندم. معاونت آموزشی و تحقیقات جهاد کشاورزی٬ موسسه تحقیقات علوم دامی ٬ ویژه نامه دومین سمینار تغذیه دام و طیور. 219-211.
فروغی ع ر،۱۳۷۴ . ارزش غذایی کلش گندم عمل‌آوری‌شده با قارچ Pleurotus sajor – caju و استفاده از آن در پروار بره‌های نر مغانی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. گروه علوم دامی٬ دانشکده کشاورزی٬دانشگاه تهران. 100 صفحه.
فضائلی ح، ۱۳۸۷. گوارش پذیری و مصرف اختیاری کاه گندم عمل‌آوری شده با قارچ صدفی در گوسفند و گاو. مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی..523-531:43
منصوری ه، نیکخواه ع، رضائیان م و میرهادی س ا، ۱۳۸۲. تعیین میزان تجزیه­پذیری علوفه با استفاده از فن تولید گاز و کیسه نایلونی. مجله علوم کشاورزی ایران. 34(2): 507-495.
ناصحی م، تربتی نژاد م، زرهداران س و صفایی ا، ۱۳۹۱. فرآوری بیولوژیکی کاه گندم و جو با قارچ پلوروتوس در گوسفند دالاق. سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران(گیاهی٬ دامی و صنعتی)643-652.
هرمزی پور ح، ۱۳۸۳ . تعیین ارزش غذایی شش گونه گیاهی مرتعی منطقه سیستان.پایان نامه کارشناسی ارشد. زابل، دانشگاه زابل.150 صفحه.
AOAC, 1995. Official Methods of Analysis (16th Ed). Association of official Analytical Chemists, Gaithersburg, MD, USA.
  Beg ST, Zafar SL and Shah FH, 1986. Rice husk biodegradation by Pleurotus ostreatus to product a ruminant feed. Agriculture Wastes 17:15-17(Abstract).  
Calzada JF, Franco LF, Arriola MC, Rolz C and Ortiz MA, 1987. Acceptability of spent wheat straw after harvesting of Pleurotus sajor-caju. Biology Wastes 22:303-309 (Abstract)
Fazaeli H, 2001. Effect of fungal treatment on the nutritive value of wheat straw and its use in the diet of dairy cattle. University Putra Malaysia, Putra, Ph.D. Dissertation.
Fazaeli H, Azizi A, Jelan Z and Mirhadi SA, 2003. Effect of fungal treatment on the chemical composition, in vitro digestibility and in sacco degradability of wheat straw. Proceedings of the British Society of Animal Science. p. 166.
Gupta VK and Langer PN, 1988. Pleurotus for upgrading the nutritive value of wheat straw. Biological wastes 23: 57-64.
Haddi M, filacorda S, Meniai KH, Rollin F and Susmel P, 2003. In vitro fermentation kinetics of some halophyte shrubs sampled at three stages of maturity. Animal Feed Science and Technology 104: 215-225.
Jalc D, Nerud F, Erbanova P and Siroka P,1996. Effect of white-rot basidiomycetes treated wheat straw on rumen fermentation in artificial rumen. Reproduction Nutrition Development 36: 263-270.
Jung HG, Valdez FR, Abad RA, Blanchete RA and Hatfield AR, 1992. Effect of White rot basidiomycetes on chemical composition and in vitro digestibility of the oat straw and alfalfa stem. Journal of Animal Science 70: 1928- 1935.
Kerem Z, Friesem D and Hadar Y, 1992. Lignocellulose degradation during solid state fermentation: Pleurotus ostreatus versus Phanerochaet crysosporium. Applied Environment Microbiology 58: 1121-1127(Abstract). 
Langar PN, Sehgal JP and Garcha HS, 1980. Chemical changes in wheat and paddy straws after fungal cultivation. Indian Journal Animal Sciences 50(11): 942-946.
Menke K and Steingass H, 1988. Estimation of the energetic feed value obtained from chemical analysis and gas production using rumen fluid. Animal Research and Development 28: 7-55.
Moyson E and Verachtert H, 1991 Growth of higher fungi on wheat straw and their impact on the digestibility of substrate. Applied Microbiology and Biotechnology 36:421-424.
Okano K, Kitagana M, Sasaki Y and Watanabe T, 2005. Conversion of Japanese red cedar (Crytomeria Japonica) into a feed for ruminant by white- rot basidiomycetes. Animal Feed Science and Technology 120: 235-243.
Okano K, Fukui S, Kitao R and Usagawa T, 2007. Effects of culture length of Pleurotus eryngiigrown on sugarcane bagasse on in vitrodigestibility andchemical composition. Animal Feed Science and Technology 136: 240-247.
Ørskov ER and McDonald I, 1979. The estimation of protein degradation in the rumen from incubation measurements weighted according to rate of passage. Journal of Agriculture Science 92: 499–503.
Pelaz F, Martinez MJ and Martines AT, 1995. Screening of 68 species of basidiomycetes for enzymes involved in lignin degradation. Mycological Research 99: 37-42.
Rai RD, Vijay B and Saxen S, 1993. Extracellular cellulose and laccase activity of the fungi associated with Pleurotus sajor- caju. Mushroom Research 2: 49-52(Abstarct). 
 SAS institute, 1993. SAS user’s guide; version 6. SAS institute Inc, Cary NC.
Straatsma G, Gerrits PG, Thissen TNM, Amsing GM, Loeffen H and Griensven JLD, 2000. Adjustment of the composting process for mushroom cultivation based on initial substrate composition. Bioresource Technology 72: 67-74.
Tolera A, Khzael K and Orskov ER, 1997. Nutritive evaluation of some wheat species. Animal Feed Science and Technology 67: 181-195.
Van Soest PG, Robertson JB and Lewis BA, 1991. Methods for dietary fiber, neutral detergent fiber, and non–starch polysaccharides in relation to animal production. Journal of Dairy Science 74: 3583-3597.
Van Kuij SJA, Sonneberg ASM, Baars JJP, Hendriks WH and Cone JW, 2015. The effect of adding urea, manganes and linoleic acid to wheat straw and wood chips on lignin degradation by fungi and subsequent in vitro rumen degradation. Animal Feed Science and Technology 213:22-28
Yadav J, 1987. Influence of nutritional supplementation on solid substrate fermentation of wheat straw with an alkalophilic white-rot fungus (Coprinus spp.). Applied Microbiology and Biotechnology 29:674-678.
Zadrazil F, Galletti GC, Piccagali R, Chiavari G and Francioso O, 1996. Influence of oxygen and carbon dioxide on cell wall degradation by white-rot fungi. Animal Feed Science and Technology 32:137-142.