اثرات سطوح مختلف نانوسلنیوم محلول در آب بر عملکرد، جمعیت باکتریایی ایلئوم، خصوصیات استخوان درشت‌نی، برخی فراسنجه‌های بیوشیمیایی خون و کیفیت بستر در جوجه‌های گوشتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد فیزیولوژی دام دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین

2 2 دانشیار گروه علوم دامی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین (خوزستان)

چکیده

زمینه مطالعاتی و هدف: پژوهش حاضر به منظور بررسی تأثیر غلظت­های مختلف نانوسلنیوم محلول در آب آشامیدنی بر عملکرد، جمعیت باکتریایی ایلئوم، خصوصیات استخوان درشت­نی، برخی فراسنجه­های خونی و کیفیت بستر جوجه­های گوشتی انجام شد. روش کار: بدین منظور، از 176 قطعه جوجه چهارده روزه (راس 308) در قالب یک طرح پایه کاملاً تصادفی با 4 تیمار (شامل سطوح 0، 1/0، 2/0 و 3/0 میلی‌گرم نانوسلنیوم محلول در آب)، 4 تکرار و 11 قطعه جوجه در هر تکرار به مدت 28 روز استفاده شد. نتایج: نتایج به‌ دست آمده نشان داد که استفاده از سطوح یاد شده نانوسلنیوم موجب افزایش مصرف خوراک، افزایش وزن روزانه و نیز تغییر معنی­داری در ضریب تبدیل غذایی نگردید (05/0<P). سطوح مختلف نانوسلنیوم در مقایسه با تیمار شاهد، اثر معنی­داری بر تعداد کل باکتری موجود در نمونه محتویات ایلئوم روده کوچک جوجه­های گوشتی نداشتولی با افزودن نانوسلنیوم در سطح 3/0 میلی­گرم در لیتر تعداد باکتری ایکولای در مقایسه با گروه شاهد به طور معنی­داری افزایش یافت (05/0>P). از نظر شاخص­های استخوان درشت­نی، از نظر درصد ماده­ی خشک، طول، حجم، قطر اپی­فیز پروکسیمال و قطر ­دیافیز، تفاوت معنی‌داری بین تیمارها مشاهده نشد (05/0<P). کمترین و بیشترین وزن، درصد وزن نسبی، چگالی و قطر اپی­فیز دیستال درشت­نی به ترتیب در جوجه­های گروه شاهد وجوجه­های مربوط به تیمار حاوی 3/0 میلی‌گرم در لیتر مشاهده شد (05/0>P). افزایش سطوح مختلف نانوسلنیوم در مقایسه با گروه شاهد، اثر معنی­داری بر pH و درصد رطوبت بستر در سن 21 روزگی و  pH بستر در سن 42 روزگی نداشتند (05/0<P) درحالیکه در سن 42 روزگی با افزودن نانوسلنیوم محلول در آب در سطح 3/0 میلی­گرم در لیتر نسبت به تیمار شاهد درصد رطوبت بستر به طور معنی­داری کمتر بود (05/0>P).  بالاترین سطح فعالیت آنزیم کبدی آلانین­آمینوترانسفراز در جوجه­های دریافت کننده 2/0 میلی‌گرم نانوسلنیوم محلول در آب و کم­ترین سطح فعالیت آنزیم آلانین­آمینوترانسفراز نیز در جوجه­های گروه شاهد مشاهده گردید (05/0>P). همچنین فعالیت آنزیم آلکالین­فسفاتاز در جوجه­های دریافت کننده  سطح 1/0 میلی‌گرم نانوسلنیوم محلول در آب­، به طور معنی داری کمتر از جوجه­های گروه شاهد بود (05/0>P). نتیجه­گیری نهایی: بر اساس نتایج این آزمایش استفاده از نانوسلنیوم محلول در آب در سطح 3/0 میلی­گرم در لیتر، اثرات مطلوبی بر برخی از شاخص­های استخوان درشت­نی و آنزیم‌های آسپارتات­آمینوترانسفرازو آلکالین­فسفاتاز در جوجه­های گوشتی دارد.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of different levels of nano-selenium solution in water on performance, ileum microbial populations, tibia bone parameters, litter quality and some blood parameters of broiler chickens

نویسندگان [English]

  • M S 1
  • Kh M 2
  • S T 2
  • M CH 2
حبیبی­رضایی م، 1383. آشنایی با عرصه­های فناوری زیستی نانو (نانوبیوتکنولوژی). فصلنامه نظام مهندسی                                                                   کشاورزی و منابع طبیعی. 2(6):  37-32.
سید ­مومن س م، 1389. مقدمه ای بر کاربرد بیوتکنولوژی و نانوبیوتکنولوژی در دام، طیور و آبزیان. نشریه تخصصی دام و طیور کشور. 34: 26-22.
لطف­الهیان ه، شریعتمداری ف، شیوآزاد م و میرهادی س الف، 1383. بررسی اثرات استفاده از دو نوع زئولیت طبیعی در جیره­های غذایی بر عوامل بیوشیمایی خون، وزن نسبی اندام­های داخل بدن و عملکرد جوجه­های گوشتی. مجله پژوهش و سازندگی. 64: 34-18.
مظاهر‌اسدی م و غلامی‌قوام‌آبادی ا، 1389. نانوتکنولوژی: مخاطرات بهداشتی و محیط زیستی. فصلنامه راهبرد. 13 (55): 58-37.
وکیلی ر، و بهرام م، 1389. تأثیر سطوح مختلف سلنیوم بر فراسنجه‌های متابولیکی خون و ایمنی هومورال در جوجه‌های گوشتی. مجله تحقیقات دامپزشکی. 65 (4): 329-336.
پریزادیان ب، توغ دری ع­ ا و سمیعی ع ­ا، 1391. حیات در دستگاه گوارش دام و طیور (ترجمه). انتشارات مختوم قلی فراغی. 223 ص.
Agh GD, Shams Shargh MH and Mirshekar R, 2013. Effects of different levels of black cumin seed in diets containing different levels of protein on performance, litter quality and tibia bone parameters of broiler chickens. Animal Science Researches Iran 23(3).
Ahmadi F, 2012. Impact of different levels of silver nanoparticles (Ag-NPs) on performance, oxidative enzymes and blood parameters in broiler chicks. Pakistan Veterinary Journal 32 (3): 325-328. 
Amerah AM, Ravindran V, Lentle RG and Thomas DG, 2007. Feed article size: Implications on the digestion and performance of poultry. World’s Poultry Science Journal 63: 439-455.
AOAC, 1994. Association of official analytical chemists. Official Methods of Analysis. Methods of Analysis. 16th ed. AOAC, Washington, DC.
Arthur JR and Beckett GJ, 1994. New metabolic roles for selenium. Journal of Clinical Nutrition 53: 615-624.
Burgess RP, Carey JB and Shafer DJ, 1998. The impact of pH on nitrogen retention in laboratory analysis of broiler litter. Poultry Science 77:1620–1622.
Cai S, Wu C, Gong LM, Song T, Wu H and Zhang LY, 2012. Effects of Nano-selenium on performance, meat quality, immune function, oxidation resistance and tissue selenium content in broilers. Poultry Science 91(10): 2532-9.
Carlie FS, 1984. Ammonia in poultry houses. A Literature Review. Words Poultry Science Journal 40: 99-113.
Choct M, Naylor AJ and Reinke N, 2004. Selenium supplementation effects broiler growth, performance, and meat yield and feather coverage. British Poultry Science 45: 677-683.
Chun F, Bing Y and Damien C, 2009. Effects of different sources and levels of selenium on performance, thyroid function and antioxidant status in stressed broiler chickens. International Journal of Poultry Science 8(6): 583-587.
Deb-Deborah QF, Flavia MM, Ellen GN and Marcelo RM, 2012. Radioprotective effect of sodium selenite on bone repair in the tibia of ovariectomized rats. Brazil Dental Journal 23(6): 723-728.
Demerdash  FM, 2007. Effects of selenium and mercury on the enzymatic activities and lipid peroxidation in brain, liver and blood of rats. Journal of Environmental Science and Health 36(4):489-99.
Felehgari K, Ahmadi F, Rokhzad A, Hafts Kurdestany A and Mohamad Khan M, 2013. The effect of dietary silver nanoparticles and inorganic selenium supplementation on performance and digestive organs of broilers during starter period. Bulletin of Environment, Pharmacology and Life Sciences 2(8): 104-108.
Fu-xiang FH, Jiang JY, Sun JQ and Li-Wen I, 2009. Effects of Nano-selenium on growth, slaughter performance and nutrient digestibility in broiler chickens. Journal of Qingdao Agricultural University Natural Science.
Gatti AM, 2004. Biocompatibility of micro-and nano-particles in the colon. Biomaterials 25(3): 385-392.
Gopinath P, Gogoi SK, Chattopadhyay A and Ghosh SS, 2008. Implications of silver nanoparticle induced cell apoptosis for in vitro gene therapy. Nanotechnology 19(7): 75-104.
Guo RL, Wang BL, Zheng H, Zuo AJ, Liang DC and Zhang JY, 2004. Impairment of bone development in iodine deficient rats. Chiness Journal Endocrinology Medicine 20: 248-250.
Hartikainen H, 2005. Biochemistry of selenium and impact on food chain quality and human health. Journal of Trace Elements in Medicine and Biology 18: 309-318.
Hattori M and Taylor TD, 2009. The human intestinal microbiome: A New Frontier of Human Biology DNA Research 16: 112.
Jiakui L and Xiaolong W, 2004. Effect of dietary organic versus inorganic selenium in laying hens on the productivity, selenium distribution in egg and selenium content in blood, liver and kidney. Journal of Trace Elements in Medicine and Biology 18: 65-68.
Jiang ZY, Lin YC, Zhou GL, Luo LH, Jiang SQ and Chen F, 2009. Effects of dietary selenomethionine supplementation on growth performance, meat quality and antioxidant property in yellow broilers. Journal Agricalter Food 57: 9769-9772.
Kamanli A, Naziroglu M, Aydilek N and Hacievliyagil C, 2004. Plasma lipid peroxidation and antioxidant levels in patients with rheumatoid arthritis. Cel Biochem Funct 22: 53-57.
Keshavarz k, 1991. The effect of calcium sulfate (Gypsum) in combination with different sources and forms of calcium carbonate on acid base balance and egg shell quality. Poultry Science 70: 1723-1731.
Khalaji S, zaghari M, Hatami KH, Hedari-dastjerdi S, lotfi L and Nazarian H, 2011. Blak cumin seed, artemisia Lear as larder misia Siberia and C amellial. Plant extract as phytogenic product in broiler diets and their effects on performance, blood constituents immunity and cecal microbial population. Poultry Science 90:2500-2510.
Khan MZSzarek JKrasnodebska-Depta A and Koncicki A, 1993. Effects of concurrent administration of lead and selenium on some haematological and biochemical parameters of broiler chickens. Act Veterinaria Hungarica 41(1-2):123-137.
Kim WK, Donaldson LM, Herrera P, Wood-Ward CL, Kubena LF, Isbet DJ and Ricke SC, 2004. Effects of different bone preparation methods (fresh, dry and fat-free dry) on bone parameters and the correlations between bone breaking strength and the other bone parameters. Poultry Science 83: 1663-1666.
Kinal S, Krol B and Tronina W, 2012. Effect of various selenium sources on selenium bioavability, chicken growth performance, carcass characteristics and meat composition of broiler chickens. Veterinary Medicine 15(1): 1-8.
Kitai K, 1979. Effect of antibiotics and caprylohydrozamic acid on ammonia gas from chicken excreta. British Poultry Science 20: 55-60.
Kose K, Dogan P, Kardas Y and Saraymen R, 1996. Plasma selenium levels in rheumatoid arthritis. Biology Trace Elemement 53: 51-56.
Kuhl HJ and Sullivan TW, 1977. The solubility rate of large particles of oysters' hells and limestone in vivo and in vitro. Poultry Science 56: 810-812.
Liao CD, Hung WL, Jank KC, Yeh AI, Ho CT and Hwang LS, 2010. Nano suvmicrosized lignin glycosides from sesame meal exhibit higer transport and absorption efficiency in Caco-2 cell monolayer. Food Chemistry 119: 896-902.
Lin H, Sui SJ, Jiao HC, Bayes J and Decoyer E, 2006. Impaired development of broiler chickens by stress mimicked by corticosterone exposure. Comparative Biochemistry and Physiology 143: 400-405.
Marina V, Kasaikina MA, Kravtsova BL, Javier S, Daniel A, Peterson JW, Ryan- Ledge AK, Benson DH and Vadim NG, 2011. Dietary selenium effects hostselenoproteome expression by influencing the gut microbiota. Faseb Journal 25(7): 2492–2499.
Meshing X, Zhang H and Hu C, 2005. filter your current search Efilter your current search ffect of Nano-selenium on growth performance and antioxidant function of broiler chicken. Act Nutrimenta Sinica 27:307-310.
Mikulski D, Jankowski J, Zdunczyk Z, Wroblewska M, Sartowska K and Modjeska T, 2009. The effect of selenium source on performance, carcass traits, oxidative status of the organism and meat quality of turkeys. Journal of Animal and Feed Sciences 518–530.
Miller DJH, Soares, JRP, Bauersfeld JR and Cuppe TT, 1972. Comparative selenium retention by chicks fed sodium selenite, selenomethionine, fishmeal and fish solubles. Poultry Science 51: 1669–1673.
Mohamadi R, Farokhi F, Najati V and Airs RS, 2012. Assessment of the amount of hepat ohistopatological and enzymatic changes after chronic lead intoxication in utero and throughout life in rat. Qom Univercity Medicine Science Journal 7(1):83-90.
Moss DW, 1982. Alkalin phosphatase isoenzymes. Clin Chem 28(10):2007-2016.
Parreira VR and Gyles CL, 2002. Shiga toxin genes in avian escherichia coli. Veterinary Microbiology. 87: 341- 352.
Patton ND, 2000. Organic selenium in the nutrition of laying hens: Effects on egg selenium content, egg quality and transfer to developing chick embryos. Poultry Science 3: 155-176. 
Phong AT and Thomas JW, 2011. Selenium nanoparticles inhibit Staphylococcus aureus growth. International Journal of Nan medicine 6: 1553–1558.
Reece FN, Lott BD and Deatone JW, 1980. Ammoniaq and broiler cockerel performance Poultry Science 60: 513-516.
Ren Master X, Guo RJ, Zhang SJ, Wang H, Zuo ZT, Zhang D, Geng AD and Su M, 2007.  Effects of selenium and iodine deficiency on bone, cartilage growth plate and chondrocyte differentiation in two generations of rats. Osteon Arthritis and Cartilage 15: 1171.
Rodrigo MR, Dominique G, Jean NE, Jean P and Andre S, 2001. Selenium deficiency–induced growth retardation is associated with a paired one metabolism and osteopenia. Journal of Bone and Mineral Research 16 (8): 1556-1563.
Rosalki SB and Foo A, 1984. Two new methods for separating and quantifying bone and liver alkalin phosphatase isoenzymes in plasma. Clin Chem 30 (7): 1182-1186.
Ruszler PL and Carson JR, 1968. Physical and biological evaluation of five litter materials. Poultry Science. 41:249-254.
Ryu YC, Rhee MS, Lee KM and Kim BC, 2005. Effects of different levels of dietary supplemental selenium on performance, lipid oxidation and color stability of broiler chicks. Poultry Science 84: 809–815.
Sakurai T, Sawada Y, Yoshimoto M, Kawai M and Miyakoshi J, 2007. Radiation-induced reduction of osteoblast differentiation in C2C12 cells. Journal Radiation Research 48:515-521.
Saleh AA, 2014. Effect of dietary mixture of aspergillus probiotic and selenium Nano particles on growth, nutrient digestibilities, selected blood parameters and muscle fatty acid profile in boiler chickens. Animal Science 32(1): 65-79.
Sandukji A, Al-Sawaf H, Mohamadin A, Alrashidi Y and Sheweita S, 2011. Oxidative stress and bone markers in plasma of patients with long-bone fixative surgery: role of antioxidants. Hum Exp Toxically 30: 435-442.
Sasaki S, Iwata H, Ishiguro N, Habuchi O and Miura T, 1994. Low selenium diet, bone, and articular cartilage in rats. Journal Nutrition 10:538–543.
Scott DF and Michael PD, 1987. Sub therapeutic levels of antibiotics in poultry feeds and their effects on weight gain, feed efficiency and bacterial cholyltaurine hydrolase activity. Applied and Environmental Microbiology. pp 331-336.
Siham MA and Nabila SH, 2008. Comparative evaluation of the protective effect of selenium and garlic against liver and kidney damage induced by mercury chloride in the rats. Pharma Cological Reports. 199-208.
Stolz JF, Basu P, Santini JM and Oremland RS, 2006. Arsenic and selenium in microbial metabolism. Annu Review Microbiology 60: 107–130.
Surai PF, 2002. Selenium in poultry nutrition, antioxidant properties, deficiency and toxicity. Worlds Poultry Science 58: 333–47.
Tran PA and Webster TJ, 2009. Nanotechnologies for cancer diagnostics and treatment. In: Dixon CJ, Curtines OW, editors. Nanotechnology: nanofabrication, patterning, and self-assembly. New York: Nova Science Publishers.
Utter back PL, Parsons CM, Yoon I and Butler J, 2005. Effect of supplementing selenium yeast in diets of laying hens on egg selenium content. Poultry Science 84: 1900-1901.
Wang B, Wang N, GE W, Yue B, Zhang MA and Shi XP, 2011. Effects of different selenium sources on production performance, slaughter performance, meat quality, immune and antioxidant in the early goose. Scientia Agricultural Snisica 14.
Yang J, Huang K, Qin S, Wu X, Zhao Z, Chen F, 2009. Antibacterial action of selenium-enriched probiotics against pathogenic Escherichia coli. Digestive Depress Science 54(2): 246–254.
Yin QQ, Wang Z and Cai S, 2009. Study on the effects of different selenium sources on production performance of broilers. Henan Agricultural University. P 831.
Ying D, Yu-xin Z, Cui-ling P, Shunyi Q, Chen F and Huang KE, 2010.Effects of selenium-enriched probiotics on antioxidative capacity, intestinal micro flora and digestive enzyme activities in laying hens. Journal of Nanjing Agricultural University.
Zhang B and Coon CN, 1997. The relationship of various tibia bone measurements in hens. Poultry Science 76: 1698-1701.
Zhihua R, Zhiping Z, Yangquan W and Kehe H, 2011. Preparation of selenium/ zinc-enriched probiotics and their effect on blood selenium and zinc concentrations, antioxidant capacities and intestinal micro flora in canine. Biological Trace Element Research 141: 170-183.