مقایسه فعالیت آنزیم کربوکسی متیل سلولاز و میکروکریستالین سلولاز در مایع شکمبه گوسفند نر فیستوله دار با بره‌های پرواری کشتار شده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه تغذیه دام و طیور دانشکده علوم دامی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 استاد گروه تغذیه دام و طیور دانشکده علوم دامی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

زمینه مطالعاتی: میکروب­های شکمبه بواسطه آنزیم­هایشان نقش مهمی در فرایند هضم ایفا می­کنند. هدف: این مطالعه به­منظور بررسی فعالیت آنزیم­های شکمبه کربوکسی متیل سلولاز، میکروکریستالین سلولاز (بر اساس نانومول در دقیقه) انجام گرفت که از بخش‎های مختلف شیرابه شکمبه شامل بخش وابسته به ذرات، خارج سلولی و درون سلولی نمونه­برداری شد. روش کار: بدین منظور از مایع شکمبه12 رأس بره­های پرواری کشتار شده و گوسفندهای زنده فیستول شده نر در4 گروه و 3 تکرار استفاده گردید. تیمارهای آزمایشی شامل 1- گوسفندهای زنده فیستول شده تغذیه شده با کاه و کنسانتره در سطح نگهداری 2- بره­های پروار کشتار شده، تغذیه شده با کاه و کنسانتره، 3- بره­های پروار کشتار شده، تغذیه شده با کاه و کنسانتره و چرا از مرتع، 4- بره­های پروار کشتار شده، تغذیه شده با یونجه و کنسانتره، بودند. نتایج: نتایج نشان داد که بیشترین میزان فعالیت آنزیم­های وابسته به ذرات و فعالیت کل آنزیم میکروکریستالین سلولاز (نانومول در دقیقه) در گوسفند زنده فیستول شده نسبت به سایر گروه­ها بود. میزان فعالیت میکروکریستالین سلولاز در بخش وابسته به ذرات، خارج سلولی، درون سلولی و کل شیرابه شکمبه نسبت به فعالیت در آنزیم کربوکسی متیل سلولازدر بخش­های مربوطه بیشتر بود. میزان فعالیت کل آنزیم میکروکریستالین سلولاز و کربوکسی متیل سلولاز در حیوان کشتار شده که با یونجه و کنسانتره (پروار) تغذیه شده، کمترین بود. pH مایع شکمبه گوسفند کشتار شده که با کاه و کنسانتره (پروار) کمتر از گروه­های دیگر بود. نتیجه­گیری نهایی: در مجموع، نتایج آزمایش نشان داد فعالیت کل آنزیم میکروکریستالین سلولاز گوسفند زنده فیستول شده بیشتر ولی فعالیت کل آنزیم کربوکسی متیل سلولاز در مایع شکمبه گوسفند کشتار شده که با کاه، چرا و کنسانتره (پروار) بیشترین بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of activity of carboxymethyl-cellulase and microcrystalline-cellulase in rumen fluid of fistulated male and slaughtered fattening lambs with different ration

نویسندگان [English]

  • f d 1
  • t g 2
اربابی س،1392. تاثیر نسبت های علوفه به کنسانتره بر پایه دانه باقلا بر تخمیر، فعالیت آنزیم سلولاز و جمعیت باکتریایی شکمبه گوسفند. رساله دکتری تغذیه دام دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان.241 صفحه.
دانش مسگران م، طهماسبی ع و.وکیلی س ع، 1387. هضم و سوخت­ساز در نشخوارکنندگان. انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد. ص: 261.
عزیزی ا، میرمحمدی د، رضائی ج، کیانی ع و.فضائلی ح،1393.اثر منبع انرژی بر فعالیت برخی آنزیم­های هیدرولیتیک بخش­های مختلف شیرابه شکمبه و ابقای نیتروژن در گوسفند تغذیه شده با جیره حاوی کود مرغی فرآوری شده . مجله پژوهش در نشخوارکنندگان،شماره دوم، صفحه­های 1-16.
منافی راثیح، چمنی م و افشار س،1393. مقایسه روش های استخزاج، تغلیظ و نگهداری آنزیم­های هضم کننده الیاف گیاهی از محتویات شکمبه گوسفند. تولیدات دامی، شماره دوم، صفحه­های 167-178.
میرمحمدی د،1392. بررسی اثر شکل فیزیکی خوراک در جیره های با و بدون کود بستر جوجه های گوشتی بر عملکرد بره­های پروار. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس.120 صفحه.
Agarwal N, 2000. Estimation of FibreDegrading Enzyme. In Feed Microbiology ed. Chaudhary LC, Agarwal N, Kamra DN, Agarwal DK. pp. 283–290. Izatnagar, India: CAS Animal Nutrition, IVRI.
Agarwal N, Agarwa I, Kamra DN and Chaudhary LC, 2000. Diurnal variations in the activities of hydrolytic enzymes in different fractions of rumen contents of Murrah buffalo. Journal of Applied Animal Research 18:73-80.
Allen MS, 1997. Relationship between fermentation acid production in the rumen and the requirement for physically effective fiber. Journal of Dairy Science 80:1447–1462.
Dehority BA, 1998. Microbial interaction in the rumen. Revista de la Faculted de Agronomia. LUZ. 15:69–86.
Enemark JMD, 2008. The monitoring, prevention and treatment of sub-acute ruminal acidosis. A rev. The Veterinary Journal 176:32– 43.
Krause M and KandOtzel GR, 2006. Understanding and preventing subacuteruminal acidosis in dairy herds: A review. Animal Feed Science and Technology 126: 215-236.
Jouany JP, Michalet-Doreau B, and Doreau M, 1998. Manipulationof the rumen ecosystem to support high-performance beef cattle. In: J. K. Ha and K. K. Paik (ed.) Symposium Series 2.Proc. 8th World Conf. on Anim. Prod. Shinkwang Publishingand Printing Co., Seoul, Korea. Pp109–130.
McAllister TA, Hristov AN, Beauchemin KA, Rode LM and Cheng KJ, 2001. Enzymes in ruminant diets, in: Bedford MR., Partridge GG (Eds.), Enzymes in Farm Animal Nutrition, CABI Publishing. pp. 273–278.
McGavin M, Lam J and Forsberg CW, 1990. Regulation and distribution of Fibrobacter succinogenes sub sp. Succinogenes S85 endoglucanases. Applied and Environmental Microbiology 56:1235.
Moharrery A and Das TK, 2001. Correlation between microbial enzyme activities in the rumen fluid of sheep under different treatments. Reproduction Nutrition Development 41, 513-529.
Nagaraja TG, and Titgemeyer EC, 2007. Ruminal acidosis in beef cattle: The current microbiological and nutritional outlook. Journal of Dairy Science 90:17–38.
Pathak NN, Kamra DN and Jakhmola RC, 1996. Analytical Techniques in Animal Nutrition Research,International Book Distributing Co., India. p. 201.
Raghuvansi SKS, Prasad R, Mishra AS, Chaturvedi OH, Tripathi MK, Misra AK, Saraswat BL and Jakhmola RC, 2007. Effect of inclusion of tree leaves in feed on nutrient utilization and rumen fermentation in sheep. Bioresource Technology 98: 511-517.
Silva AT, Wallace RJ and Orskov ER, 1987. Use of particle-bound microbial activity to predict the rate and extent of fibre degradation in the rumen. British Journal of Nutrition 57:407-415.