تأثیر استفاده از تفاله‌زیتون بر قابلیت‌هضم، خصوصیات تخمیری و جمعیت پروتوزوآی شکمبه گوسفندان عربی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، گروه علوم‌دامی، دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

2 دانشیار گروه علوم دامی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

چکیده

زمینه مطالعاتی و هدف: پژوهش حاضر به منظور بررسی تأثیر غلظت­های مختلف نانوسلنیوم محلول در آب آشامیدنی بر عملکرد، جمعیت باکتریایی ایلئوم، خصوصیات استخوان درشت­نی، برخی فراسنجه­های خونی و کیفیت بستر جوجه­های گوشتی انجام شد. روش کار: بدین منظور، از 176 قطعه جوجه چهارده روزه (راس 308) در قالب یک طرح پایه کاملاً تصادفی با 4 تیمار (شامل سطوح 0، 1/0، 2/0 و 3/0 میلی‌گرم نانوسلنیوم محلول در آب)، 4 تکرار و 11 قطعه جوجه در هر تکرار به مدت 28 روز استفاده شد. نتایج: نتایج به‌ دست آمده نشان داد که استفاده از سطوح یاد شده نانوسلنیوم موجب افزایش مصرف خوراک، افزایش وزن روزانه و نیز تغییر معنی­داری در ضریب تبدیل غذایی نگردید (05/0<P). سطوح مختلف نانوسلنیوم در مقایسه با تیمار شاهد، اثر معنی­داری بر تعداد کل باکتری موجود در نمونه محتویات ایلئوم روده کوچک جوجه­های گوشتی نداشتولی با افزودن نانوسلنیوم در سطح 3/0 میلی­گرم در لیتر تعداد باکتری ایکولای در مقایسه با گروه شاهد به طور معنی­داری افزایش یافت (05/0>P). از نظر شاخص­های استخوان درشت­نی، از نظر درصد ماده­ی خشک، طول، حجم، قطر اپی­فیز پروکسیمال و قطر ­دیافیز، تفاوت معنی‌داری بین تیمارها مشاهده نشد (05/0<P). کمترین و بیشترین وزن، درصد وزن نسبی، چگالی و قطر اپی­فیز دیستال درشت­نی به ترتیب در جوجه­های گروه شاهد وجوجه­های مربوط به تیمار حاوی 3/0 میلی‌گرم در لیتر مشاهده شد (05/0>P). افزایش سطوح مختلف نانوسلنیوم در مقایسه با گروه شاهد، اثر معنی­داری بر pH و درصد رطوبت بستر در سن 21 روزگی و  pH بستر در سن 42 روزگی نداشتند (05/0<P) درحالیکه در سن 42 روزگی با افزودن نانوسلنیوم محلول در آب در سطح 3/0 میلی­گرم در لیتر نسبت به تیمار شاهد درصد رطوبت بستر به طور معنی­داری کمتر بود (05/0>P).  بالاترین سطح فعالیت آنزیم کبدی آلانین­آمینوترانسفراز در جوجه­های دریافت کننده 2/0 میلی‌گرم نانوسلنیوم محلول در آب و کم­ترین سطح فعالیت آنزیم آلانین­آمینوترانسفراز نیز در جوجه­های گروه شاهد مشاهده گردید (05/0>P). همچنین فعالیت آنزیم آلکالین­فسفاتاز در جوجه­های دریافت کننده  سطح 1/0 میلی‌گرم نانوسلنیوم محلول در آب­، به طور معنی داری کمتر از جوجه­های گروه شاهد بود (05/0>P). نتیجه­گیری نهایی: بر اساس نتایج این آزمایش استفاده از نانوسلنیوم محلول در آب در سطح 3/0 میلی­گرم در لیتر، اثرات مطلوبی بر برخی از شاخص­های استخوان درشت­نی و آنزیم‌های آسپارتات­آمینوترانسفرازو آلکالین­فسفاتاز در جوجه­های گوشتی دارد.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect using of olive pulp on digestibility, fermentation characteristics and rumen protozoa population of Arabi sheep

نویسندگان [English]

  • A G 1
  • m ch 2
  • m s 2
  • t m 2
ابرغانی ا، 1386. بررسی اثر جایگزینی تفاله چغندرقند بجای جو بر عملکرد و خصوصات لاشه بره‌های مغانی. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین.
احسانی م، زارعی م و ترکی م، 1389. بررسی تاثیر افزودن تفاله‌زیتون با و بدون آنزیم در جیره غذایی بر شمارش تقریبی گلبول‌های سفید و برخی فراسنجه‌های بیوشیمیایی خون در مرغان تخم‌گذار. چهارمین کنگره علوم دامی کشور. کرج، تهران.
خلیل وندی بهروزیار ح، رضایزدی ک و دهقان بنادکی م، 1389. تأثیر روشهای فرآوری علوفه اسپرس بر قابلیت‌هضم، تجزیه پذیری ، فراسنجه های خونی و شکمبه‌ای گاوهای هلشتاین. مجله پژوهشهای علوم دامی، 21 (1): 103-89.
دانش مسگران م و نصیری مقدم ح، 1384. تخمین ناپدید شدن شکمبه‌ای و قابلیت هضم روده‌ای پروتئین برخی اقلام خوراکی با روش‌های کیسه‌های نایلونی متحرک و 3 مرحله‌ای آنزیمی. علوم و صنایع کشاورزی، 19 (2):171-182.
قاسمی س، ناصریان ع، ولی‌زاده ر و بهگر م، 1389. اثر ترکیبات فنلی موجود در پوست پسته بر قابلیت‌هضم و برخی خصوصیات  تخمیری شکمبه گوسفندان بلوچی. چهارمین کنگره علوم دامی ایران. کرج، تهران.
کیا حسینی م، 1384. تاثیر سطوح مختلف تفاله‌زیتون با هسته بر عملکرد و خصوصیت لاشه دو نژاد راس و آرین جوجه گوشتی. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه گرگان.
نظری ب، عسکری ص، صرافزادگان ن، صابری س، حاجی حسینی ر و ازهری ا ح، 1387. بررسی ترکیب اسیدهای چرب در روغن زیتون و روغن حیوانی با تاکید بر اسیدهای چرب ترانس توسط گاز کروماتوگرافی. مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، 40 (4): 63-57.
AOAC, 2000. Association of Official Analytical Chemists. Official Methods of Analysis. Washington, D. C. U.S.A.
Abubakr AR, Alimon AR, Yaakub H, Abdullah N and Ivan M, 2013. Digestibility, rumen protozoa, and ruminal fermentation in goats receiving dietary palm oil by-products. Journal of the Saudi Society of Agricultural Sciences 12: 147-154.
Allen MS and DR Mertens, 1988. Evaluating constraints on fiber digestion by rumen microbes. Journal of Nutrition 118: 261-270.
Beauchemin KA and Yang WZ, 2005. Effects of physically effective fiber on intake, chewing activity, and ruminal acidosis for dairy cows fed diets based on corn silage. Journal of Dairy Science 88: 2117– 2129.
BenSalem H, Makkar HPS, Nefzaoui A, Hassayoun L and Abidi S, 2005. Benefit from the association of small amounts of tannin-rich shrub foliage (Acacia cyanophylla Lindl.) with soybean meal given as supplements to Barbarian sheep fed on oaten hay. Animal Feed Science and Technology 122:173–186.
Bhatt RS, Soren NM, Tripathi MK and Karim SA, 2011. Effects of different levels of coconut oil supplementation on performance, digestibility, rumen fermentation and carcass traits of Malpura lambs. Animal Feed Science and Technology 164: 29-37.
Bindel DJ, Drouillard JS, Titgemeyer EC, Wessels RH and Loest CA, 2000. Effects of ruminally protected choline and dietary fat on performance and blood metabolites of finishing heifers. Journal of Animal Science 78: 2497–2503.
Blanco C, Bodas R, Prieto N, Morán L, Andrés S, López S and Giráldez FJ, 2012. Vegetable oil soap stocks reduce methane production and modify ruminal fermentation. Animal Feed Science and Technology 175: 40-46.
Broderick GA and Kang JH, 1980. Automated simultaneous determination of ammonia and total amino acids in ruminal fluid and in vitro media. Journal of Dairy Science 63: 64–75.
Chaves AV, Stanford K, Dugan MER, Gibson LL, McAllister TA, Van Herk F and Benchaar C, 2008. Effects of cinnamaldehyde, garlic and juniper berry essential oils on rumen fermentation, blood metabolites, growth performance and carcass characteristics of growing lambs. Livestock Science 117: 215-224.
Costa D, Ferreira G, Araujo C, Colodo J, Moreira G and deFigueiredo M, 2010. Intake and digestibility of diets with levels of palm kernel cake in sheep. Revista Brasileira de Saude e Produção Animal 11: 783–792.
Davidson S, Hopkins BA, Diaz DE, Bolt SM, Brownie C, Fellner V and Whitlow LW, 2003. Effects of amounts and degradability of dietary protein on lactation, nitrogen utilization, and excretion in early lactation Holstein cows. Journal of Dairy Science 86: 1681–1689.
Dehority BA, 2003. Rumen microbiology. Academic Press, Nottingham University, London. UK.
Dutta TK, Agnihotri MK and Rao SBN, 2008. Effect of supplemental palm oil on nutrient utilization, feeding economics and carcass characteristics in post weaned Muzafarnagari lambs under feedlot conditions. Small Ruminant Research 78: 66–73.
Fayed AM, El-Ashry MA and Aziz HA, 2009. Effect of feeding olive tree pruning by-products on sheep performance in Sinai. World Journal of Agricultural Sciences 5: 436-445.
Hashish SM and El-Samee LD, 2012. Olive cake and barley malt rootlets in hen diets to improve egg lipids and fatty acids. Iranian Journal of Applied Animal Science 2(4): 383-389.
Hervás G, PilarFrutos F, JavierGiráldez Ángel R, Mantecón Marıa C and ÁlvarezDel P, 2003. Effect of different doses of quebracho tannins extract on rumen fermentation in ewes. Animal Feed Science and Technology 109: 65–78.
Hosoda K, Nishida T, Park WY and Eruden B, 2005. Influence of mentha-xpiperita L. (peppermint) supplementation on nutrient digestibility and energy metabolism in lactating dairy cows. Journal of Animal Science 18: 1721–1726.
Kamruzzaman M, Torita A, Sako Y, Al-Mamum M and Sano H, 2011. Effects of feeding garlic stem and leaf silage on rates of plasma leucine turnover, whole body protein synthesis and degradation in sheep. Small Ruminant Research 99: 37–43.
Khorasani GR and Kennelly JJ, 1998. Effect of added dietary fat on performance, rumen characteristics, and plasma metabolites of mid lactation dairy cows. Journal of Dairy Science 81: 2459–2468.
Krueger WK, Gutierrez-Banuelos H, Carstens GE, Min BR, Pinchak WE, Gomez RP, Anderson RC, Krueger NA and Forbes TDA, 2010. Effects of dietary tannin source on performance, feed efficiency ruminal fermentation, and carcass and non-carcass traits in steers fed a high-grain diet. Animal Feed Science and Technology 159(1-2): 1-9.
Ivan M, Neill L, Forster R, Alimon R, Rode LM and Entz T, 2000. Effects of Isotricha, Dasytricha, Entodinium, and total fauna on ruminal fermentation and duodenal flow in wethers fed different diets. Journal of Dairy Science 83: 776–787.
Lee JH, Vanguru M, Kannan G, Moore DA, Terrill TH and Kouakou B, 2009. Influence of dietary condensed tannins from sericea lespedeza on bacterial loads in gastrointestinal tracts of meat goats. Livestock Science journal 126 (1-3): 314-317.
Losa R, Frehner M, Newbold CJ and Wallace RJ, 2002. Modulation of rumen nitrogen metabolism with essential oil compounds. In: Proceedings of the 4th Korea-Japan Joint Symposium on Rumen Metabolism and Physiology. (accessed 21-24 May) Jeju, Korea.
Makkar HPS, 2003. Effects and fate of tannins in ruminant animals, adaptation to tannins, and strategies to overcome detrimental effects of feeding tannin-rich feeds. Small Ruminant Research 49: 241–256.
McAllister TA, Bae HD, Yanke LJ, Cheng KJ and Muir A, 1994. Effect of condensed tannins from birds foot trefoil on the endoglucanase activity and the digestion of cellulose filter paper by ruminal fungi. Canadian Journal of Microbiology 40: 298–305.
McEwan NR, Graham RC, Wallace RJ, Losa R, Williams P and Newbold CJ, 2002, Effect of essential oils on protein digestion in the rumen. Reproduction Nutrition Development 42: 65–66.
McIntosh FM, Newbold CJ, Losa R, Williams P and Wallace RJ, 2000. Effects of essential oils on rumen fermentation. Reproduction Nutrition Development 40: 221–222.
McNiven MA, Prestlokken E, Mydland LT and Mitchell AW, 2002. Laboratory procedure to determine protein digestibility of heat-treated feedstuffs for dairy cattle. Animal Feed Science and Technology 96:1-13
McSweeney CS, Palmer B, McNeill DM and Krause DO, 2001, Microbial interactions with tannins: nutritional consequences for ruminants. Animal Feed Science and Technology 91:83–93.
Menke KH and Steingass H, 1988. Estimation of the energetic feed value obtained from chemical analysis and in vitro gas production using rumen fluid. Animal Research and Development 28:7-55.
Merkel RC, Toerien C, Sahlu T and Blanche C, 2001. Digestibility, N balance and blood metabolite levels in Alpine goat wethers fed either water oak or shining sumac leaves. Small Ruminant Research 40: 123-127.
Min BR, Attwood GT, McNabbb WC, Molanb AL and Barry TN, 2005. The effect of condensed tannins from Lotus corniculatus on the proteolytic activities and growth of rumen bacteria. Animal Feed Science and Technology 121:45–58.
Min BR, Attwood GT, Reilly K, Sun W, Peters JS, Barry TN and McNabb WC, 2002. Lotus corniculatus condensed tannins decrease in vivo populations of proteolytic bacteria and affect nitrogen metabolism in the rumen of sheep. Canadian Journal of Microbiology 48: 911–921.
Molero R, IbaraCalsamiglia MS, Ferret A and Losa R, 2004. Effects of a specific blend of essential oil compounds on dry matter and crude protein degradability in heifers fed diets with different forage to concentrate ratios. Animal Feed Science and Technology 114: 91–104.
NRC, 2007. Nutritional requirements of small ruminants. National Academy Press, Washington, D.C., USA.
Orskov ER and McDonald P, 1979. The estimation of protein degradability in the rumen from incubation measurements weighed according to rate of passage. Journal of agricultural science 92: 499-503.
Puchala R, Min BR, Goetsch AL and Sahlu T, 2005. The effect of condensed tannin-containing forage on methane emission by goats. Journal of Animal Science 83: 182–186.
Sabri G, Keskin M and Kaya S, 2010. Olive cake usage as an alternative to cotton seed meal in dairy goat feeding. Journal of Agricultural Research 5(13): 1643-1646.
Sadeghi H, TeimouriYansari A and AnsariPirsari Z, 2009. Effects of different olive cake by products on dry matter intake, nutrient digestibility and performance of Zel sheep. International Journal of Agriculture and Biology 11(1):39-43.
Sharma RK, Singh BA and Sahoo A, 2008, Exploring feeding value of oak (Quercus incana) leaves: nutrient intake and utilization in calves. Livestock Science 118: 157–165.
Sinclair LA, Hart KJ, Wilkinson RG and Huntington JA, 2009. Effects of inclusion of whole-crop pea silages differing in their tannin content on the performance of dairy cows fed high or low protein concentrates. Livestock Science 124: 306–313.
Sniffen CJ, O’Connor JD, Van Soest PJ, Fox DG and Russell JB, 1992. A net carbohydrate and protein system for evaluating cattle diets: II. Carbohydrate and protein availability. Journal of Animal Science 70: 3562-3577.
Szumacher-Strabel M, Cieślak A and Nowakowska A, 2009. Effect of oils rich in linoleic acid on in vitro rumen fermentation parameters of sheep, goats and dairy cows. Journal of Animal and Feed Sciences 18: 440-452.
TeimouriYansari A, Sadeghi H, Ansari-Pirsarai Z and Mohammad-Zadeh H. 2007, Ruminal dry matter and nutrient degradability of different olive cake By–products after Incubation in the rumen using nylon bag technique. International Journal of Agriculture and Biology 9(3):439-442.
Tilley JMA and Terry RA, 1963. A two stage technique for the in digestion of forage crops. Journal of the British Grassland Society 18:104-111.
Van Soest PJ, 1994. Nutritional ecology of the ruminant. 2 ed. Comstock Publ. Assoc., Ithaca, NY
Van Soest PJ, Robertson JB and Lewis BA, 1991. Methods of dietary fiber, neutral detergent fiber, and non starch polysaccharides in relation to animal nutrition. Journal of Dairy Science 74: 3583–3597.
Waghorn GC, Shelton ID, McNabb WC and McCutcheon SN, 1994. Effects of condensed tannin in Lotuspedunculatus on nutritive value for sheep. 2. Nitrogenous aspects. Journal of agricultural science 123:109-119.
Yanez Ruiz DR, Moumen A, Martın Garcıa AI and Molina Alcaide E, 2004. Ruminal fermentation and degradation patterns, protozoa population, and urinary purine derivatives excretion in goats and wethers fed diets based on two-stage olive cake: effect of PEG supply. Journal of Animal Science 82: 2023–2032.