تأثیر مکمل‌سازی سرکه انگور قرمز و باکتری پدیوکوکوس اسیدی لاکتیسی بر عملکرد رشد، سیستم ایمنی و صفات لاشه جوجه‌های گوشتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد تغذیه دام و طیور گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه

2 استادیار گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه

چکیده

زمینه مطالعاتی: سرکه انگور باکاهش اسیدیته و در نتیجه کاهش میکروارکانیسم­های مضر جیره وباکتری پدیوکوکوس اسیدی لاکتیسی (پروبیوتیکPAL) به عنوان باکتری مقاوم به اسید با تولید ترکیبات ضد میکروبی اثرات مفیدی بر عملکرد حیوان دارند. هدف: مطالعه حاضر جهت ارزیابی اثرات مکمل­سازی سرکه انگور قرمز و پروبیوتیک PAL بر عملکرد رشد، پاسخ سیستم ایمنی و صفات لاشه جوجه­های گوشتی انجام گرفت. روش کار: برای این منظور تعداد ۳۶۰ قطعه جوجه گوشتی نر یک روزه راس ۳۰۸ در یک آزمایش فاکتوریل ۳×۲ در قالب طرح کاملاً تصادفی، با شش تیمار، پنج تکرار و 12 قطعه جوجه در هر تکرار تا 42 روزگی پرورش داده شدند. جیره­های آزمایشی حاوی سرکه انگور (صفر، دو و سه درصد) و PAL (صفر و 01/0 درصد) بودند. نتایج: نتایج این آزمایش نشان داد که افزودن سه درصد سرکه در جیره غذایی موجب افزایش مصرف خوراک در دوره رشد (42-22 روزگی) و کل دوره پرورش (42-0 روزگی) گردید (05/0>P) و استفاده از پروبیوتیک PAL، وزن بدن و ضریب تبدیل خوراک را در دوره آغازین (21-0 روزگی) و کل دوره پرورش (42-0 روزگی) به طور معنی­داری بهبود بخشید (05/0>P). در کل دوره پرورش، پرندگانی که ترکیب سرکه و پروبیوتیکPAL  را دریافت کرده بودند ضریب تبدیل خوراک بهتری داشتند (05/0>P). بیشترین تیتر آنتی­بادی علیه ویروس نیوکاسل نیز در سرم پرندگان تغذیه شده با ترکیب سطح دو درصد سرکه و پروبیوتیک  PALمشاهده گردید (05/0>P). هیچ کدام از تیمار­های آزمایشی تأثیر معنی­داری بر راندمان لاشه، وزن­­های سینه، ران و چربی محوطه بطنی نداشتند (05/0<P)، اما وزن نسبی پانکراس با سطح دو درصد سرکه در مقایسه با گروه شاهد کاهش و وزن نسبی کبد در تمام سطوح سرکه افزایش نشان داد (05/0>P). نتیجه­گیری نهایی: نتایج نشان داد که استفاده از سرکه به همراه پروبیوتیک PAL در مقایسه با استفاده از آن­ها به تنهایی تأثیر بهتری بر عملکرد رشد و پاسخ سیستم ایمنی جوجه­های گوشتی داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of red grapes vinegar and Pidiococcus acidilactici bacteria supplementation on growth performance, immune system and some carcass traits of broiler chickens

نویسندگان [English]

  • F D 1
  • R N 2
  • A M 2
Adil S, Banday T, Bhat GA, Salahddin M, RaQuib M and Shanaz S, 2011. Response of broiler chicken to dietary supplementation of organic acid. Journal of Central European Agriculture 12: 498-5080.
Aghazadeh AM and Yazdi Taha M, 2012. Effect of butyric acid supplementation and whole wheat inclusion on the performance and carcass traits of broilers. South African Journal of Animal Science 42: 241-248.
Brenes A, Smith M, Guenter W and Marquardt RR, 1993. Effect of enzyme supplementation on theperformance and digestive tractsize of broiler chickens fed wheat-and burley-based diets. Poultry Science 72: 1731-1739.
Clifford A, 1999. Poultry and acids. Feed International 2: 14-19.
Daeschel MA and Klaenhammer TR, 1985. Association of a13.6-megadalton plasmid in Pediococcus pentosaceus with bacteriocin activity. Applied and Environmental Microbiology 50: 1538–1541.
Dibner JJ and Buttin P, 2002. Use of organic acids as a model to study the impact of gut microflora on nutrition and metabolism. The Journal of Applied Poultry Research 11: 453–463.
Dorman HJD and Deans SG, 2000. Antimicrobial agents from plants: antibacterial activity of plant volatile oils. Journal of Applied Microbiology 8: 308-316.
Edens FW, 2003. An alternative for antibiotic use in poultry: probiotics. Revista Brasileira de Ciência Avícola 5: 75-97.
Fuller R, 1989. Probiotics in man and animals. Journal of Applied Bacteriology 66: 365-378.
Fuller R, 2001. The chicken gut microflora and probiotic supplements. Journal of Poultry Science 33: 189-196.
Gunal M, Yayli G, Kaya O, Karahan N and Sulak O, 2006. The effect of antibiotic growth promoter,probiotic ororganic acid supplementation on performance, intestinal microflora and tissue of broilers. International Journal of Poultry Science 5: 149-155.
Hudha MN, Ali MS, Azad MA, Hossien MM, Tanjim M, Bormon SC, Rahman MS, Rahman MM and Paul AK, 2010. Effect of acetic acid on growth and meat yield in broilers. International Journal of Poultry Science 1: 31-35.
Insoft RM, Sanderson IR and Walker WA, 2005. Development of immune function in the intestine and its role in neonatal diseases. Pediatric Clinics of North America 43: 551–571.
Irani M, Gharahveysi Sh, Rahmati R, Zamani M and Rezai Pour V, 2011. The effect of butyric acid glycerides on serum lipidsand carcass analysis of broiler chickens. African Journal of Biotechnology 10: 11087-11092.
Isolauri E, Salminen S and ouwehand C, 2004. Probiotics. Best Practice & Research Clinical Gastroenterology 18: 299-313.
Jin LZ, Ho YW, Abdullah N and Jalaludin S, 1998. Growth performance, intestinal microbial population, and serum cholesterol of broiler fed diets containing lactobacillus cultures. Poultry Science 77: 1259-1265.
Jin LZ, Ho YW, Abdullah N and Jalaludin S, 2000. Digestive and bacterial enzyme activities in broilers fed diets supplemented with lactobacillus cultures. Poultry Science 79: 886-891.
Khan S, Sultan A, Muhammad A, Lmtiaz N, Mobashar M, Khan H, Saleem M, Inamand M and Rafiullah M, 2013. Lower illeal microflora and growth performance of broiler supplemented with organic acid blend (Aciflex®) during starter phase. Greener Journal of Agricultural Sciences 3: 794-800.
Lee SH, Lillehoj HS, Dalloul RA, Park DW, Hong YH and Lin JJ, 2007. Influence of Pediococcus-based probiotic on coccidiosis in broiler chickens. Poultry Science 86: 63-66.
Mohammadbagheri N and Najafi R, 2014. Study the performance and blood lipid profile of broiler Chickens supplemented with organic acids and phytase. Animal Science Researchs Journal 24(2): 54-63.
Mountzouris KC, sirtsiKos T, Kalamara E, Nitsch S, Schatzmag G and Fegros K, 2007. Evaluation of the efficacy of a probiotic containing LactobacillusBifidobacteriumEnterococcus,Pediococcus strains in promoting broiler performance and modulating cecal microflora composition and metabolic activities. Poultry Science 86: 309-317.
Nava GM, Attene-Ramos MS, Gaskins HR and Richards JD, 2009. Molecular analysis of microbial community structural in the chicken ileum following organic acid supplementation. Veterinary Microbiology 137: 345-353.
NRC, 1994. Nutrient requirements of poultry. 9th revised ed. National Academy Press. Washington, Dc.
Patterson JA and Burkholder KM, 2003. Application of prebiotic and probiotic in poultry production. Poultry Science 82: 627-631.
Ramarao SV, Reddy MR, Raju MV and Panda AK, 2004. Growth, nutrient utilization and immunocompetence in broiler chicken fed probiotic, gut acidifier and antibacterial compounds. Indian Journal of Poultry Science 32: 125-130.
 Rowghani E, Arab M and Akbarian A, 2007. Effect of a probiotic and other feed addititive on performance and immune response of broiler chicks. International Journal of Poultry Science 6: 261-265.
SAS Institute, 2000. SAS users Guide: statistics. SAS Institute Inc, Cary, NC.
Shabani Fath AA, Najafi R and Najafi Gh, 2011.Effects of Antibiotic Growth Promoter Replacement with Organic Acids, on Small Intestinal Morphology, Performance and Carcass Characteristics of Broiler Chickens. Animal Science Research Journal 22(1): 114-124.
Taheri HR, Moravej H, Malakzadegan A, Tabandeh F, Zaghari M, Shivazad M and Adibmordi M, 2010. Efficacy of pediococcus acidlactici-based probiotic on intestinal coliforms and villus height, serum cholesterol level and performance of broiler chickens. African Journal of Biotechnology 9: 7564-7567.
Wang Y and Gu Q, 2010. Effect of probiotic on growth performance and digestive enzyme activity of Arbor acres broilers. Research in Veterinary Science 89: 163-167.
Yeo J and Kim K, 1997. Effect of feeding diets containing an antibiotic, a probiotic, or yucca extraction on growth and intestinal ureas activitiy in broiler chicks. Poultry Science 76: 381-385.