اثرات استفاده از دو هورمون eCG و GnRH بر عملکرد تولیدمثلی بزهای خلخالی در فصل تولید مثلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی مغان، دانشگاه محقق اردبیلی

2 گروه علوم دامی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه محقق اردبیلی

3 دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

چکیده

 زمینهمطالعاتی: افرایش نرخ تخمک­گذاری در بزهای ماده منجربه بهبود عملکرد تولیدمثلی از طرق افزایش در نرخ دوقلوزایی و نرخ بزغاله­زایی می­گردد. هدف: هدف تحقیق حاضر بهبود عملکرد تولیدمثلی بزهای ماده با استفاده از هورمون­های GnRH و eCG بود.روش­ کار: برای این منظور تعداد 150 راس بز ماده نژاد خلخالی در قالب طرح کاملا تصادفی به سه گروه تقسیم شدند. برنامه همزمان­سازی فحلی شامل اسفنج­گذاری بمدت 16 روز بود. بعد از خارج نمودن اسفنج­ها، گروه کنترل (T1) بدون دریافت هیچ هورمونی به منظور جفت­گیری در معرض بزهای نر قرار داده شدند. گروه دوم (T2) و گروه سوم (T3) به ترتیب 400 واحد بین المللی eCG و 400 واحد بین المللی eCG همرا با 50 میکروگرم GnRH به صورت عضلانی دریافت کردند. سپس بزها فحل یابی شدند و با بزهای نر جفت­گیری کردند. همچنین غلظت هورمون­های استروژن و پروژسترون در زمان­های مختلف سیدر گذاری در گروه­ها اندازه­گیری شد. نتایج: تیمار­ها تأثیری روی نرخ زایش و نرخ آبستنی بزها در فصل تولید مثلی نداشت (05/0< P). از نظر آماری نرخ بزغاله­زایی در گروه کنترل (106 درصد) نسبت به گروه­های دیگر (تیمارهای دوم  و سوم به ترتیب 158 و 188) کمتر بود. همچنین راندمان تولید بزغاله در تیمارهای 1 تا 3 به ترتیب 113، 175 و 188 درصد محاسبه شد که از این نظر نیز، تیمارهای گروه آزمایشی نسبت به گروه کنترل اختلاف معنی­داری در سطح 05/0 داشتند. نرخ دوقلوزایی در تیمارهای دوم و سوم به ترتیب 49 و 56 درصد بود که نسبت به گروه شاهد (13 درصد) تفاوت معنی­داری در سطح 05/0 داشتند. غلظت هورمون­های استروژن و پروژسترون بین سه گروه آزمایشی در زمان­های مختلف سیدر گذاری اختلاف معنی­داری نداشتند (05/0< P). تیجه­گیری نهایی: استفاده از تیمارهای هورمونی در فصل تولید مثل در بز خلخالی عملکرد تولیدمثل را بهبود داد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effects of eCG and GnRH administration on reproductive performance of Khalkhali goat during breeding season

نویسندگان [English]

  • v Vahedi 1
  • H Abdi Benmar 2
  • R Ghanbari 3
Akifcam M and Kuran M, 2003. GnRH agonist treatment on day 12 post-mating to improve reproductive performance in goats. Small Ruminant Research 52: 169-172.
Amarantidis I, Karagiannidis A, Saratsis P and Brikas P, 2004. Efficiency of methods for oestrus synchronisation in indigenous Greek goats. Small Ruminant Research 52(3): 247-252.
Ali A, 2007. Effect of time of eCG administration on follicular response and reproductive performance of FGA treated Ossimi ewes. Small Ruminant Research 72: 33-37.
BonDurant R, Darien B, Munro C, Stabenfeldt G and Wang P, 1981. Photoperiod induction of fertile oestrus and changes in LH and progesterone concentrations in yearling dairy goats (Capra hircus). Journal of reproduction and fertility 63: 1-9.
Boscos CM, Samartzi FC, Dellis S, Rogge A, Stefanakis A and Krambovitis E, 2002. Use of progestagen-gonadotrophin treatments in estrus synchronization of sheep. Theriogenology 58: 1261-1272.
Bowen JM, Dahl GE, Evans NP, Thrun LA, Wang Y, Brown MB and Karsch FJ, 1998. Importance of the gonadotropin-releasing hormone (GnRH) surge for induction of the preovulatory luteinizing hormone surge of the ewe: dose-response relationship and excess of GnRH. Endocrinology 139: 588-595.
Crosby TF, Boland MP and Gordon I, 1991. Effect of progestagen treatments on the incidence of oestrus and pregnancy rates in ewes. Animal Reproduction Science 24: 109-118.
Diskin MG, Austin EJ and Roche JF, 2002. Exogenous hormonal manipulation of ovarian activity in cattle. Domestic Animal Endocrinology 23: 211-228.
Godfery RR, Gary ML and Collins JR, 1997. A comparison of two methods of estrous synchronization of hair sheep in the tropics. Journal of Animal Science 47: 99-106. 
Gokdal O, Olker H, Karakus F and Askin Y, 2005. Controlling reproduction in Karakas ewes in rural conditions and growth characteristics of their lambs. Turkish Journal of Veterinary and Animal Science 29: 481-489.
Greyling JPC and Niekerk CH, 1991. Different synchronization techniques in Boer goat does outside the normal breeding season. Small Ruminant Research 5: 233-243.
Husein M and Ababneh M, 2008. A new strategy for superior reproductive performance of ewes bred out-of-season utilizing progestagen supplement prior to withdrawal of intravaginal pessaries. Theriogenology 69: 376-383.
Husein M, Bailey M, Ababneh M, Romano J, Crabo B and Wheaton J, 1998. Effect of eCG on the pregnancy rate of ewes transcervically inseminated with frozen-thawed semen outside the breeding season. Theriogenology 49: 997-1005.
Ince D and Karaca O, 2009. Effects of estrus synchronization and various doses of PMSG administration in Chois * Kivircik (F1) sheep on reproductive performances. Journal of Animal and Veterinary Advances 8(10): 1948-1952.
Karaca F, Tasal I and Alan M. 2009. Preliminary report on induction of estrus with multiple eCG injections in Colored Mohair goats during the anestrus season. Animal Reproduction Science 114: 306-310.
Kermani Moakhar H, Kohram H, Zareh Shahneh A and Saberifar T, 2012. Ovarian response and pregnancy rate following different doses of eCG treatment in Chall ewes. Small Ruminant Research 102: 63-67.
Khaldari M, 2008. Principles of sheep and goat production. Jahad University Publications, Tehran. P 123. (In Persian)
Koyuncu M and Ozis Altıcekic S, 2010. Effects of progestagen and pmsg on estrous synchronization and fertility in Kivircik ewes during natural breeding season. Asian-Australian. Journal of Animal Science 23: 308-311.
Kridli RT, Husein MQ, Muhdi HA and Khazeleh JM, 2006. Reproduction performance of hormonally- treated anestrous Awassi ewes. Animal Reproduction Science 3: 347-352.
Langford G, 1982. Influence of PMSG and time of artificial insemination on fertility of progestogen-treated sheep in confinement. Journal of Animal Science 54: 1205-1211.
López-Sebastian A, González-Bulnes A, Carrizosa JA, Urrutia B, Díaz-Delfa C and Santiago-Moreno J, 2007. New estrus synchronization and artificial insemination protocol for goats based on mal exposure, progesterone and cloprostenol during the non-breeding season. Theriogenology 68: 1081-1087.
Lotfi M, Kohram H, Zare Shahneh A, Zhandi M and Akbari Sharif A, 2012. The effect of eCG and/or FSH on reproductive parameters of Zandi ewes. Iranian Veterinary Journal 9: 98-104.
Lubbadeh W, 1986. Oestrous synchronization and twinning increase in Awassi ewes. Dirasat (Jordan). 13: 55-66.
Masoodi R, Kohram H, Lotfi M and Ghaffari M, 2014. Evaluation of reproductive parameters in different programs of CIDR insertion and eCG injection in Mahabadi does during nonbreeding season. Iranian Veterinary Journal 10: 96-102.
Menchaca A and Rubianes E, 2004. New treatments associated with timed artificial insemination in small ruminants. Reproduction Fertility and Development 16: 403-413.
Menchaca A, Miller V, Salveraglio V and Rubianes E, 2007. Endocrine, luteal and follicular responses after the use of the Short-Term protocol to synchronize ovulation in goats. Animal Reproduction Science 102: 76-87.
Nosrati M, Tahmorespoor M, Vatandoost M and Behgar M, 2011. Effects of PMSG doses on reproductive performance of Kurdi ewes artificially inseminated during breeding season. Iranian Journal of Applied Animal Science 2(1): 125-129
Omontese BO, Rekwot PI, Makun HJ, Ate IU, Rwuaan JS and Kawu MU, 2013b. Oestrus induction using fluorogestone acetate sponges and equine chorionic gonadotrophin in Red Sokoto goats. South African Journal of Animal Science 43(1): 68-73.
Rahman AN, Abdullah RB and Wan-Khadijah WE, 2008. Estrus synchronization and superovulation in Goats: A Review. Journal of Biological Sciences 8:1129-1137.
Riyadh MH, Al-Wahab F, Badawi A and Mahmood MK, 2003. Effects of progesterone-PMSG administration on lambing rate and prolificacy of awassi sheep. Journal of Animal and Veterinary Advances 2: 512-518.
Whitley N and Jackson D, 2004. An update on estrus synchronization in goats: A minor species. Journal of Animal Science 82: E270-E276.
Zaiem I, Tainturier D, ChemLi J and Soltani M, 1996. Vaginal sponges and different PMSG doses to improve breeding performances of Black Thibar ewes. Review of Medical and Veterinary 147: 305-310.
Zarkawi M, Merestani AL and Wardeh M, 1999. Induction of synchronization ostrous and early pregnancy diagnosis in syrean awassi ewes, outside the breeding season. Small Ruminant Research 33: 1, 99-102
Zeleke M, Greyling J, Schwalbach L, Muller T and Erasmus J, 2005. Effect of progestagen and PMSG on oestrous synchronization and fertility in Dorper ewes during the transition period. Small Ruminant Research 56:  47-53.