چندشکلی نیمه دوم اگزون 2 ژن GDF9 گوسفند نژاد کرمانی به روش PCR-SSCP و توالی-یابی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه علوم دامی دانشگاه شهید باهنر

چکیده

زمینه مطالعاتی: انتخاب به وسیله ژنتیک مولکولی روی ژن­های منحصر بفرد یک روش مطمئن برای بهبود ژنتیکی صفات مهم اقتصادی در حیوانات اهلی می­باشد. صفت چندقلوزایی یکی از صفات مهم اقتصادی در صنعت گوسفندداری می­باشد که در سال­های اخیر توجه متخصصین اصلاح نژاد را به خود جلب کرده است. ژن فاکتور رشد و تمایز شماره 9 (GDF9) از مهم­ترین ژن­های کاندیدای موثر بر صفت چندقلوزایی در گوسفند می­باشد. هدف: این آزمایش جهت بررسی وجود چند شکلی در جایگاه نیمه دوم (منتهی به3') اگزون 2 ژن GDF9 گوسفند نژاد کرمانی انجام شد. روش کار: در این مطالعه، از 102 رأس گوسفند خونگیری شد. پس از استخراج DNA، تعیین ژنوتیپ­ها با استفاده از روش PCR-SSCP و توالی­یابی محصولات PCR انجام شد و تغییرات تک نوکلئوتیدی با استفاده از نرم­افزار Bioedit بررسی شدند. نتایج: نتایج توالی­یابی نشان دهنده وجود جهش­های نقطه­ای در موقعیت نوکلئوتیدهای 978 و 994 اگزون 2 ژن GDF9 بود. نتایج آنالیز نرم افزار GenAlex در جایگاه مورد بررسی حاکی از عدم وجود تعادل هاردی ­واینبرگ در چندشکلی تک نوکلئوتیدی موقعیت 978 بود. بالا بودن شاخص شانون در هر دو موقعیت جهش شناسایی شده نشان داد که میزان تنوع زیستی در جایگاه ژن GDF9 مربوط به جمعیت مورد بررسی بالا می­باشد. با توجه به معیارهای برآورد شده و بالا بودن نسبی میزان هتروزیگوسیتی می­توان نتیجه گرفت که جمعیت مورد مطالعه دارای چند شکلی نسبتاً بالایی در جایگاه مورد بررسی می­باشد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Polymorphism at second half of exon 2 of GDF9 gene in Kermani sheep breed using PCR-SSCP and sequencing

نویسندگان [English]

  • R Khodabakhshzadeh
  • MR Mohamadabadi
Abadi MRM, Askari N, Baghizadeh A and Esmailizadeh AK, 2009. A directed search around caprine candidate loci provided evidence for microsatellites linkage to growth and cashmere yield in Rayini goats. Small Ruminant Research 81: 146-151.
Chu MX, Cheng GH, Chen L, Fang and Ye SC, 2005. Study on morphogenetic protein 15 as a candidate gene for prolificacy of Small Tailed Han sheep and Hu sheep. Journal Anhui Agriculture University 32: 278-282.
Davis GH, 2005. Major genes affecting ovulation rate in sheep. Genetics Selection Evolution 37: 11–23.
Dong J, Altertini DF, Nishimori K, Rajendra Kumar T, Lu N and Matzuk MM, 1996. Growth differentiation factor-9 is required during early ovarian folliculog-enesis. Nature Genetics 383: 531-535.
Hanrahan JP, Gregan SM, Mulsant P, Mullen M, Davis GH, Powell R and Galloway SM, 2004. Mutations in the genes for Oocyte-derived growth factors GDF9 and BMP15 are associated with both increased ovulation rate and sterility in Cambridge and Belclare sheep (Ovis Aries). Biology of Reproduction 70: 900-909.
Javanmard A, Mohammadabadi MR, Zarrigabayi GE, Gharahedaghi AA, Nassiry MR, Javadmansh A and Asadzadeh N, 2008. Polymorphism within the intron region of the bovine leptin gene in Iranian Sarabi cattle (Iranian Bos taurus). Russian Journal of Genetics 44: 495-497.
Khodabakhshzadeh R, Mohammadabadi MR, Esmailizadeh A, Moradi Shahrebabak H, Bordbar F and Ansari Namin S, 2016. Identification of point mutations in exon 2 of GDF9 gene in Kermani sheep. Polish Journal of Veterinary Science 19: 281–289.
Luis V, Ricardo P, Tejedor MT, Adolfo L and Isidro S, 2009.  A 17 bp deletion in the Bone Morphogenetic Protein 15 (BMP15) gene is associated to increased prolificacy in the Rasa Aragonesa sheep breed. Animal Reproduction Science 110: 139–146.
Mohammadabadi MR, 2017. Inter-Simple Sequence Repeat loci associations with predicted breeding values of body weight in Kermani sheep. Genetics in the 3rd Millennium 14: 4383-4390.
Mohammadabadi MR and Sattayimokhtari R, 2013. Estimation of (co) variance components of ewe productivity traits in kermani sheep. Slovak Journal of Animal Science 46: 45-51.
Mohammadabadi MR, Torabi A, Tahmourespoor M, Baghizadeh A, Esmailizadeh Koshkoie A and Mohammadi A, 2010. Analysis of bovine growth hormone gene polymorphism of local and Holstein cattle breeds in Kerman province of Iran using polymerase chain reaction restriction fragment length polymorphism (PCR-RFLP). African Journal of Biotechnology 9: 6848-6852.
Mohammadi Gh, Beigi Nassiry M, Gouraninejad S and Barati S, 2011. Study of FecGH mutation of GDF9 in Lori-Bakhtiari and Arabi Khoozestan sheep breeds using PCR-RFLP. Iranian Veterinary Journal 7: 84-89 (In Persian).
Montgomery GW, Galloway SM, Davis GH and McNatty KP, 2001. Genes controlling ovulation rate in sheep. Biology of Reproduction 121: 843–852.
Mousavizadeh A, Mohammadabadi MR, Torabi A, Nassiry MR, Ghiasi and Esmailizadeh AK, 2009. Genetic polymorphism at the growth hormone locus in Iranian Talli goats by polymerase chain reaction-single strand conformation polymorphism (PCR-SSCP). Iranian Journal of Biotechnology 7: 51-53.
Nicol L, Bishop SC, Pong-Wong R, BendixenCh, Holm LE, Rhind SM and McNeilly AS, 2009. Homozygosity for a single base-pair mutation in the oocytespecific GDF9 gene results in sterility in Thoka sheep. Society for Reprodction and Fertility 38: 921–933.
Otsuka F, Yao Z, Lee TH, Yamamoto S, Erickson GF and Shimasaki S, 2000. Bone morphogenetic Protein-15. Identification of target cells and biological functions. Journal of Biology Chemistry 50: 39523–39528.
Polley S, De S, Brahma B, Mukherjee A, Vinesh PV and Batabyal S, 2010. Polymorphism of BMPR1B, BMP15 and GDF9 fecundity genes in prolific Garole sheep. Tropical Animal Health Production 42: 985–993.
Sadighi M, Bodensteiner KJ, Beattie AE and Galloway SM, 2002. Genetic mapping of ovine growth differentiation factor 9 (GDF9) to sheep chromosome 5. Animal Genetic 33: 244–245.
Soufy B, Mohammadabadi MR, Shojaeyan K, Baghizadeh A, Ferasaty S, Askari N and Dayani O, 2009. Evaluation of Myostatin gene polymorphism in Sanjabi sheep by PCR-RFLP method. Animal Science Reserches 19: 81-89 (In Persian).
Zamani P, Akhondi M and Mohammadabadi MR, 2015. Associations of Inter-Simple Sequence Repeat loci with predicted breeding values of body weight in sheep. Small Ruminant Research 132: 123-127.