اثرات سطوح مختلف تفاله خشک گوجه‌فرنگی بر عملکرد تولید مرغ‌های تخم‌گذار و کیفیت داخلی تخم‌مرغ در دما و زمان‌های مختلف نگهداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه علوم دامی دانشگاه تبریز

چکیده

زمینه مطالعاتی: سطوح مختلف تفاله گوجه‌فرنگی در جیره پس از تولک مرغ‌های تخم­گذار مورد بررسی قرار گرفت. هدف: اثرات سطوح مختلف تفاله خشک گوجه­فرنگی در جیره پس از تولک مرغ­های تخمگذار بر عملکرد تولید و کیفیت داخلی تخم­مرغ در دما و زمان­های مختلف نگهداری مورد ارزیابی قرار گرفت. روش کار: آزمایشی با 120 قطعه مرغ تخم‌گذار لگهورن پس از دوره تولک‌بری (78 هفتگی) در قالب طرح کاملاً تصادفی با 3 تیمار و 5 تکرار و 8 مرغ در دو قفس مجاور  طراحی شد. جیره­های آزمایشی شامل جیره غذایی شاهد(بدون تفاله گوجه­فرنگی، صفر درصد) و سطوح 5/7 و 15 درصد تفاله گوجه فرنگی بود که اثرات آن به مدت 8 هفته بر عملکرد تولیدی پرندگان مورد ارزیابی قرار گرفت. درپایان دوره، 6 تخم­مرغ از هر تکرار در دماهای 4 و 25 درجه سانتیگراد و زمان­های 1، 7 و 30 روز پس از تولید، نگهداری و کیفیت داخلی آنها  تعیین شد. نتایج: استفاده از تفاله گوجه­فرنگی تا سطح 15 درصد جیره غذایی مرغ­های تخم­گذار به مدت 8 هفته، درصد تولید تخم­مرغ روز مرغ،  وزن تخم­مرغ،  گرم تخم­مرغ تولیدی، مصرف خوراک و ضریب تبدیل خوراک را بطور معنی­داری تحت تاثیر قرار نداد. نتایج نگهداری تخم­مرغ در دما و زمان­های مختلف نیز نشان داد که اثرات اصلی سطح تفاله گوجه­فرنگی و زمان نگهداری تخم­مرغ بر واحدهاو معنی­دار بود (05/0P<)  و با افزایش سطح تفاله گوجه­فرنگی در جیره، واحدهاو تخم­مرغ افزایش و با افزایش زمان نگهداری، واحدهاوتخم­مرغ کاهش یافت. اثرات متقابل سطوح تفاله گوجه فرنگی با مدت زمان­های نگهداری هم بر روی واحدهاو هم pH سفیده معنی­داربود (05/0P<) به­طوریکه نشان داد اگرچه با افزایش زمان، pH سفیده افزایش و واحد هاو کاهش یافت ولی در میان تخم­مرغ­های نگهداری شده به مدت 30 روز،  واحد هاو گروه تغذیه شده با 15 درصد تفاله گوجه­فرنگی نسبت به صفر درصد بطور معنی­داری بیشتر بود. نتیجه‌‌گیری نهایی: می­توان تا سطح 15 درصد از تفاله گوجه­فرنگی خشک شده در جیره مرغ­های تخم­گذار در دوره پس از تولک را بدون تاثیر منفی بر عملکرد تولید استفاده کرده و به­دلیل معنی­دار بودن اثرات متقابل سطوح تفاله گوجه­فرنگی با زمان­های نگهداری تخم­مرغ، 15 درصد تفاله گوجه­فرنگی توانست افزایش pH سفیده و کاهش واحد هاو تخم­مرغ را محدود کرده و کیفیت داخلی تخم­مرغ را تاحدودی حفظ کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of different levels of dried tomato pulp on production performance of layers and egg internal quality traits during different storage times and temperatures

نویسندگان [English]

  • SA Mirghelenj
  • R Kianfar
  • H Janmohammadi
  • A Tagizadeh
Ahn DU, Sell JL, Jo C, Chamruspollert M and Jeffrey M, 1999. Effect of dietary conjugated linoleic acid on the quality characteristics of chicken eggs during refrigerated storage. Poultry Science 78(6): 922–928.
Banerjee P, Keener KM and Lukito VD.  2011. Influence of carbon dioxide on the activity of chicken egg white lysozyme. Poultry Science 90(4):889–895.
Calislar S and Uygu G, 2010. Effects of dry tomato pulp on egg yolk pigmentation and some egg yield characteristics of laying hens. Journal of Animal and Veterinary Advances 9:96-98.
Chukwuka OK, Okoli IC, Okeudo NJ, Udedibie ABI, Ogbuewu IP, Aladi NO, Iheshiulor OOM and Omded AA, 2011. Egg Quality Defects in Poultry Management and Food Safety. Asian Journal of Agricultural Research 5(1): 1-16.
Gajcevic Z, Kralik G, Has-Schon E and Pavic V, 2009. Effects of organic selenium supplemented to layer diet on table egg freshness and selenium content. Italian Journal of Animal Science 8(2): 189-199.
Giovannucci E, 2002. A review of epidemiologic studies of tomatoes, lycopene, and prostate cancer. Experimental Biology and Medicine 227(10): 852–859.
Haugh RR, 1937. The Haugh unit for measuring egg quality. The U.S. egg and poultry magazine 43:522–555.
Friedman M, Fitch TE and Yokoyama WH, 2000. Lowering of plasma LDL cholesterol in hamsters by the tomato glycoalkaloid tomatine. Food Chemistry Toxicology 38: 549-553.
Funk EM, 1948. The relation of yolk index determined in natural position to the yolk index as determined after separating the yolk from the albumen. Poultry Science 27: 367.
Jafari M, Pirmohammadi RR and Bampidis V, 2006. The use of dried tomato pulp in diets of laying hens. International Journal of Poultry Science 5: 618-622.
Kirk S, Emmans GC, McDonald R and Arnot D, 1980. Factors affecting the hatchability of eggs from broiler breeders. British Poultry Science 21:37-53.
Pappas AC, Acamovic T and Sparks NHC, 2005. Effects of supplementing broiler breeder diets with organic selenium and polyunsaturated fatty acids on egg quality during storage. Poultry Science 84(8): 865-874.
Persia ME, Parsons CM, Schany JM and Azcona JM, 2003. Nutritional evaluation of dried tomato seeds. Poultry Science 82:141-148.
Safamehr A, Malek H and Nobakht A, 2011. The effect of different levels of tomato pomace with or without multi–enzyme on performance and egg traits of laying hens.  Iranian Journal of Applied Animal Science 1: 39-47.
Sahin N, Akdemir F, Orhan C, Kucuk O, Hayirli A and Sahin K, 2008. Lycopene-enriched quail egg as functional food for humans. Food Research International 41:295–300.
Salajegheh MH, Ghazi Sh, Mahdavi R and Mozafari Omid, 2012. Effects of different levels of dried tomato pomace on performance, egg quality and serum metabolites of laying hens. African Journal of Biotechnology 11: 15373-15379.
Sibbald IR, 1976. A bioassay for true metabolizable energy in feedingstuffs. Poultry Science 55:303–308.
Siegel HS,  1980. Physiological stress in birds. Biological Sciences 30:529–534.
Skrivan M, Skrivanova V, Dlouha G, Branyikova I, Zach­leder V and Vitova M, 2010. The use of selenium-enriched alga Scenedesmus quadricauda in a chicken diet. Czech Journal of Animal Science 55: 565–571.
 Vasupen K, Wongsuthavas S, Bureenok S, Saenmahayak B, Ampaporn K and Yuangklang C, 2013. Effect of tomato Pomace and fibrolytic enzyme on egg production and egg quality. World Academy of Science, Engineering and Technology International Journal of Nutrition and Food Engineering 7(1): 38-40.
Uuganbayar D, Bae IH, Choi KS, Shin IS, Firman JD and Yang CJ, 2005. Effects of green tea powder on laying performance and egg quality in laying hens. Asian-Australian Journal of Animal Science 18:1769–1774.